ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/05.05.2011 (Αρ. Πρωτ. Α23/266) Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/05.05.2011 (Αρ. Πρωτ. Α23/266)
Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των Ανέργων που συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3867/2010- Τροποποίηση οδηγιών της υπ’ αριθμ. 69/2004 εγκ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αθήνα 5/5/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                         Αριθμ. Πρωτ.Α23/266/

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΑΡ. 32

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ξ. Καρρά

: Κ. Ανδρεόττουλος

Αριθ. τηλεφώνου :             210 52 15 251 begin_of_the_skype_highlighting            210 52 15 251      end_of_the_skype_highlighting

:             210 52 15 242 begin_of_the_skype_highlighting            210 52 15 242      end_of_the_skype_highlighting

FAX : 210 52 23 228

E-mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των Ανέργων που συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3867/2010– Τροποποίηση οδηγιών της υπ’ αριθμ. 69/2004 εγκ.

Σχετ.: 1) Η υπ’αριθμ.69/2004 εγκύκλιος της Δ/νσής μας

2) Το υπ’αριθμ. Φ10221/8469/565/7-4-2011 Εγγραφο της ΓΓΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 22 του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/3-8-2010 τ.Α’) « Εποπτεία Ιδιωτικής ασφάλισης , σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής , οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών », με τις οποίες προβλέπεται τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, και μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΚΑ σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όπως είναι γνωστό , με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/28-1-2004 τ.Α’) είχε προβλεφθεί η συμμετοχή ανέργων, των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους ή αποχώρησαν οικειοθελώς από τις εταιρείες «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ SOFTEX Α.Ε» , «TVX HELLAS Α.Ε.». «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε» και από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών , σε Ειδικό Τοπικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης , Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας .( Σχετ. η υπ’αριθμ.69/2004 εγκύκλιος της Δ/νσής μας).

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των ανωτέρω προσώπων στο εν λόγω πρόγραμμα, διατήρησαν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης .

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ (εφόσον δεν καλύπτονταν από άλλο Επικουρικό Ταμείο) ,στους Κλάδους του ΟΑΕΔ του ΟΕΚ και του ΟΕΕ.

Επίσης, όσοι , ως εργαζόμενοι ασφαλίζονταν κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ασφαλίστηκαν και κατά το χρόνο του προγράμματος σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό.

Η συνέχιση της ασφάλισής τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος χώρησε έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους και μέχρι μία πενταετία , δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση 1500 ημερών ασφάλισης.

Στην ίδια διάταξη είχε οριστεί ότι όσοι από τους συμμετέχοντες συμπλήρωναν ή είχαν ήδη συμπληρώσει κατά τη διάρκεια της πενταετίας τον απαιτούμενο για συνταξιοδότησή τους χρόνο ασφάλισης , όχι όμως και το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας , συμμετείχαν στο πρόγραμμα χωρίς το δικαίωμα ασφάλισης , πλην του Κλάδου υγείας , μέχρι τη συμπλήρωσή του και πάντως όχι πέραν της 6ετίας. Δηλ. για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων διεκόπτετο η ασφάλισή τους για όλους τους Κλάδους (σύνταξη , ασθένεια σε χρήμα κλπ) ,πλην του Κλάδου υγείας (παροχών ασθένεια σε είδος).

Κατόπιν τούτου , κατά την έναρξη του προγράμματος εντάχθηκαν σε αυτό μόνο όσοι άνεργοι-πρώην εργαζόμενοι συμπλήρωναν , αφού συνυπολόγιζαν και τις επιδοτούμενες κατ’ ανώτατο όριο 1500 ημέρες ασφάλισης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ασφάλισης του Κλάδου σύνταξης στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος μια μεγάλη κατηγορία ανέργων, ,οι οποίοι είτε είχαν ήδη 4500 ημέρες ασφάλισης είτε και περισσότερες, αλλά με το συνυπολογισμό των 1500 ημερών δεν συμπλήρωναν τις ελάχιστες προϋποθέσεις .(10.000 ή 10.500 Η.Α).

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίστανται τα εδάφια , τέταρτο , πέμπτο , έκτο και έβδομο του άρθρου 47 του Ν.3220/2004 και ορίζεται ότι :

«Οι εισφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό τοπικό πρόγραμμα .Ο χρόνος αυτός ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 (ΦΕΚ 189 Α’), όπως ισχύει.

Η συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η συνέχιση της ασφάλισής τους χωρεί μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης , δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα πέντε έτη συνολικά, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα άνεργοι, που κατά την ολοκλήρωση πενταετούς συμμετοχής σε αυτό δεν συμπληρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παραμένουν στο πρόγραμμα χωρίς το δικαίωμα ασφάλισης , εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας , και το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά τα λοιπά σε αυτούς για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι τη συμπλήρωσή τους και πάντως όχι πέραν των έξι ετών συνολικά.»

3. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 22 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ρητά ότι η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων που υλοποιούνται δυνάμει του άρθρου 47 του Ν.3220/2004 και σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία υπαγωγής των δικαιούχων σε αυτά.

4. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 προβλέπεται ότι, από τις εν λόγω ρυθμίσεις εξαιρούνται πλήρως οι υπαχθέντες στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272/2005 τ.Α’). Πρόκειται για την κατηγορία των μεταλλωρύχων της “TVX HELLAS ΑΕ, οι οποίοι εφόσον πληρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις , εντάχθηκαν σε πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3867/2010 , όπως ανεφέρθη και ανωτέρω, προβλέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα των πρώην εργαζομένων – ανέργων, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης , η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, δηλαδή τις 1500 ημέρες ασφάλισης. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την πενταετή συμμετοχή τους σε αυτό και δεν συμπληρώσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παραμένουν στο πρόγραμμα χωρίς το δικαίωμα ασφάλισης , πλην του κλάδου υγείας για έναν επιπλέον χρόνο.

Η νέα αυτή διάταξη έχει ως σκοπό, όπως προκύπτει και από την σχετική αιτιολογική έκθεση του νόμου, αλλά και από τις οδηγίες της ΓΓΚΑ, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο υπ’αριθμ. Φ10221/8469/565/7-4-2011 έγγραφο της , την ενιαία μεταχείριση όλων ανεξαιρέτως των πρώην εργαζομένων- ανέργων των ανωτέρω αναφερθέντων Επιχειρήσεων , ούτως ώστε τελικά να ικανοποιηθούν και εκείνοι, οι οποίοι κατ’ εφαρμογή της προγενέστερης διάταξης του Ν.3220/2004 έμειναν εκτός ασφάλισης του Κλάδου σύνταξης στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.

Δεδομένου όμως ότι ,το πρόγραμμα έχει ήδη ολοκληρωθεί , δόθηκε στη διάταξη αναδρομική ισχύς από την έναρξη εφαρμογής του και σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία υπαγωγής των δικαιούχων σε αυτό, αναγνωρίζοντάς τους , ως εκ τούτου , αναδρομικά τις 1.500 ημέρες ασφάλισης του προγράμματος.

Κατόπιν των ανωτέρω , κατ’ εφαρμογή του Ν.3867/2010 και μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΚΑ ,καθίσταται σαφές ότι, όσοι από τους πρώην εργαζομένους -ανέργους δεν καλύπτονταν από τη διάταξη του άρθρου 47 του Ν.3220/2004 , έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν αναδρομικά στο πρόγραμμα και να αναγνωρίσουν μέχρι 1500 ημέρες ασφάλισης.

Κατά συνέπεια, για την κατηγορία ανέργων που δεν υπήχθη καθόλου στον Κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ, θα χωρήσει αναδρομική υπαγωγή για το σύνολο των 1500 ημερών ασφάλισης. Για δε τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέργων που υπήχθησαν στον Κλάδο Σύνταξης για ορισμένο αριθμό ημερών ασφάλισης, θα χωρήσει αναδρομική υπαγωγή για τις υπολειπόμενες ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 1500 Η Α. οι οποίες θα προκύψουν αφού αφαιρεθούν από τις 1500 οι ήδη πραγματοποιηθείσες.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όπως ανεφέρθη και ανωτέρω, οι πρώην εργαζόμενοι – άνεργοι οι οποίοι ασφαλίστηκαν μόνο για τον κλάδο Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ , προκειμένου να υπαχθούν αναδρομικά σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης , κατ’ εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, θα πρέπει να τροποποιηθεί η ήδη χωρήσασα ασφάλισή τους , ώστε πλέον αυτή να μετατραπεί σε πλήρη.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει εκ μέρους του υπόχρεου εργοδότη κατάθεση αντίστοιχων «ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» κατάλληλα συμπληρωμένων , προκειμένου να τροποποιηθεί ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (π.χ ο ΚΠΚ 176 που αντιστοιχεί σε ποσοστό ασφάλισης μόνο για τον κλάδο υγείας να αντικατασταθεί από τον ΚΠΚ 106 που αντιστοιχεί σε Πλήρη ασφάλιση) και να αναπροσαρμοστούν οι εισφορές ( Γεν.Εγγρ.Γ99/1 /90/19-6-02).

Ως εκ τούτου μετά την έκδοση της σχετικής Π.Ε.Ε. και την οριστικοποίησή της η ασφαλιστική ιστορία θα ενημερώνεται μέσω της οθόνης «Τροποποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας».

Επειδή όπως είναι γνωστό, το Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων ασφάλισης, δεν παράγει οικονομικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να συνταχθεί Χειρόγραφη Π.Ε.Ε. (Χ/Π.Ε.Ε.) εις βάρος του εργοδότη, η οποία δεν επιβαρύνεται με Π.Τ. καθώς επίσης και με Πρόσθετη Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), εφόσον εξοφληθεί μέχρι 30/12/2011.

Εναλλακτικά δύναται να συνταχθεί Π.Ε.Ε. εις βάρος του εργοδότη μέσω ουσιαστικού ελέγχου του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. η οποία Μ/Π.Ε.Ε. αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω όσον αφορά τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την είσπραξη των τρεχουσών εισφορών θα πρέπει να γίνεται με την έκδοση ξεχωριστών παραστατικών για κάθε μισθολογική περίοδο αναφοράς τους.

Συν. 2 φύλλα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com