ΠΟΛ 1092/27.04.2011 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2523/1997 σε βάρος αγροτώ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1092/27.04.2011   

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2523/1997 σε βάρος αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αθήνα, 27 Απριλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       ΠΟΛ. 1092

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ (Γ’)

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 10184 Αθήνα

Τηλέφωνα: 2103375172-207

FAX: 2103375416  

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2523/1997 σε βάρος αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000.

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από ερώτημα της Υπηρεσίας μας που αφορούσε συγκεκριμένο φορολογούμενο, εκδόθηκε σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (υπ’ αριθ. 430/2010, Α’ Τμ. Ν.Σ.Κ.), με την οποία έγιναν δεκτά τα ακόλουθα :

H επιστροφή Φ.Π.Α. εισροών σε αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248), με βάση εικονικά φορολογικά στοιχεία π.χ. λόγω της εικονικότητας των σχετικών συναλλαγών (κατά την εκ μέρους του αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών), υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 18 παράγραφος 1 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄ 179), διότι αποτελεί προϊόν εξαπατήσεως της φορολογικής αρχής από τον εισπράττοντα τον επιστρεφόμενο φόρο και, κατά συνέπεια, επιβάλλεται η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σε βάρος του από την αρμόδια φορολογική αρχή. Και τούτο, διότι, η δόλια συμμετοχή του αγρότη στις προαναφερθείσες εικονικές συναλλαγές συγκροτεί το, περιγραφόμενο στο ως άνω άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, αδίκημα δεδομένου ότι, η ως άνω ποινική διάταξη δεν κάνει διάκριση και δεν εξαιρεί, από την εφαρμογή της, τους φορολογούμενους οι οποίοι υπάγονται σε ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., ούτε αξιώνει, για το αξιόποινο της επιστροφής του φόρου εισροών, να έχει προηγηθεί και η καταβολή φόρου στη Δ.Ο.Υ. εκ μέρους των φορολογουμένων. Άλλωστε, η αναφερόμενη στο εν λόγω άρθρο προϋπόθεση εφαρμογής του, δηλαδή, η πρόθεση του φορολογούμενου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου, περιορίζεται μόνον, στις περιπτώσεις, στις οποίες τίθεται ζήτημα πληρωμής (αποδόσεως) του φόρου, δηλαδή, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ο φόρος (εκροών) ή συμψηφίστηκε αυτός και, όχι, στις περιπτώσεις που ο φόρος επιστράφηκε στο φερόμενο ως δικαιούχο.

          Ακριβές Αντίγραφο                                          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

   Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                    Νικόλαος Αναγνώστου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

Φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθ. 430/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com