Αυστηρότερη γίνεται πλέον η φορολόγηση των Α.Ε. και ΕΠΕ.

Print Friendly, PDF & Email

Αυστηρότερη γίνεται πλέον η φορολόγηση των Α.Ε. και ΕΠΕ.

Ειδήσεις – Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Αυστηρότερη γίνεται πλέον η φορολόγηση των Α.Ε. και ΕΠΕ

Του Γιωργου Δ. Χριστόπουλου*

Με το άρθρο 14 του ψηφισθέντος φορολογικού νομοσχεδίου (ν. 3943/2011, 31/03/2011), ρυθμίζεται ο τρόπος φορολογίας των κερδών των Α.Ε. και ΕΠΕ για ισολογισμούς που κλείνουν την 31/12/2010 και μετά.

Συγκεκριμένα, καταργείται (στην ουσία, ψηφίστηκε για να μην εφαρμοστεί) το σύστημα καταλογισμού (imputation) φόρου που είχε εισαχθεί με το άρθρο 13 του ν. 3842/2010, που προέβλεπε χωριστά φόρο στα αδιανέμητα κέρδη 24% και χωριστά στα μερίσματα 40%.

Επανέρχεται μάλιστα διαφοροποιημένο επί το αυστηρότερο, το σύστημα διαφορισμού (schedular) των εισοδημάτων, που εφαρμόστηκε με το καθεστώς του ν. 3697/2008. Δηλαδή διάσπαση των κερδών της Α.Ε. σε διανεμόμενα και αδιανέμητα.

Τώρα, θα έχουμε και πάλι δύο συντελεστές. Δηλαδή, 20% για όλα τα κέρδη και επιπλέον 25% για τα μερίσματα. Και το ερώτημα που τίθεται, είναι αν η φορολογία αυτή είναι υπερβολική ή όχι.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τόσο η Α.Ε. όσο και η ΕΠΕ θα επιβαρύνεται με δύο φόρους:

– Εναν φόρο που επιβάλλεται στο σύνολο των κερδών (αδιανέμητα + διανεμόμενα) με συντελεστή 20% και επιπλέον,

– Εναν φόρο στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα), με συντελεστή 25%.

Ειδικά, όμως, για τη χρήση 2010 (ισολογισμοί που κλείνουν 1.12.2010): φόρος 24% για όλα τα κέρδη και επιπλέον φόρος 21% για τα μερίσματα.

Υστερα από τα πιο πάνω αναφερόμενα για τα μερίσματα που καταβάλλουν Ανώνυμες Εταιρείες σε οποιονδήποτε μέτοχο φυσικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας, σε Ο.Ε., σε Ε.Ε., σε Α.Ε., σε ΕΠΕ, σε Αμοιβαία Κεφάλαια ή Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ακίνητης Περιουσίας, στο Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, σε ΝΠΔΔ, σε κοινωφελή ιδρύματα, κ.λπ., καθώς και σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν έχουν μόνιμη εγκατάσταση ή όχι στην Ελλάδα, σε εξωχώριες εταιρείες, σε αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, με μοναδική εξαίρεση -όπως θα δούμε πιο κάτω- την καταβολή σε μητρική εταιρεία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου 25% επί των καταβαλλόμενων ποσών μερισμάτων.

Την ίδια υποχρέωση παρακράτησης φόρου 25% έχουν και οι ελληνικές θυγατρικές εταιρείες που καταβάλλουν μερίσματα στη μητρική τους εταιρεία στην Ελλάδα (εταιρείες Holding).

Παράδειγμα

Η Α.Ε. ΖΕΥΣ κατά τη διαχειριστική χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού 8.000.000 ευρώ. Η γενική συνέλευση των μετόχων, που θα γίνει 30/6/2011, αποφασίζει να διανεμηθούν μερίσματα στους μετόχους 2.900.000 ευρώ και αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. 100.000 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό διανεμομένων κερδών 3.000.000 ευρώ.

Με τη δήλωση φόρου εισοδήματος (10-05-2011) και με τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου διανεμόμενων κερδών (μέχρι 31-08-2011)

θα καταβάλλει: α) με τη δήλωση φόρου εισοδήματος (10-05-2011): Κύριο φόρο (στο σύνολο).

β) Με τη δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων (3.000.000 Χ 21%=630.000 ευρώ). Αρα η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα είναι 2.550.000 ευρώ και η μέση φορολογική επιβάρυνση 40,15%.

Ιδιος τρόπος και για τις ΕΠΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νέου (ν. 3943/31-03-2011), ο τρόπος παρακράτησης του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, εξομοιώνεται με τα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Συνεπώς ισχύουν τα προαναφερθέντα και για τις ΕΠΕ.

Επίσης, οι διατάξεις προβλέπουν ότι ο ίδιος τρόπος που γίνεται η παρακράτηση φόρου (25% για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά και 21%, για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011), εφαρμόζεται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Με την παρακράτηση του φόρου 25% από την ανώνυμη εταιρεία, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.

Εξαίρεση όμως υπάρχει για τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία με την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου και προβλέπεται φορολόγηση των εσόδων από μερίσματα με τις γενικές διατάξεις και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου, εφόσον ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 που προκύπτει μετά τη συνάθροιση των μερισμάτων με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι:

– Για εισοδήματα μαζί με τα μερίσματα μέχρι 22.000 ευρώ προβλέπεται επιστροφή μέρους του παρακρατούμενου φόρου.

– Για τα μεγαλύτερα όμως εισοδήματα θα εξαντλείται η φορολογία, αφού θα έχει φορολογηθεί με 20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% σε επίπεδο παρακράτησης διανεμομένων.

*O κ. Γ. Xριστόπουλος είναι φοροτεχνικός

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com