Υπ. Υγείας Αριθ.πρωτ. ΔΥΓ3 δ/οικ.54949/17.05.2011 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Υγείας Αριθ.πρωτ. ΔΥΓ3 δ/οικ.54949/17.05.2011
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα, 17 / 5 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                         Αριθ.πρωτ. : ΔΥΓ3 δ/οικ.54949

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ : ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 101 87

Τηλέφωνο : 210 5237483

FAX : 210 5227360

ΘΕΜΑ: Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91,1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58A/23-04-2010).

5. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

6. Το Ν.Δ. 136/46 Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ154/Α/07-09-2010) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ1388/Β/09) Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση, Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

10. Το άρθρο 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/31-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις».

11. Το άρθρο 39 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) περί Μεταφοράς Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

12. Το άρθρο 38 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) περί Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης .

13. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

14. Την Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθ. ΔΥ1δ/οικ.35997/11.4.2011 Συγκρότησης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

15. Τo από 03.05.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

16. Tην αριθμ.πρωτ.ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11-5-2011, Απόφαση ’’Επικαιροποιημένος Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

17. Την αριθ.πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ.54582/16-5-2011,Απόφαση’’Φαρμακευτική Διάταξη τιμών Φαρμάκων’’.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια , ως εξής:

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο, η δε ισχύς του αρχίζει από Παρασκευή 20/5/2011. Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com