ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/05.05.2011 (Τ01/670/3) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που α

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/05.05.2011 (Τ01/670/3) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που ασφαλίζονταν στον επικουρικό τομέα (τ. Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., νυν Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Απεικόνιση ασφάλισης στην Α.Π.Δ..

Αρχικό κείμενο (.pdf)

_________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                      Αθήνα 5/5/2011

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 33

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Αικ. Γαβότση

: Κ. Ανδρεόπουλος

Αριθ. τηλεφώνου :             210 52 15 237 begin_of_the_skype_highlighting            210 52 15 237      end_of_the_skype_highlighting

:             210 52 15 242 begin_of_the_skype_highlighting            210 52 15 242      end_of_the_skype_highlighting

FAX : 210 52 23 228

Ε – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που ασφαλίζονταν στον επικουρικό τομέα (τ. Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., νυν Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Απεικόνιση ασφάλισης στην Α.Π.Δ.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 58/2010,        82/2010.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, για την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. ή και άλλων Οργανισμών που συνταξιοδοτείται από φορέα κύριας ασφάλισης σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων ή συναφείς με αυτές, είχε συσταθεί κλάδος επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 55 του Ν. 1140/81) στο τ. Τ.Ε.Α.Μ. (τ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών).

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1358/83 εντάχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος στο Ι.Κ.Α. και ονομάσθηκε Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (Ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης). Με την μετονομασία του Ι.Κ.Α. σε Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του Ν.3029/02, μετονομάστηκε σε Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η ασφάλιση των εν λόγω προσώπων και να απεικονιστεί αυτή στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό δόθηκαν από την Υπηρεσία μας με την ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος, Κ.Π.Κ. και αντίστοιχες ειδικότητες.

Ακολούθως, με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 86 του Ν.3655/08 το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. με την επωνυμία Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ..

Με το υπ’ αριθμ. Τ01/658/23/10-7-09 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσής μας, δόθηκαν για τα εν λόγω πρόσωπα που ασφαλίζονταν πλέον στον επικουρικό φορέα του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. «νέοι» κωδικοί πακέτων κάλυψης, χωρίς απεικόνιση επικουρικής ασφάλισης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν.3863/10 ο τομέας Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ, εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1/8/10. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις υπ’ αριθμ. 58/2010 και 82/2010 εγκύκλιες οδηγίες της Δ/νσής μας.

Β) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (Ν.3163/55, Ν.Δ. 4277/62).

1. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι – Απεικόνιση ασφάλισης για μισθολογική περίοδο απασχόλησης από 1/8/2010 και εφεξής.

1.1. Προκειμένου να απεικονισθεί η ασφάλιση και η καταχώρηση των αντίστοιχων εγγραφών στην Α.Π.Δ., για μισθολογική περίοδο απασχόλησης από 1/8/2010 και εφεξής θα χρησιμοποιείται ο Κ.Π.Κ . 2501 με λεκτική περιγραφή «Μόνιμοι Υπάλληλοι Ν.Π.Α.Α., «παλαιοί» ασφ/νοι που υπάγονται για Κύρια Σύνταξη στο Ειδικό Καθεστώς και για Επικουρική Σύνταξη στο τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Ν.Π.Δ.Δ. (Τ.ΕΑ.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μέχρι 31/7/2010 και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1/8/2010» με Κωδικό Ειδικότητας 344317 και ΚΑΔ 7511 & 7521.

Ο νέος Κ.Π.Κ. 2501 περιλαμβάνει τους κλάδους ασθενείας (είδος και χρήμα), Ο.Ε.Κ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ήτοι σύνολο ποσοστού ασφαλίστρου 16,40% του οποίου ποσοστό εισφορών 9,85% αποτελούν οι εργοδοτικές εισφορές και 6,55% οι εργατικές εισφορές.

Παράλληλα η απεικόνιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης στην Α.Π.Δ. θα εξακολουθήσει να γίνεται με τον Κ.Π.Κ. 507 (32%), με δεύτερη εγγραφή.

1.2. Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους οι οποίοι καλύπτονται για τον κλάδο ασθενείας (είδος και χρήμα) από άλλο φορέα, θα χρησιμοποιείται ο νέος κωδικός πακέτου κάλυψης 2189 με λεκτική περιγραφή «Μόνιμοι υπάλληλοι σε Ν.Π.Α.Α. που υπάγονται για Κύρια Σύνταξη στο Ειδικό Καθεστώς, για Ασθένεια σε είδος και χρήμα σε άλλο φορέα και για Επικουρική Σύνταξη στο Ε.Τ.ΕΑ.Μ. από 1/8/2010)» και με αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας 344321 και ΚΑΔ 7511 & 7521.

Ο νέος Κ.Π.Κ. 2189 περιλαμβάνει τους κλάδους Ο.Ε.Κ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 7,75% το οποίο επιμερίζεται σε 4% ποσοστό ασφαλισμένου και 3,75% ποσοστό εργοδότη.

Παράλληλα η απεικόνιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης στην Α.Π.Δ. θα εξακολουθήσει να γίνεται με το Κ.Π.Κ. 507 (32%), με δεύτερη εγγραφή.

2. «Νέοι» ασφαλισμένοι – απεικόνιση ασφάλισης για μισθολογική περίοδο απασχόλησης από 1/8/2010 και εφεξής :

  • Για τους νέους ασφαλισμένους η απεικόνιση της ασφάλισης από 1/8/2010 στην Α.Π.Δ. θα γίνεται ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κ.Π.Κ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑ.Δ.

344360

511

36,40%

θα χρησιμοποιούνται οι ΚΑΔ του Δημοσίου (π.χ. 7511 &7522 κ.λ.π.)

344314

515

27,75%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για την παραπάνω κατηγορία ασφαλισμένων και για απασχόληση μέχρι 31/7/2010 η ασφάλιση θα έπρεπε να απεικονίζεται ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠ.Κ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑ.Δ.

344300

510

30,40%

Θα χρησιμοποιούνται οι ΚΑΔ του Δημοσίου (π.χ. 7511 &7522 κ.λ.π.)

344983

514

21,75%

Γ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

• Για τον Κ.Π.Κ. 507 οι εισφορές υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές (δηλαδή στον βασικό μισθό, στο τυχόν καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης και στην πλασματική κράτηση των 140,80 €.

• Για τους Κ.Π.Κ. 2501 & 2189 οι εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των καταβαλλόμενων αποδοχών μέχρι του ποσού της Ανωτάτης Ασφαλιστικής Κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, με εξαίρεση μόνο του κινήτρου απόδοσης.

• Για τους Κ.Π.Κ. 510, 511, 514 & 515 οι εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών, με εξαίρεση του κινήτρου απόδοσης μέχρι του ποσού του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

3. Απασχολούμενοι στον Ο.Σ.Ε.

3.1. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι

3.1.1. Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης 1/4/2009 – 31/7/2010 για τον κλάδο κύριας σύνταξης θα χρησιμοποιείται ο κωδικός πακέτου κάλυψης 016 με κωδικό ειδικότητας 933379. Παράλληλα για τους κλάδους Ο.Α.Ε.Δ., Ε.Ε. θα χρησιμοποιείται ο κωδικός πακέτου κάλυψης 178 που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό 8,66% το οποίο επιμερίζεται σε 2,78% ποσοστό ασφαλισμένου και 5,88% ποσοστό εργοδότη, με κωδικό ειδικότητας 933350 και ΚΑΔ 6011 (Εγκ. 77/2008 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με την παράγραφο Η.3, χωρίς να απαιτείται για τη χρονική περίοδο αυτή και τρίτη καταχώρηση στον κωδικό πακέτου κάλυψης 248).

3.1.2. Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης 1/8/2010 και εφεξής ενοποιούνται πλέον οι κωδικοί πακέτου κάλυψης 178 και 248 με τον κωδικό πακέτου κάλυψης 177 το οποίο αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 14,66% το οποίο επιμερίζεται σε 5,78% ποσοστό ασφαλισμένου και 8,88% ποσοστό εργοδότη με τον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας 933340 στον ΚΑΑ 6011 και με τύπο αποδοχών 56. Παράλληλα η απεικόνιση του κλάδου Κύριας Σύνταξης θα γίνεται με τον Κ.Π.Κ. 016.

3.2. «Νέοι» ασφαλισμένοι

3.2.1. Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης 1/4/2009 – 31/7/2010 θα χρησιμοποιείται ο κωδικός πακέτου κάλυψης 4178 ο οποίος περιλαμβάνει τον κλάδο κύριας σύνταξης, Ο.Α.Ε.Δ. και Ε.Ε. και αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 28,66% το οποίο επιμερίζεται σε 9,45% ποσοστό ασφαλισμένου και 19,21% ποσοστό εργοδότη, με κωδικό ειδικότητας 933380 και λεκτική περιγραφή (εργαζόμενοι στον Ο.Σ.Ε. «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι) και ΚΑΔ 6012.

3.2.2. Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης 1/8/2010 – 31/12/2010 η σχετική απεικόνιση της ασφαλιστικής ιστορίας θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο Η.3.1της Εγκ. 77/2008 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

3.2.3. Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης 1/1/2011 και εφεξής ενοποιούνται πλέον τα πακέτα κάλυψης 4178 και 248, με το πακέτο κάλυψης 4178 στο οποίο από 1/1/2011 ενσωματώθηκε πλέον ο κλάδος Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης και ισχύει για συνολικό ποσοστό ασφάλισης 34,66%, το οποίο επιμερίζεται σε 12,45% ποσοστό ασφαλισμένου και 22,21% ποσοστό εργοδότη.

Δ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΑΝΤΙ ΤΟΥ (τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π,Δ.Δ.) ΤΕΑΔΥ

Για χρονική περίοδο απασχόλησης 1/4/2009 – 31/7/2010 εφόσον προκύπτει ότι, για τα υπόψη πρόσωπα έχει υποβληθεί Α.Π.Δ. στην οποία έχει καταχωρηθεί και η επικουρική ασφάλιση Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα πρέπει προκειμένου ο χρόνος αυτός να θεωρηθεί ως διανυθείς στον τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. οι υπηρεσίες μας να προβαίνουν είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από αίτηση του εργοδότη (Ν.Π.Δ.Δ. Δημόσιο κ.λ.π.) σε σχετικές ενέργειές τους :

Οι εργοδότες (Ν.Π.Δ.Δ. Δημόσιο κ.λ.π.) θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου απασχόλησης κατάσταση απασχολουμένων, η οποία θα περιέχει τα παρακάτω στοιχεία :

• Στοιχεία Ασφ/νου :

(Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Α.Μ.Α., Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ., προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση).

• Αποδοχές

(για τις οποίες έχουν καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές είτε Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., είτε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).

• Αντίστοιχες καταβληθείσες εισφορές.

• Μισθολογική περίοδος αναφοράς.

• Ημέρες Ασφάλισης.

• Γραμμάτια Είσπραξης του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

(στις περιπτώσεις που έχουν καταβληθεί εισφορές στον τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).

• Διεύθυνση Επικοινωνίας Ασφαλισμένου.

Ακολούθως το Υποκ/μα θα ελέγχει μέσω των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ. αν ο υπόχρεος εργοδότης:

  • Έχει καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ενώ θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί στον τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ..

Εάν κατά τη διαδικασία του ελέγχου δεν προκύψουν διαφορές, στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω χρόνος ασφάλισης θα παραμείνει ισχυρός και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι, εάν έχουν υποβληθεί από τους φορείς αιτήματα επιστροφής εισφορών για την χρονική περίοδο 1/4/2009 – 31/7/2010 για την οποία είχαν καταβάλει εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αντί του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., θα πρέπει κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων, να τεθούν στο αρχείο.

  • Έχει καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση στον τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ..

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ, θα εκδίδεται από το Υποκ/μα (όπως το συνημμένο υπόδειγμα) χειρόγραφη απόφαση, σύμφωνα με την οποία θα μετατρέπεται ο χρόνος ασφάλισης που έχει χωρήσει στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ως διανυθείς στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Μετά την οριστικοποίησή της μέσω της σχετικής οθόνης Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα μετατρέπεται η ασφάλιση και θα τυπώνεται ασφαλιστικός λογαριασμός ο οποίος θα επισυνάπτεται στη σχετική απόφαση.

Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιείται στον ασφαλισμένο, στον εργοδότη και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (Πειραιώς 9-11).

Ε) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.ΠΔ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ..

Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ούτε στον τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., ούτε στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τη χρονική περίοδο 1/4/2009 – 31/7/2010 και δεν έχει απεικονιστεί η επικουρική ασφάλιση στην Α.Π.Δ., απαιτείται να λάβει χώρα αναδρομική ασφάλιση για τον επικουρικό κλάδο (τ. Τ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Δ.Δ.).

Για την υλοποίηση της ανωτέρω ασφάλισης θα χρησιμοποιείται ο Κ.Π.Κ. 2241 με λεκτική περιγραφή: «χρόνος ασφάλισης στο τ. Τ.Ε.Α.Μ. Ν.Π.Π.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., πριν την ένταξή του στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι)» με Κωδικό Ειδικότητας 344322 στους ΚΑΑ 7511 & 7521.

Σε βάρος του εργοδότη, θα πρέπει να συνταχθεί Π.Ε.Ε. η οποία θα επιβαρύνεται κατά τα γνωστά με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

Μετά την οριστικοποίηση της Π.Ε.Ε., ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης θα θεωρείται ως διανυθείς στον τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και εφόσον πλέον θα εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου ως χρόνος ασφάλισης, θα προσδιορίζεται από τις Υπηρεσίες μας και δεν θα αναζητείται από τις Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

ΣΤ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 1/8/2010 & ΕΦΕΞΗΣ

Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 1/8/2010 και εφεξής θα ελέγχεται εάν έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Εάν έχουν καταβληθεί τότε θα πρέπει να υποβληθεί Α.Π.Δ. σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Κ.Π.Κ. και τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικοτήτων του κεφ. Β’.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, τότε θα συνταχθεί Π.Ε.Ε. Δηλωθέντων – Καταβληθέντων, η οποία δεν επιβαρύνεται με αυτοτελή Π.Τ., εφόσον η οφειλή αυτή καταβληθεί σε ένα τρίμηνο από την επίδοση της σχετικής πράξεως.

  • Εάν διαπιστωθεί ότι, για μισθολογικές περιόδους 1/8/2010 και εφεξής, έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ τομέα Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. αντί στο LK.A. – Ε.Τ.Α.Μ. θα συντάσσεται Π.Ε.Ε. Δηλωθέντων – Καταβληθέντων και αφού προσκομισθούν τα αντίστοιχα γραμμάτια καταβολής εισφορών, όπως αυτά θα προκύπτουν από την κατάσταση που θα προσκομίσει ο φορέας (κεφ. Δ’), αυτή θα μειώνεται ανάλογα με απόφαση Διευθυντή.

Ο χρόνος ασφάλισης, μέσω της οθόνης μετατροπής ασφαλιστικής ιστορίας, του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα θεωρηθεί ως διανυθείς στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. μετά από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου του αρμοδίου υπαλλήλου και σχετικής έκδοσης απόφασης Διευθυντή του αρμοδίου Υποκ/τος.

Μετά τα παραπάνω σας κοινοποιούμε πίνακες με τους Κ.Π.Κ. που θα χρησιμοποιούνται από 1/8/2010 για την εφεξής απεικόνιση της ασφάλισης του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. στην Α.Π.Δ., που είχαν ενταχθεί στο Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και νυν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Ζ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

Για τις παραπάνω κατηγορίες εργοδοτών με το αριθμ. Ε40/203/30-3-2011 Γεν. Έγγραφο έχει ήδη δοθεί προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μέχρι 30/6/2011.

Συν/να: 1 κατάσταση – 1 υπόδειγμα απόφασης – 4 Πίνακες

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΙΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

(Visited 37 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com