Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄

Print Friendly, PDF & Email

Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2375/14.12.2007) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια.

Αριθμ. 2/3203/0025/28.03.2011

(ΦΕΚ Β΄ 820/12.05.2011)

Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2375/14.12.2007) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), και ιδίως το άρθρο 1.

2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408/3.12.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

3. Την αριθ. 50824/Β.2362/21.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2310/5.12.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε κτηνο−πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως ισχύει.

4. Την αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β 2375/ 14.12.2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει.

5. Την αριθ. 59846/Β. 2461/28.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών πτηνο−κτηνοτροφικών επιχειρήσεων».

5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 9/8.3.2011), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Υφυπουργό Οικονομικών για την ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οφειλών που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Α. Παρέχεται η ευχέρεια στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, να προβούν σε ρύθμιση των με ημερομηνία 31.12.2010 εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της ως άνω απόφασης, οφειλών τους προς πιστωτικά ιδρύματα, ως εξής:

Η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθμισης ορίζεται εξαετής, εξοφλούμενου σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2016. Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στην αριθ. 59846/Β. 2461/28.12.2010 υπουργική απόφαση.

Το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων βαρύνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και δεν καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, καταβάλλεται ετησίως από έκαστο δανειολήπτη και μέχρι τη λήξη του δανείου προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 2% επί του ανεξόφλητου κάθε φορά υπολοίπου του δανείου. Η πρώτη καταβολή προμήθειας ασφαλείας από τους δανειολήπτες θα γίνει με την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 27.5.2011. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους−Δ25 συγκεντρωτικές καταστάσεις δανειοληπτών που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας, προκειμένου να παρασχεθεί η τελική έγκριση από την Δ25 − ΓΛ.Κ. Τμήμα Δ΄.

Β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στα πιστωτικά ιδρύματα για την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 27.5.2011.

2. Η καταβολή της προμήθειας ασφαλείας σε ποσοστό 2% επί του εγγυημένου ποσού των με ημερομηνία 31.12.2010 προς ρύθμιση οφειλών κατά την υπογραφή της σύμβασης.

3. Οι ήδη ληφθείσες εξασφαλίσεις να παραμένουν ισχυρές.

4. Η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση να είναι σε λειτουργία.

Γ. Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους − Δ.25− Τμήμα Δ΄:

1. Κάθε μήνα σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση d25@glk.gr , κατάσταση στην οποία να αναφέρονται οι οφειλές που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρούσας τον προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικός Τράπεζας

Αριθμός λογαριασμού

Υποκατάστημα

Επώνυμο δανειολήπτη

Όνομα δανειολήπτη

Α.Φ.Μ δανειολήπτη

Δ.Ο.Υ. Κωδικός

Δ.Ο.Υ. Όνομα

Αρχική Υ.Α

Ημερομηνία αρχικής Υ.Α.

Τροποποιητική Υ.Α.

Ημερομηνία τροπ/κής Υ.Α.

Αριθμός σύμβασης

Ημερομηνία σύμβασης

Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου

Ημερομηνία ρύθμισης οφειλών

Ποσό ρυθμιζόμενων οφειλών

Ποσοστό εγγυημένου δανείου

Διάρκεια δανείου

Συνολικός αριθμός δόσεων

Τυχόν Ενυπόθηκη διασφάλιση

Ύψος ενυπόθηκης διασφάλισης

Λοιπές ασφάλειες

2. Κάθε τρίμηνο σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση d25@glk.gr , κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των εν λόγω δανείων.

Δ. Σε περίπτωση μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, ολόκληρο το ποσό του δανείου θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/1995, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δόσεων, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης των απαιτήσεων τους και κατ’ επέκταση αυτών του Ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από την ολοσχερή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 16/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου) και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας κλεισίματος του λογαριασμού.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια αυτής των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.−Δ.25 −Τμήμα Δ΄).

Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τις υπό ρύθμιση οφειλές δεν δύναται να προσδιορισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com