Επιδότηση πρακτικής άσκησης μαθητών του ΟΑΕΔ.

Print Friendly, PDF & Email

Επιδότηση πρακτικής άσκησης μαθητών του ΟΑΕΔ.

Ειδήσεις – Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Επιδότηση πρακτικής άσκησης μαθητών του ΟΑΕΔ

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς και σωματεία, αλλά και στο Δημόσιο, σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε ΟΤΑ και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, προβλέπεται με κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας.

Με την κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως (ΦΕΚ 1049/Β/30-5-2011) και έχει τεθεί σε ισχύ, η επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ ανά ημέρα.

Το ποσό της επιδότησης θα καταβάλλεται στους εργοδότες που απασχολούν μαθητές ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο πρακτικής άσκησης στο οποίο βρίσκονται. Η επιδότηση δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων.

Ο προβλεπόμενος για επιδότηση αριθμός μαθητών ανέρχεται σε 12.150 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011. Η δε δαπάνη που θα προκληθεί ανέρχεται σε 34.992.000 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Eνωση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση», ενώ το υπόλοιπο 25% θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ του έτους 2011.

Για την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης, σε κάθε ΕΠΑΣ τηρείται Μητρώο Eργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση.

Για τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, όταν αυτή καταβάλλεται στους εργοδότες, προβλέπονται τα εξής:

Οι εργοδότες αποστέλλουν στις ΕΠΑΣ (όπου φοιτούν οι μαθητές) σχετικό έγγραφο με αναλυτικό μηνιαίο δελτίο παρουσίας, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των απασχολούμενων μαθητών, την ειδικότητά τους, τις ημέρες απασχόλησής τους, το ποσό που αντιστοιχεί για την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και τη στήλη υπεύθυνης δήλωσης, όπου υπογράφουν οι μαθητές. Η κατάσταση αυτή θεωρείται από τον διευθυντή της ΕΠΑΣ Μαθητείας. Η καταβολή της επιδότησης στους εργοδότες γίνεται από την ΕΠΑΣ Μαθητείας, ο διευθυντής της οποίας είναι υπεύθυνος του έργου και ως εκ τούτου και της καταβολής της επιδότησης.

Η επιδότηση θα καταβάλλεται στους εργοδότες εντός του εξαμήνου σε δύο δόσεις, ανά τρίμηνο, δεδουλευμένα.

Το ποσό της επιδότησης των 12 ευρώ καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον μαθητή από τον εργοδότη για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και αποτελεί μέρος της ημερήσιας αμοιβής που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης για τον πρακτικά ασκούμενο.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρεί μία από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υποχρεούται να επιστρέψει την επιδότηση που πήρε μέχρι την ημέρα της εξακρίβωσης της μη τήρησης αυτής.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com