Διαδικασία εφαρμογής του Κοινοτικού Συστήματος Παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών.

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. Δ17Α/5022236/ΕΞ2011/17.05.2011
Διαδικασία εφαρμογής του Κοινοτικού Συστήματος Παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (.pdf)

________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            Αρ. Πρωτ : Δ17Α 5022236 ΕΞ 2011

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ: Α’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

Πληροφορίες:Ε λ. Ζαμπόγλου Ερ. Μπίρμπιλα

Τηλέφωνο:210 6987483, 485

Fax:210 6987489

e-mail: gdt-dasmo@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εφαρμογής του Κοινοτικού Συστήματος Παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Δ17Α 5002064 ΕΞ 2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 31/Β΄/21-01-2011)

Σας κοινοποιούμε την παραπάνω σχετική Α.Υ.Ο που αφορά στον ορισμό της αρμοδιότητας και στη διαδικασία εφαρμογής του «Κοινοτικού Συστήματος παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών», σύμφωνα με την οποία ως αρμόδια αρχή νια την παραλαβή των αιτήσεων και την έκδοση των Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (Δ.Δ.Π.), ορίζεται το Α’ τμήμα της 17ης Δασμολογικής Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή αντικαθιστά την αριθ. Δ. 1595/709/02-01-1997 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 172/Β711-03-1997), βάσει της οποίας οι Δ.Δ.Π εκδίδονταν από την Υπηρεσία μας κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης από αρμόδια Επιτροπή, γνωστή και ως Επιτροπή ΔΕ.ΔΑ.Π. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να γίνει σύντμηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την έκδοση μιας Δ.Δ.Π με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του εμπορικού κόσμου.

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Απόφαση:

1. Οι αιτήσεις για παροχή Δ.Δ.Π καθώς και τα αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία, όπως δελτίο τεχνικών προδιαγραφών, αντιπροσωπευτικό δείγμα, φωτογραφίες κ.α., υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην αρμόδια αρχή (17η Δ/νση – Τμήμα Α’).

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης δια αλληλογραφίας, η αποστολή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του ενδιαφερόμενου.

2. Ο ενδιαφερόμενος, προς υποστήριξη της αίτησής του, δύναται να υποβάλλει εργαστηριακή ανάλυση του προϊόντος από δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο, το οποίο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025/2005. Στα δημόσια εργαστήρια περιλαμβάνονται και τα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γεν. Χημείου του Κράτους.

Σχετικές πληροφορίες για τα διαπιστευμένα εργαστήρια μπορούν να αναζητηθούν από το «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76, τηλ.: 210 7204600, http://www.esyd.gr/ )

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών, το υπόδειγμα αίτησης καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής της, στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.gsis.gr/ , «Τελωνειακή Ενημέρωση» – «Χρήσιμες Πληροφορίες».

Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε και να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

α) Όπως είναι γνωστό, Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία είναι μία απόφαση που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου προσώπου (εισαγωγέα ή εξαγωγέα) από την Τελωνειακή Υπηρεσία, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει σε ποια δασμολογική διάκριση του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. υπάγεται το συγκεκριμένο εμπόρευμα που πρόκειται να εισαχθεί ή να εξαχθεί.

Η εν λόγω απόφαση ισχύει για έξι (6) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης και δεσμεύει τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. έναντι του δικαιούχου.

β) Η νομική βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών, βρίσκεται στα άρθρα 6 έως 12 του καν. (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας) και στα άρθρα 5 έως 14 του καν. (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής (Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα).

γ) Κάθε Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία εκδίδεται μόνο για ένα είδος με συγκεκριμένη εμπορική ονομασία, και δεσμεύει τις τελωνειακές αρχές έναντι του δικαιούχου που αναγράφεται σε αυτή. Κατά συνέπεια, τα τελωνεία εισαγωγής και εξαγωγής στα οποία προσκομίζεται Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία από τους εισαγωγείς/εξαγωγείς, καθώς και οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να προβαίνουν σε έλεγχο ταυτοποίησης, τόσο του προσκομιζόμενου εμπορεύματος με το είδος για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία, όσο και του δικαιούχου αυτής.

δ) Μια Δ.Δ.Π που έχει εκδοθεί είτε για έναν κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας, είτε για έναν κωδικό TARIC για τον οποίο προβλέπεται ειδικός προορισμός, γίνεται αποδεκτή μόνον εφόσον συνοδεύεται από άδεια ειδικού προορισμού στο όνομα του δικαιούχου προσώπου. Σημειώνεται ότι για παρόμοιες περιπτώσεις που η Δ.Δ.Π έχει εκδοθεί από άλλο Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Δ.Δ.Π γίνεται αποδεκτή μόνον εφόσον συνοδεύεται από ενιαία άδεια ειδικού προορισμού, όπως ορίζεται σχετικά, στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 292 του Καν(ΕΟΚ) 2454/93.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                 Ακριβές αντίγραφο

ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ                                                             Ο Τμηματάρχης

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com