ΣΕΒ: «Επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια» Απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού π

Print Friendly, PDF & Email

Για τον ΣΕΒ η επανεκκίνηση της ανάπτυξης επιβάλλει την κατάργηση των εμποδίων που εγκλωβίζουν την επιχειρηματικότητα και στραγγαλίζουν το δυναμισμό των δημιουργικών δυνάμεων της οικονομίας και της κοινωνίας.

Αυτό σημαίνει μικρό και ευέλικτο κράτος, ανοιχτές αγορές, σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ευέλικτη αγορά εργασίας, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, ξεκάθαρους όρους χωροθέτησης και αδειοδότησης, ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης, διαφάνεια και ελκυστικό πλαίσιο για επενδύσεις, αλλά και μία νέα εταιρική σχέση μεταξύ κράτους και επιχειρηματικότητας για την επίτευξη κοινών στόχων, σε πεδία με ορατή επίδραση στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας του για «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια», ο ΣΕΒ ανέλαβε να καταγράψει σημαντικά εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή τους επαφή με τη δημόσια διοίκηση, να αναδείξει τις αρνητικές επιπτώσεις τους και να οργανώσει ένα ουσιαστικό διάλογο προκειμένου να εξευρεθούν προτάσεις για την άμεση αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, ο ΣΕΒ προχώρησε και στη διαμόρφωση ενός μόνιμου Μηχανισμού διαρκούς ενημέρωσης, ανάδειξης και παρακολούθησης της προόδου βελτίωσης στο ξεπέρασμα των μικρών και μεγάλων εμποδίων, που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία και δράση των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Ειδικότερα, μετά την παρουσίαση μελέτης για τα «30 πεδία δράσης για τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος» ο ΣΕΒ προχώρησε στη χαρτογράφηση ενός ευρύτατου συνόλου διαδικασιών, που εκτελούν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή τους λειτουργία προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης.

Η ανάλυση αυτή κατέληξε στην εκπόνηση 6 Ειδικών Εκθέσεων για τις επιπτώσεις συγκεκριμένων γραφειοκρατικών εμποδίων σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας και λειτουργίες της αγοράς. Ειδικότερα εξετάστηκαν οι διαδικασίες:

• Ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

• Έγκρισης διάθεσης και τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων

• Ελέγχου ασφάλειας των προϊόντων δομικών κατασκευών

• Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες

• Ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές

• Υποβολής στοιχείων ενδο-ομιλικών συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξεύρεση των βέλτιστων προτάσεων αντιμετώπισης των παραπάνω πεδίων, οργανώθηκαν ειδικά θεματικά εργαστήρια, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας δρόμους για την Ανάπτυξη» (Αθήνα, 11 Μαρτίου 2011), όπου εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και της δημόσιας διοίκησης, πλαισιωμένοι από πανεπιστημιακούς και τεχνοκράτες, διατύπωσαν κοινές προτάσεις για δράσεις και ενέργειες, η αναγκαιότητα των οποίων έχει, ήδη, ωριμάσει αρκετά.

Ανάγκη για οριζόντιες παρεμβάσεις

Και για τα έξι παραπάνω προβληματικά πεδία, κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι εκεί όπου επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση συναντώνται καθημερινά, πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα οι παρακάτω οριζόντιες παρεμβάσεις:

1. Κωδικοποίηση και απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν από αυτή,

2. Ουσιαστικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων από ένα ενιαίο κεντρικό φορέα εποπτείας και ελέγχου επιμέρους κλάδων και αγορών,

3. Πραγματοποίηση τακτικών και αντικειμενικών ελέγχων, στη βάση μιας ενιαίας και ορθολογικής μεθοδολογίας ελέγχου,

4. Θεσμοθέτηση συγκεκριμένων προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων εποπτείας και ελέγχου,

5. Δημιουργία ενιαίων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων

6. Ουσιαστική βελτίωση του επίπεδου ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων ως προς τα προβλήματα και τις αδυναμίες του κλάδου τους.

Η πρώτη δέσμη ολοκληρωμένων προτάσεων για αλλαγές στους έξι κρίσιμους κλάδους και λειτουργίες της οικονομίας, που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάκαμψη της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με την οριστικοποίηση των Ειδικών Εκθέσεων.

Τις προτάσεις αυτές ο ΣΕΒ έχει υποβάλει στη δημόσια διοίκηση και σκοπεύει να στηρίξει τις ενέργειες που θα αναληφθούν για την υλοποίησή τους με πρακτικό τρόπο, διατυπώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο μια νέα προσέγγιση στη συνεργασία του κράτους και της επιχειρηματικότητας, με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων, σε πεδία με ορατή επίδραση στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο ΣΕΒ έχει δεσμευτεί να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια αυτή, μέσα από τη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Διοικητικών Εμποδίων, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μόνιμο μηχανισμό υποστήριξης του διαλόγου της επιχειρηματικής κοινότητας με τη δημόσια διοίκηση, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης.

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων προτάσεων που, διατυπώνονται στις Ειδικές Εκθέσεις, που αφορούν στους 6 κρίσιμους κλάδους και λειτουργίες της οικονομίας, τις οποίες αναλυτικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ: www.sev.org.gr.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com