ΠΟΛ 1120/23.05.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 γ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1120/23.05.2011   

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 για υποκειμένους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

          

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (.pdf)

________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              Αθήνα, 23/5/2011

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                 ΠΟΛ: 1120

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

2. Δ/ΝΣΗ 16η

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Β. Γ.Γ.Π.Σ.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο

Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4

Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφ. : Γ. Αναγνωστόπουλος

Τηλέφωνο : 210 –3645615/             210-3645378 begin_of_the_skype_highlighting            210-3645378      end_of_the_skype_highlighting      

FAX : 210 – 3645413

Email : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 για υποκειμένους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της παραγράφου 7, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3, 9 και 11 του άρθρου 38,

γ) των παραγράφων 1 και 8 του άρθρου 48,

δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1026/9.2.2011 (ΦΕΚ 327 Β΄/2-3-2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την με αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3.11.2010).

6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. H προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. η οποία, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1026/09.02.2011 (ΦΕΚ 327 Β΄/02.03.2011), λήγει την 23η Μαΐου 2011, παρατείνεται μέχρι και την 31 Μαΐου 2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com