Έγκριση προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «Ο.Π.Σ. ELENXIS – ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ν

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. 2161/01.06.2011
Έγκριση προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «Ο.Π.Σ. ELENXIS – ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ν1».

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (.pdf)

________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αθήνα, 1/6/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      Αρ. Πρωτ.: 2161

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ                             Α/Α Προγράμματος: 11.115

(Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)

Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1

183 46 Μοσχάτο

Τηλέφωνο:             210-480 2917 begin_of_the_skype_highlighting            210-480 2917      end_of_the_skype_highlighting      

Fax:210-480 2909

Πληροφορίες:Κ. Σαραντής

ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «Ο.Π.Σ. ELENXIS – ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ν1».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 51 του ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/Α) καθώς και του άρθρου 47 του ιδίου νόμου, όπως τούτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2085/92 (ΦΕΚ 170/Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του ν. 2343/95 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 211/Α).

3. Τη με αριθμό Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄1725/3.11.2010).

4. Τη με αριθμό Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/03.01.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων κλπ» (ΦΕΚ Β’46/24.01.2011).

5. Τη με αριθμό 3/14/14-04-11 απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. και την υπ’ αρ.             2160/1-6-2011 begin_of_the_skype_highlighting            2160/1-6-2011      end_of_the_skype_highlighting       εισήγηση του Γενικού Δ/ντή της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.

6. Την ανάγκη πραγματοποίησης προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «Ο.Π.Σ. ELENXIS – ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ν1».

Αποφασίζουμε

α. Εγκρίνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «Ο.Π.Σ. ELENXIS – ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ν1».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού του νέου πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ. ELENXIS, ώστε αυτό να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα. Το νέο Ο.Π.Σ. θα αποτελέσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα σχεδιασμού, διαχείρισης και διενέργειας στοχευμένων ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε., αλλά και γενικότερα όλων των ελεγκτικών φορέων του ΥΠ.ΟΙΚ (Φ.Ε.Υ., Τελωνεία, Οικονομική Επιθεώρηση).

β. Το πρόγραμμα, θα έχει συνολική διάρκεια τριανταπέντε (35) ώρες, θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στην αίθουσα 6 της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., κατά το χρονικό διάστημα από 06/06/11 έως 10/06/11, απογευματινές ώρες (14:30- 20:45), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Απόφασης.

γ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των εισηγητών, η ιδιότητά τους και οι ώρες διδασκαλίας εκάστου. Για τους εισηγητές που είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών εγκρίνεται η παράλληλη απασχόληση.

δ. Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν οι υπάλληλοι που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

ε. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Οι συμμετέχοντες απαλλάσσονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται ότι διανύεται σε διατεταγμένη υπηρεσία.

στ. Η ευθύνη του σχεδιασμού, της κατάρτισης, της υλοποίησης και της καλής εκτέλεσης του προγράμματος ανατίθεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.

ζ. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να εκδώσουν έγκαιρα τις σχετικές αποφάσεις μετακίνησης που τυχόν απαιτούνται για τους μετακινούμενους υπαλλήλους. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την με αριθμό 2/54866/0022/20-7-99 ΑΥΟ και να αναγράφουν υποχρεωτικά το συνολικό αριθμό δικαιούμενων και πραγματοποιηθεισών ημερών εκτός έδρας του τρέχοντος έτους, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών της παρούσας απόφασης.

η. Ως υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται ο υπάλληλος Κ. Σαραντής.

θ. Το συνολικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 2.100 €, σύμφωνα με την ενδεικτική ανάλυση που φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πράξη με τίτλο: «Δράσεις κατάρτισης για την προσαρμογή και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές του Υπουργείου Οικονομικών» (κωδ. ΟΠΣ 296094) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» – ΕΣΠΑ.

ι. Αν κατά την υλοποίηση του προγράμματος προκύψουν αναγκαίες μεταβολές μικρής κλίμακας, αναφορικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τους καταρτιζόμενους, το εκπαιδευτικό προσωπικό ή άλλα στοιχεία των προγραμμάτων που δεν επηρεάζουν το χαρακτήρα ή το συνολικό κόστος τους, αυτές ανατίθενται για διαχείριση στη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., η οποία οφείλει να αναμορφώνει ανάλογα τα σχετικά στοιχεία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

(Visited 9 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com