Υπ. Εσωτερικών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/12.05.2011 (Αρ. Πρωτ. 12523/11) Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εσωτερικών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/12.05.2011 (Αρ. Πρωτ. 12523/11)
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Πληροφορίες: Δ. Διαμαντίδου

Τηλέφωνο:             210 3741219 begin_of_the_skype_highlighting            210 3741219      end_of_the_skype_highlighting      

e-mail: tada1.metanastefsi@ypes.gr

Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Α.Π. : 12523/11

Εγκύκλιος αριθ. 32

Προς: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

της χώρας

Δ/νσεις Αλλοδαπών

και Μετανάστευσης

(με την παράκληση να

κοινοποιηθεί άμεσα στους

ΟΤΑ Α΄ βαθμού χωρικής σας

αρμοδιότητας)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αναφορικά με τις μεταβολές που επιφέρει στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 3 του ν.3386/2005 η ψήφιση του ν.3696/2008, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο ν.3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 ρυθμίζει, αποκλειστικώς και για πρώτη φορά, τα θέματα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παρόχων μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, με τις εν λόγω ρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις παροχής αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών που λειτουργούσαν ως «Κολλέγια» μετονομάζονται σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), λαμβάνουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εγγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Παράλληλα, με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.6 του ν. 3879/2010, οι οποίες τροποποιούν το άρθρο 11 του ν. 3696/2008, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης που λειτουργούν ως Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.).

Η αρμοδιότητα έκδοσης των εν λόγω αδειών ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την αδειοδότησή τους τα Ε.Ε.Σ., εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης. Υποχρέωση προσαρμογής με τις ως άνω διατάξεις έχουν και τα Ε.Ε.Σ., που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με το ν.δ. της 9 /9 Οκτωβρίου 1935(ΦΕΚ 451 Α’). Έως την καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης προσαρμογής, τον Μάρτιο του 2012, τα εν λόγω Ε.Ε.Σ., λειτουργούν νομίμως, υπό το καθεστώς που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα.

Ωστόσο επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν χορηγηθεί άδειες λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.6 του ν. 3879/2010, και δεν έχει καταρτισθεί σχετικό Μητρώο, όλα τα υφιστάμενα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, λειτουργούν νομίμως έως το Μάρτιο του 2012.

Βάσει των παραπάνω, της υφιστάμενης δηλαδή διαδικασίας πιστοποίησης των ΚΕΜΕ, παρέλκει πλέον η υποχρέωση προσκόμισης, από τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση σε αυτά, βεβαίωσης θεωρημένης από την αρμόδια Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Τουρισμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, υπηρεσία στην οποία έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα που ασκούνταν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Η εν λόγω βεβαίωση άλλωστε και η πρόβλεψη θεώρησής της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Ν.Α. (πρώην Δ/νσεις Εμπορίου), υφίστατο ως προϋπόθεση για την αδειοδότηση των υπηκόων τρίτων χωρών, αποκλειστικά και μόνο για να διασφαλίζει την ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω παρόχων εκπαίδευσης οι οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3696/2008, όπως ισχύει, λειτουργούσαν υπό το καθεστώς αμιγώς εμπορικών επιχειρήσεων.

Αντ’ αυτής, εφεξής, θα προσκομίζονται:

α) Βεβαίωση του ΚΕΜΕ από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ’ αποστάσεως φοίτηση καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος.

β) Βεβαίωση του Τμήματος Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη εν ισχύ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και η εγγραφή του ΚΕΜΕ στο οικείο Μητρώο

Η Βεβαίωση του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμά του, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, θεωρημένη από την Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Τουρισμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, θα εξακολουθήσει να απαιτείται ως έγγραφο πιστοποίησης της νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης, μόνο σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση σε υφιστάμενα Ε.Ε.Σ, που λειτουργούν σύμφωνα με το ν.δ. της 9 /9 Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Α’) και μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει τεθεί για την προσαρμογή τους στις προβλέψεις του ν. 3696/2008, όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά, η ειδική θεώρηση εισόδου και η αντίστοιχη άδεια διαμονής, καθώς και η ανανέωσή της χορηγούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 3386/2005.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΤΖΑΚΡΗ

(Visited 27 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com