Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Print Friendly, PDF & Email

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Αριθ. Δ16Ε1050769ΕΞ2001/31.03.2011

(ΦΕΚ Β΄ 766/06.05.2011)

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 “Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)”.

3. Την Δ6Α 1000473/03.01.2011 (ΦΕΚ 46 Β΄/24.01.2011) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Το έγγραφο υπ’ αριθ. 44/12.01.2011 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Χορτιάτη.

5. Το έγγραφο υπ’ αριθ. 37/23.02.2011 του Τ.Ο.Ε.Β. Καρυώτισσας.

6. Το έγγραφο υπ’ αριθ. 8/09.02.2011 του Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλικής.

7. Το έγγραφο υπ’ αριθ. 14900/3784/2/15−2−2011 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Χορτιάτη, του Τ.Ο.Ε.Β. Καρυώτισσας, του Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλικής, του Τ.Ο.Ε.Β Ήρας – Κουρτακίου.

2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης:

α) ποσοστό 10% από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Χορτιάτη.

β) ποσοστό 5% από τον Τ.Ο.Ε.Β. Καρυώτισσας, Τ.Ο.Ε.Β Βασιλικής, Τ.Ο.Ε.Β. Ήρας−Κουρτακίου. Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3. Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com