ΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/03.06.2011 (Αρ. Πρωτ. 090/9) Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας για την Ενιαία Αρχή Πλη

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/03.06.2011 (Αρ. Πρωτ. 090/9)
Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                               Αριθμ. Πρωτ. 090/9

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 39

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 – 43

Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. Κορδέλλου

Τηλέφωνο : 210-52.35.659

FAX : 210-52.22.994

E-mail : dieforga@ika.gr

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση, τη με αριθμ. 090/4/15.4.2011 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με την οποία ορίζεται εκκαθαριστής μισθοδοσίας τακτικών αποδοχών για το πάσης φύσεως προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομίμως αναπληρούμενο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ένα (1) Φύλλο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αριθμός Απόφασης : 090/4/15.4.2011

ΘΕΜΑ : Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 4 παρ. 1, εδάφ. α του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 315 Β΄).

β) του άρθρου 1 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ. 3710/1957 (ΦΕΚ 100 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ. 1 β του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α’) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα αριθμ. 2/37345/0004/2010 (ΦΕΚ 784/Β’) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/49931/0004/27-7-2010 (ΦΕΚ 1135/Β5) όμοια.

3. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/57873/24.08.2010: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

4. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2000285 ΕΞ 2010/19.11.2010: “Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθ. 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής”

5. Την ανάγκη ορισμού εκκαθαριστή τακτικών αποδοχών του προσωπικού του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ προκειμένου να πιστοποιηθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/2010 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 784/Β’) με χρήση της μηχανογραφικής εφαρμογής της ΕΑΠ, για να υποβάλλει σε αυτήν τα αναλυτικά στοιχεία μισθοδοσίας.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε εκκαθαριστή μισθοδοσίας τακτικών αποδοχών για το πάσης φύσεως προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νομίμως αναπληρούμενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Visited 22 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com