Monthly Archives: April 2011

Θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.


_______________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                 Αθήνα, 28 Απριλίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ        ΠΟΛ. 1094

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 210 3375315-7

FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος

Ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος, σας παρέχουμε συμπληρωματικά τις ακόλουθες διευκρινίσεις :

1. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό με την από 24-3-2011 ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές των δηλώσεων οικονομικού έτους 2011, οι καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης, αυτοκινήτων επιχείρησης, κινητής τηλεφωνίας και αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων θα υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2011 και συνεπώς δεν απαιτείται n συνυποβολή τους με την υποβολή των οικείων δηλώσεων.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010 πρέπει να δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων φόρων ή εάν δεν έχουν υποβληθεί ορθά τότε πρέπει να υποβληθεί κατάσταση με τους οφειλόμενους φόρους από τον υπεύθυνο λογιστή. Στις περιπτώσεις που οφείλονται φόροι και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της κατάστασης αποδοθούν οι φόροι αυτοί, είτε με την υποβολή από τον υπόχρεο της οικείας εκπρόθεσμης δήλωσης είτε ζητηθεί βεβαίωση των φόρων μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου προς τη Δ.ΟΎ. για διενέργεια προσωρινού ελέγχου, τότε η κατάσταση θα υποβάλλεται με συμφωνία οφειλόμενων και αποδοθέντων φόρων. Επισημαίνεται ότι, και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3610/2007 με τις οποίες προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος, εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997.

3. Σχετικά με τις αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών της παραγ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση που το δηλούμενο συνολικό εισόδημά του φορολογουμένου (πραγματικό ή τεκμαρτό ) υπερβαίνει τις (6.000) ευρώ και ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, που εκπίπτουν από το εισόδημα (ασφαλιστικές εισφορές ,ιατρικές δαπάνες κ.λπ.), ο φορολογούμενος οφείλει να έχει συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων αυτών των δαπανών ,τις οποίες συνυποβάλλει με τη δήλωσή του σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια ΔΟΥ. Διευκρινίζεται για την καλύτερη οργάνωση του αρχείου των Δ.Ο.Υ., κατά την παραλαβή των κλειστών φακέλων με τις αποδείξεις δαπανών, ότι οι φάκελοι αυτοί θα αποσυσχετίζονται από τις δηλώσεις και θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερο χώρο της κάθε Δ.ΟΎ. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των δηλώσεων θα επιλεγεί δείγμα με νεώτερη οδηγία που θα δοθεί στον κρίσιμο χρόνο, προς έλεγχο και στη συνέχεια το σύνολο των αποδείξεων θα παραδοθούν προς ανακύκλωση.

Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή, οι αποδείξεις θα πρέπει, επειδή θα ακολουθήσει οπωσδήποτε δειγματοληπτικός έλεγχος αυτών για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και η ακριβής δήλωση τους, να φυλάσσονται για να παραδοθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ζητηθούν.

4. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι (1500) ευρώ, θα γίνονται διασταυρώσεις μέσω του TAXIS για επαλήθευση. Εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά που επικαλούνται αποδειχθεί ότι είναι πλαστά, ότι διαπράττεται αξιόποινη πράξη και θα γίνεται σχετική αναγγελία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ,σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Π.Δ .

Σημειώνεται ότι , στις δηλώσεις που το πιστωτικό υπόλοιπο υπερβαίνει το ποσό των (1500), εξακολουθεί να διενεργείται από τη ΔΟΥ έλεγχος των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο μας ΠΟΛ. 1077/16-4- 2003.

5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ.1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ, υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ενώ βρίσκονται σε αδράνεια, δηλαδή δεν έχουν ακαθάριστα έσοδα, δεν υφίσταται υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης τους από λογιστή φοροτεχνικό.

Ο Υφυπουργός

Δ. Κουσελάς

Please follow and like us:

Πώς θα υποβληθούν οι αποδείξεις για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Πώς θα υποβληθούν οι αποδείξεις για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Πώς θα υποβληθούν οι αποδείξεις για το χτίσιμο του αφορολογήτου

Με τη δήλωση ταχυδρομικά ή θα φυλάσσονται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής

Σε μηνιαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών για το κατά πόσον ειλικρινείς είναι οι φορολογούμενοι αναφορικά με το ύψος των αποδείξεων που θα δηλώσουν για να «χτίσουν» το αφορολόγητό τους.

Τρία θα είναι τα βασικά κριτήρια για το ποιους θα πιάνει η «τσιμπίδα» του υπουργείου:

1. Το ύψος του εισοδήματος που δηλώνουν οι φορολογούμενοι.

2. Το συνολικό ύψος των αποδείξεων που «βάζει» ο κάθε ένας στη φορολογική του δήλωση.

3. Το ποσό της επιστροφής που θα δικαιούνται κάποιοι φορολογούμενοι. Οσο μεγαλύτερο είναι το ποσό της επιστροφής, τόσο περισσότερες θα είναι οι πιθανότητες να ελεγχθούν.

Χθες, το υπουργείο Οικονομικών παρείχε διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσκομιστούν οι αποδείξεις. Θα συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση για το 2010 σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος εφορία ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά μέσα σε φάκελο που πάνω σε αυτόν θα αναγράφονται το ΑΦΜ του φορολογούμενου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό των αποδείξεων.

Στις περιπτώσεις που η φορολογική δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, οι υπόχρεοι πρέπει να φυλάσσουν τις αποδείξεις μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά, ώστε εφ’ όσον ζητηθούν από την εφορία, να προσκομιστούν σε αυτήν. Το υπουργείο προειδοποιεί ότι «αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των δηλώσεων, θα επιλέγεται μηνιαίως δείγμα ελέγχου» για να διαπιστωθεί η ύπαρξη των αποδείξεων και η ακριβής δήλωσή τους.

Στην περίπτωση που υπάρξουν λάθη, ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση με τις αποδείξεις που δεν συμπεριέλαβε στην αρχική του φορολογική δήλωση. Αν η απόκλιση στο ποσό των αποδείξεων που δηλώθηκε και σε αυτό που προκύπτει από τον έλεγχο είναι σημαντική, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο στον φορολογούμενο, αφού θα θεωρηθεί ότι η δήλωση ήταν ανακριβής και προσπάθησε να «ξεγελάσει» την εφορία.

Βάσει του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου, για να έχει ένας φορολογούμενος με ατομικό εισόδημα 12.000 το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, θα πρέπει να συνυποβάλει αποδείξεις ύψους 1.200 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδείξεις δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα και τις 30.000 ευρώ για τους έγγαμους.

Να σημειωθεί ότι όταν οι δαπάνες που καλύπτονται με αποδείξεις είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες για την κάλυψη του αφορολογήτου και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και του ποσού των δηλουμένων δαπανών.

Αντιθέτως, όταν η αξία των αποδείξεων που προσκομίζονται είναι μικρότερη από την απαιτούμενη για την κάλυψη του αφορολογήτου, τότε ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με φόρο 10% επί του ακάλυπτου ποσού.

Πηγή: Καθημεριν

Please follow and like us:

Επιβλήθηκαν πρόστιμα για ΦΠΑ από λάθος του συστήματος Taxisnet .

Επιβλήθηκαν πρόστιμα για ΦΠΑ από λάθος του συστήματος Taxisnet .

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Επιβλήθηκαν πρόστιμα για ΦΠΑ από λάθος του συστήματος Taxisnet

Στην απαλλαγή από τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν αδίκως προχωράει το υπουργείο Οικονομικών για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης.

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες, μολονότι βρέθηκαν να είναι εντάξει ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (υποβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή ΦΠΑ), τους επιβλήθηκαν πρόστιμα!

Γιατί; Αιτία αυτού το παραδόξου ήταν η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΤΑΧΙSnet και η αλλαγή του συστήματος εγγραφής.

Ετσι, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε χθες για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους να μην επιβάλλονται οι σχετικοί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, για την εκπρόθεσμη υποβολή:

α) Tης δήλωσης μεταβολών μετάταξης για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την 1/7/2010.

β) Tων περιοδικών δηλώσεων που αφορούν τις φορολογικές περιόδους από 1/7/2010 έως 31/3/2011.

γ) Tων εκκαθαριστικών δηλώσεων που αφορούν τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, εφ’ όσον οι δηλώσεις αυτές υποβληθούν έως και την 31η Μαΐου 2011.

Η υποβολή όλων των δηλώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί σε έντυπη μορφή στις ΔΟΥ.

Οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης θα προσκομίζουν στα Tμήματα Μητρώου και ΦΠΑ της αρμόδιας ΔΟΥ το αποδεικτικό υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο 2010 μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών, θα καταλογίζονται οι σχετικοί πρόσθετοι φόροι ή θα επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα.

Οι πρόσθετοι φόροι ή τα πρόστιμα θα επιβάλλονται αντίστοιχα και στην περίπτωση δηλώσεων ΦΠΑ για τις οποίες κατά την καταληκτική προθεσμία υποβολής τους τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Νομοσχέδια για τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Νομοσχέδια για τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Νομοσχέδια για τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών

Τρία σημαντικά σχέδια νόμου που αποσκοπούν στην βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και στην προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου «Περί Σημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών», με το οποίο εκσυγχρονίζεται το δίκαιο περί σημάτων. Ταυτόχρονα, με αυτό το σχέδιο νόμου προστατεύεται ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις από απομιμητικά προϊόντα. Αυστηροποιούνται οι ποινές για τους παραβάτες και για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα για άμεση λήψη δικαστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) χωρίς να κληθεί ο παραβάτης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.

Επίσης, η προστασία ενός σήματος επεκτείνεται και κατά τρίτων προσώπων ή μεσαζόντων που χρησιμοποιούνται για της προσβολή ενός σήματος. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα παρέμβασης κατά σημάτων, τα οποία μπορεί να είναι παραπλανητικά ενώ οι τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων για το θέμα των σημάτων δημοσιοποιούνται, έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση και προφύλαξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Σε δεύτερη ανάγνωση παρουσιάστηκαν επίσης τα σχέδια νόμου για την «Προ-πτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων», και για τους «Μεσίτες αστικών συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και λοιπές διατάξεις». Με το πρώτο δίνεται μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας αλλά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ με το δεύτερο σχέδιο νόμου επιλύονται τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στις συναλλαγές των μεσιτών, διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του επαγγέλματος και προστατεύονται οι καταναλωτές.

Ακόμη, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τη συμμετοχή της Ελλάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), της οποίας η χώρα μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος. Σημειώνεται ότι στις 14 και 15 Μαΐου 2010, εγκρίθηκε η αύξηση κατά ¤10 δις ¤ του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά την 19η Ετήσια Σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών της. Από τη συμμετοχή της Ελλάδος στην αύξηση του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δεν προκαλείται δαπάνη για τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, διότι η χρηματοδότησή του πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση μέρους του γενικού αποθεματικού της Τράπεζας.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της εισήγησης του υπουργού:

Φέρνουμε σε δεύτερη ανάγνωση δύο σημαντικά νομοσχέδια που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και βάζουν σε τάξη από τη μια το καθεστώς που διέπει την προπτωχευτική διαδικασία μιας επιχείρησης κι από την άλλη τη νομοθεσία για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων. Το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και αποτυπώθηκε και στη διαδικασία της διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης. Παράλληλα φέρνουμε για πρώτη φορά το σχέδιο νόμου «περί σημάτων και προιόντων» το οποίο καταργεί τον νόμο 2239/1994 «περί σημάτων», και έχει ως σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου των σημάτων, βάσει και των τάσεων και πορισμάτων της νεότερης εθνικής και κοινοτικής νομολογίας, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικότερο και αποτελεσματικότερο.

1) Με το νομοσχέδιο για την Προ-πτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων δίνουμε μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Κι αυτό γίνεται, γιατί εισάγεται με ουσιαστικό τρόπο η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης μιας επιχείρησης. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε δηλαδή;

– Ενισχύουμε τη δυνατότητα διάσωσής της, πριν επέλθει η περίοδος πτώχευσης που σημαίνει και την αυτόματη απαξίωσή της.

– Ενισχύουμε τη δυνατότητα εξυγίανσης επιχειρήσεων που είναι επιχειρηματικά βιώσιμες λόγω αντικειμένου αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας επειδή είναι υπερχρεωμένες.

– Διασφαλίζουμε την προστασία των πιστωτών μιας επιχείρησης που κάνει χρήση των ρυθμίσεων της προ-πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.

Το καινοτόμο στοιχείο της ρύθμισης είναι ο γρήγορος επανακαθορισμός των σχέσεων οφειλέτη και πιστωτών, με σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας εξυγίανσης, μετά και από εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις, που έχει ως στόχο τον περιορισμό της προκύπτουσας ζημίας στο ελάχιστο. Έτσι, περιορίζεται το διάστημα της αβεβαιότητας σε σχέση με την επιβίωση ή μη της επιχείρησης.

Το όφελος από αυτή την αναμόρφωση, ειδικά στη συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι σημαντικό καθώς:

1. Διασώζονται θέσεις εργασίας τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους κλπ.) που συναλλάσσονται με αυτήν.

2. Δεν χάνεται η άυλη αξία της επιχείρησης και δεν διακόπτεται η παραγωγική της δραστηριότητα.

3. Η διάσωση επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει και στην προσέλκυση επενδύσεων, αφού μπορεί να είναι ελκυστικότερο για τον επενδυτή να ξεκινήσει την επένδυσή του με βάση μια υφιστάμενη επιχείρηση που χρειάζεται ρευστότητα για να διασωθεί και να αναπτυχθεί, παρά να ξεκινήσει από το μηδέν.

2) Παράλληλα, επιχειρούμε μια εκ βάθρων ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων με εισαγωγή κανόνων δεοντολογίας, υπευθυνότητας, λογοδοσίας και πειθαρχικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μεσιτείας.

Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι τόσο η προστασία του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων, μέσω κανόνων ορθής άσκησης του, όσο και η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς με την κατάργηση του ΠΔ 248/1993, ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος, και καλύπτονται κενά και «γκρίζες ζώνες».

Τι κάνουμε με το παρόν σχέδιο νόμου;

Επιλύουμε τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στις συναλλαγές των μεσιτών με τους εντολείς τους, με εισαγωγή διατάξεων που διασφαλίζουν τόσο τα συμφέροντα των εντολέων όσο και των εντολοδόχων-μεσιτών.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις που μέχρι σήμερα απουσίαζαν από το νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση του μεσιτικού επαγγέλματος:

α) κατοχύρωση του εντολέα και του μεσίτη με την καθιέρωση έγγραφης σύμβασης μεσιτείας

β) οικονομική κατοχύρωση των μεσιτών με εισαγωγή της έννοιας της αποκλειστικής σύμβασης μεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση.

γ) προστασία των εντολέων μέσω διάταξης που προβλέπει ότι, ο μεσίτης δικαιούται αμοιβής κατά την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, εφόσον έχει ο ίδιος μεσολαβήσει στη σύναψή της, ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της.

δ) νομοθετική λύση ως προς το ποιος δικαιούται της μεσιτικής αμοιβής, όταν ο εντολέας έχει χορηγήσει πολλαπλές απλές εντολές μεσιτείας σε ισάριθμους μεσίτες.

ε) λύση και στο συνηθέστατο φαινόμενο στην πράξη της διπλής εντολής, όταν δηλαδή ο μεσίτης ενεργεί για λογαριασμό και των δύο συμβαλλομένων μερών (π.χ. αγοραστή και πωλητή) και αξιώνει αμοιβή και από τους δύο.

στ) Επιτυγχάνεται τέλος η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές και αποτρέπεται η απόκρυψη οικονομικών στοιχείων με την εισαγωγή υποχρεωτικής υπεύθυνης δήλωσης για τη μεσολάβηση ή μη μεσίτη, σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου η οποία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3) Αναφορικά με το σχέδιο νόμου «περί σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών», προωθούμε ρυθμίσεις για την επίτευξη τεσσάρων στόχων:

– Ο εκσυγχρονισμός του δικαίου περί σημάτων με την εισαγωγή θεσμών που δίνουν ευελιξία στο σύστημα καταχώρησης σήματος και επιταχύνουν τις διαδικασίες.

– Η προστασία των καταθετών/δικαιούχων, ιδίως με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ, η οποία ενισχύει την έννομη προστασία των δικαιούχων άυλων αγαθών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα δικαιώματα επί σήματος.

– Η ρύθμιση ζητημάτων διεθνούς – κοινοτικού και εθνικού σήματος. Για παράδειγμα, εισήχθησαν διατάξεις που αφορούν τη μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς σήματος σε εθνικό, προβλέποντας την έναρξη της προθεσμίας ανανέωσης του και αναγνωρίζοντας την αρχαιότητα του εθνικού σήματος και την προστασία του.

– Η διεύρυνση της προστασίας του καταναλωτή:

· με την απόδοση σε αυτούς περισσότερων δικαιωμάτων κατά την κατάθεση αιτήσεων παρέμβασης,

· με την απεξάρτηση του σήματος από την επιχείρηση, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα φαινόμενα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και

· με την ενημέρωση του συναλλακτικού κοινού μέσω της δυνατότητας δημοσίευσης των τελεσίδικων αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και των αποφάσεων των αστικών δικαστηρίων.

Please follow and like us:

ΣΔΟΕ: Στο «στόχαστρο» όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και χρέη στο δημόσιο.

ΣΔΟΕ: Στο «στόχαστρο» όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και χρέη στο δημόσιο.

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

ΣΔΟΕ: Στο «στόχαστρο» όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και χρέη στο δημόσιο

Φορολογούμενοι με μεγάλη ακίνητη περιουσία και χρέη στο δημόσιο και ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στόχαστρο των ελέγχων που κάνει η εφορία και το ΣΔΟΕ όπως προκύπτει από τις εκθέσεις προόδου των πέντε ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών για τη φοροδιαφυγή.

Όπως προκύπτει από αυτά, σε εξέλιξη βρίσκονται κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο, μεταξύ των οποίων όσοι χρωστούν οφειλές άνω των 200.000 ευρώ, προμηθευτές αλυσίδων ηλεκτρονικών, μεγάλων εταιρειών, σούπερ-μάρκετ, τραγουδιστές, συμβολαιογράφοι.

Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών λαμβάνονται και για τις εξής κατηγορίες φορολογούμενων: Φορολογούμενοι με ακίνητα σε Μύκονο-Σαντορίνη, όσοι έχουν επαγγελματικά ακίνητα στο 1ο Διαμερίσματα Αθηνών, όσοι έχουν ακίνητα σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης, Φαρμακεία, οφειλέτες Δ.Ο.Υ εξωτερικού, προμηθευτές του υπουργείου Υγείας, ιδιοκτήτες μισθωμένων ακινήτων του υπ. Πολιτισμού.

Ταυτόχρονα στο στόχαστρο βρίσκονται μια σειρά κατηγορίες φορολογούμενων με μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως :

– 110 φυσικά πρόσωπα, με τη μεγαλύτερη αξία περιουσίας το 2007.

– 150 φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για το πόθεν έσχες τους.

– 1.700 κατασκευαστές που δεν δήλωνα εισοδήματα από οικοδομές.

– 9.173 φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ το 2007.

– όσοι δεν υπέβαλαν ΦΜΑΠ για ένα ή παραπάνω έτη, την περίοδο 1999-20

Please follow and like us:

Μεγάλο «ψαλίδι» στις επικουρικές συντάξεις – Αλλαγές στο εφάπαξ.

Μεγάλο «ψαλίδι» στις επικουρικές συντάξεις – Αλλαγές στο εφάπαξ.

Ειδήσεις – Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Μεγάλο «ψαλίδι» στις επικουρικές συντάξεις – Αλλαγές στο εφάπαξ

Της Χριστινας Kοψινη

Δραστική μείωση αναμένεται να υποστούν τώρα και οι επικουρικές συντάξεις με τη μετατροπή των παραμέτρων του συστήματος από το ισχύον «καθορισμένων παροχών» σε «καθορισμένων εισφορών». Αλλαγή η οποία προοιωνίζεται μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα με αποκλειστικό κριτήριο το ποσό των εισφορών ανεξάρτητα από το ύψος του μισθού της τελευταίας πενταετίας ή δεκαετίας. Στο Μνημόνιο γίνεται λόγος για «αυστηρή σύνδεση των εισφορών με τις παροχές», γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση το ήδη νομοθετημένο 20% της συμμετοχής των επικουρικών στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών. Ταυτοχρόνως, ασαφείς παραμένουν οι προθέσεις του υπουργείου Εργασίας ως προς το νέο πλαίσιο χορήγησης των εφάπαξ από τα ασφαλιστικά ταμεία πρόνοιας, κυρίως του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, το θέμα της αναμόρφωσης των επικουρικών δεν είναι καινούργιο. Δρομολογήθηκε από τον Φεβρουάριο με το τρίτο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, στο οποίο εγγράφεται με σαφήνεια ο στόχος «εξασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας» των επικουρικών φορέων. Σύμφωνα με το κείμενο, η πρόθεση του υπουργείου Εργασίας το οποίο χτίζει ήδη τους βασικούς άξονες της νέας νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να είναι «μια σε βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας των δημόσιων ταμείων δευτερεύουσας/επικουρικής σύνταξης (συμπεριλαμβανομένων των ταμείων πρόνοιας και εκείνων που καταβάλλουν το εφάπαξ)».

Η αναθεώρηση πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των επικουρικών ταμείων και στην κατάργηση των ανισορροπιών στα ελλειμματικά Ταμεία (κυρίως στο επικουρικό του ΙΚΑ, το ΕΤΕΑΜ και τον επικουρικό φορέα των εργαζομένων σε τράπεζες και ΔΕΚΟ, το ΤΑΥΤΕΚΩ).

Οι κατευθύνσεις και το βάθος των αλλαγών θα διαφανούν ήδη προς τα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου, οπότε αναμένεται να εγκριθούν από την αρμόδια επιτροπή οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις δαπανών του ασφαλιστικού συστήματος. Τα στοιχεία θα παρουσιάσουν τα στελέχη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής τα οποία θα συμμετάσχουν αρχές του καλοκαιριού στη συνεδρίαση της αρμόδιας ομάδας στις Βρυξέλλες.

Το κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την εκτίμηση αφορά βεβαίως τα επικουρικά Ταμεία. Ηδη εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές μελέτες που ανατέθηκαν κατόπιν προκήρυξης στη μία και μοναδική εταιρεία που δέχθηκε να ασχοληθεί με το θέμα (διακινδυνεύοντας ενδεχομένως ακόμη και με ζημία από τη συγκεκριμένη ανάθεση λόγω του μεγάλου όγκου των στοιχείων, του περιορισμένου χρόνου και του σχετικά μικρού τιμήματος).

Η νομοθετική ρύθμιση για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των επικουρικών ταμείων και της περικοπής των συντάξεων που χορηγούν πρέπει να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο, προκειμένου να ισχύσει η εφαρμογή του από την 1.1.2012. Ομως, έως τότε δεν αποκλείεται να δούμε συμπληρωματικές αλλαγές και στο σύστημα χορήγησης της κύριας σύνταξης παρότι αναθεωρήθηκε πρόσφατα με τον νόμο 3863/2010. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η μεγάλη αλλαγή θα αφορά το ΕΚΑΣ, καθώς συναρτάται και με τον αποκαλούμενο εξορθολογισμό των επιδομάτων και δεν αποκλείεται να συμπέσει χρονικά με τη δρομολογούμενη αναθεώρηση της νέας λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, την οποία η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να θέσει σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2011 σε όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς εργαζόμενους.

Πηγή: Καθημεριν

Please follow and like us:

Ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία ειδοποίηση προς τους φορολογουμένους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Φ

Ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία ειδοποίηση προς τους φορολογουμένους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

Αθήνα, 28 Απριλίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία ειδοποίηση προς τους φορολογουμένους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στις 11 Απριλίου 2011, είχε αποστείλει 18.000 ηλεκτρονικά μηνύματα σε φορολογούμενους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας βιβλίων, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011, εκ των οποίων συμμορφώθηκαν 1235 φορολογούμενοι.

Ήδη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής του δεύτερου e-mail εντοπισμού για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί, δίνοντάς τους μια τελευταία ευκαιρία για συμμόρφωση, μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου.

Η διαδικασία του αυτοματοποιημένου ελεγκτικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί με τον στατιστικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης γι’ αυτούς που θα αγνοήσουν και την τελευταία προειδοποίηση με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Από τους 1.235 παραπάνω φορολογούμενους, οι 830 είχαν δηλωθέντα Ακαθάριστα Εισοδήματα (τζίρο) πάνω από 50.000 ευρώ με ανάλυση ως ακολούθως:

Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 1.000.000 ευρώ: 276

Με ακαθ. εισοδ. για το έτος 2010 πάνω από 1.000.000 ευρώ: 42

Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 500.000 ευρώ: 137

Με ακαθ. εισοδ. για το έτος 2010 πάνω από 500.000 ευρώ: 35

Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 50.000 ευρώ: 298

Με ακαθ. εισοδ. για τα έτος 2010 πάνω από 50.000 ευρώ: 42

Please follow and like us:

Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται

Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                           Αριθμ. Πρωτ. 17305

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα

Πληροφορίες :

Τηλ. : 210 3258800-4, 210 3332267

Φαξ : 210 333 2264

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 /Α΄/1-2-2011).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄165).

δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 213).

ε) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ A΄211) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄56), 28/2010 (ΦΕΚ Α΄64), 50/2010 (ΦΕΚ Α΄89) και 96/2010 (ΦΕΚ Α΄170).

στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄154).

ζ) Της υπ΄αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ Β΄1642) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».

η) Του Π.Δ. 8/2011 «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη» (Φ.Ε.Κ. 16’ 2011).

θ) Της υπ’ αριθμ. 17304/19-4-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την «Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Το ύψος του ποσού των επενδυτικών σχεδίων της Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3908/2011, καθορίζεται στο ελάχιστο, κατά περίπτωση, ύψος επένδυσης, που προβλέπεται στην περ. α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Please follow and like us:

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                      Αριθμ. Πρωτ. 17303

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα

Πληροφορίες :

Τηλ. : 210 3258800-4, 210 3332267

Φαξ : 210 3332264

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 9 παρ.3 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 /Α΄/1-2-2011).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-4-2005).

γ) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14- 7-2000)

δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α’/7-10-2009).

ε) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/15-4-2010), 28/2010

(Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/6-5-2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/Α΄/16-6-2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28-9- 2010).

στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7-10-2010).

ζ) Της υπ΄ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14-10-2010) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

η) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονομοτεχνικά στοιχεία

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (άρθρο 6) και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων (άρθρο 13 παρ. 1 περ. β) είναι απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τεχνοοικονομικών στοιχείων που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων-Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ-Επ.) ή αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγμάτων.

α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.

Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

γ) Οικονομοτεχνική μελέτη.

Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχόμενου της εν λόγω μελέτης περιγράφονται στο κεφάλαιο Α του Παραρτήματος το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.

Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.

ε) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.

Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά τεκμηρίωσης της βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.

στ) Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης

(1) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.

– Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,

– Στοιχεία του φορέα και των μετόχων-εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ή

(2) Δήλωση για το χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων.

Στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης, μέσω ανάλυσης σεναρίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με ή χωρίς την αιτούμενη ενίσχυση, βάσει ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011.

2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, η Υπεύθυνη Δήλωση και η Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή των προσώπων που πρόκειται να συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά

1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουμένου άρθρου υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου), που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011.

β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Δ του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής

2. Πέραν των εγγράφων του άρθρου 1 και των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.

(1) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή ή από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα) ότι η τιμή αγοράς του ακινήτου (κτηρίου) δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία.

(2) Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα) για την κατάσταση του εξοπλισμού και την ικανότητα επαναλειτουργίας του σε σχέση με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τη συμφωνία αυτού με της ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.

(3) Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή στην οποία αναφέρονται

– κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει για το κτήριο ή τον εξοπλισμό της παραγωγικής μονάδας

– η προέλευση του εξοπλισμού και

– ότι η τιμή δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία,

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού, οι σχετικές δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

β) Έγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Έγγραφο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο βεβαιώνεται η έγκριση του δανείου και το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου και ειδικότερο το ύψος του, το σκοπό του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος, τις εξασφαλίσεις για την παροχή του καθώς και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

Σε περίπτωση ομολογιακού δανείου, στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας άντλησης των προβλεπόμενων κεφαλαίων.

γ) Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

δ) Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.

(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις).

(2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρμόδια υπηρεσία (μόνο εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δηλώνει «Νέα Επιχείρηση»). Για επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από απορρόφηση ή συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της αρχαιότερης εκ των δύο.

(3) Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση πολυμετοχικής επιχείρησης (όπως εταιρία εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά), απόσπασμα των παραπάνω δικαιολογητικών στο οποίο να εμφανίζονται οι βαθμολογούμενοι μέτοχοι, καθώς και οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%.

(4) Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους, Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους, και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο).

(5) Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.

(1) Φορολογική ενημερότητα

(2) Ασφαλιστική ενημερότητα

(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου

(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

στ) Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.

(1) Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.) πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

(2) Θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας και τυχόν συμπληρωματικές αυτών για τα δύο (2) τελευταία οικονομικά έτη.

ζ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη μεταγραφής αυτού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης και με αναφορά στους όρους αυτής.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.

η) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας και τυχόν συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, προκειμένου για επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια του τομέα της γεωργίας

Για επενδυτικά σχέδια στον τομέα της γεωργίας και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά Δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 4α της υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004 και διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 3908/2011.

Άρθρο 4

Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών

Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την απόκτηση από τους αρμόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων ή αδειών (ίδρυσης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης, σκοπιμότητας, καταλληλότητας, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο πιστοποίησης από τα Όργανα Ελέγχου προκειμένου να καταβληθεί ποσό ενίσχυσης ή να θεμελιωθεί το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής.

Άρθρο 5

Διαδικασίες και όροι υποβολής

1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο νόμο 3908/2011 υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011. Στοιχεία του φακέλου της επένδυσης συμπληρώνονται βάσει των υποδειγμάτων ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ – Επ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ – Επ. γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων http://www.mindev.gov.gr/ , http://www.investingreece.gov.gr/ και http://www.ependyseis.gr/ .

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προηγείται της έντυπης. Η επιχείρηση υποβάλλει στο ΠΣΚΕ – Επ. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης με τη μορφή που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Σύστημα (doc, xls, pdf, jpg, gif).

3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, καταθέτει τον επενδυτικό φάκελο αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή με τις εκτυπώσεις από το ΠΣΚΕ – Επ. των δικαιολογητικών και των στοιχείων, καθώς και με τα πρωτότυπα έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, σε ένα (1) αντίτυπο, στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3908/2011, και παραλαμβάνει ενυπόγραφα τη βεβαίωση υποβολής του επενδυτικού φακέλου. Η αίτηση υπαγωγής είναι έγκυρη, εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει πανομοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική.

Δεν είναι έγκυρη η υποβολή επενδυτικού φακέλου που πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου (ΕΛ.ΤΑ., υπηρεσίες ταχυμεταφοράς κ.λπ.).

4. Ο έντυπος φάκελος του επενδυτικού σχεδίου δομείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣΚΕ – Επ.

5. Με βάση την παρούσα απόφαση συντάσσεται κατάλογος δικαιολογητικών και στοιχείων, σύμφωνα με τον οποίο οι υπάλληλοι του αρμόδιου Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών προβαίνουν σε προέλεγχο της πληρότητας του υποβαλλόμενου φακέλου.

6. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δικαιολογητικά και στοιχεία εντός της προβλεπόμενης για το σκοπό αυτό προθεσμίας, καθώς και αιτήσεις που συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη με περιεχόμενο που είναι προδήλως ελλιπές ή ανεπαρκές ή δεν τελεί σε αντιστοιχία με το υποβαλλόμενο αίτημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγησή του, δεν

εξετάζονται και απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσαρτημένο στην υπ΄αριθμ. 17303/19-4-2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Περιεχόμενο οικονομοτεχνικής μελέτης

1 Η οικονομοτεχνική μελέτη περιλαμβάνει:

– Εισαγωγή: Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου – Σκοπιμότητα αυτού Σύνοψη των βασικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου (σύντομη περιγραφή αντικειμένου και χαρακτηριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού).

– Ενότητα Α: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου

α. Στοιχεία ίδρυσης φορέα: χρόνος ίδρυσης – σύντομο ιστορικό ανάπτυξης, καταστατικός σκοπός.

β. Μετοχική Σύνθεση – Μετοχικό Κεφάλαιο.

γ. Στοιχεία μετόχων–εταίρων: σύντομη παρουσίαση της δραστηριότητας των βασικών μετόχων– εταίρων καθώς και τυχόν μετόχων–εταίρων που ασκούν διοίκηση.

δ. Δραστηριότητα του φορέα: Σύντομη αναφορά στη δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας και τυχόν σχόλια–παρατηρήσεις επί των απολογιστικών στοιχείων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

ε. Μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου: Αιτιολόγηση του μεγέθους του φορέα.

– Σε περίπτωση που ο φορέας δηλώνεται ως Μεγάλη Επιχείρηση, σύντομη αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων αυτού ή άλλων συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή στοιχείων ομίλου.

– Σε περίπτωση Μικρομεσαίας Επιχείρησης, αναφορά και αιτιολόγηση των σχέσεων συνεργασίας ή/και σύνδεσης με άλλες επιχειρήσεις όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη Δήλωση ΜΜΕ με αναφορά στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του μεγέθους ΜΜΕ (Κεφάλαιο Β του παρόντος Παραρτήματος).

– Ενότητα Β: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου

α. Περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού. Γενική παρουσίαση, στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας αυτού, περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών (σε αντιστοιχία με τον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους του ΠΣΚΕ-Επ), με αναφορά σε επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια).

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αυτών.

β. Δυναμικότητα – Ισχύς: Τεκμηρίωση της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (συσχετισμός με τεχνική περιγραφή ή / και προσφορές).

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αναλύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα αυτών.

Σε επενδυτικά σχέδια των υπαγόμενων τομέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3908/2011, με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας από 05 έως 39, παρατίθενται αντίστοιχα στοιχεία και για την ισχύ.

– Ενότητα Γ: Στοιχεία απασχόλησης (υφιστάμενης και νέας)

Παρουσίαση των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης σε συσχετισμό με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα Απασχόλησης του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα:

α. Τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.).

β. Ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ.

γ. Ανάλυση του υπολογισμού των πτυχιούχων στις υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ.

– Ενότητα Δ: Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης

α. Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα από το ΠΣΚΕ – Επ..

β. Παρουσίαση χρηματοδοτικού σχήματος, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα από το ΠΣΚΕ – Επ., και περαιτέρω επεξήγηση των πηγών χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα αναλύονται:

– ο τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων, σε συσχετισμό με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο Κεφάλαιο Δ του παρόντος Παραρτήματος,

– τα δανειακά κεφάλαια, με ειδική αναφορά στις περιπτώσεις που αυτά περιέχουν κρατική ενίσχυση (π.χ. εγγυήσεις Δημοσίου, χαμηλότοκα δάνεια κ.λπ.).

– Ενότητα Ε: Στοιχεία Αγοράς

α. Κατηγορία Κλάδου βάσει της ανάπτυξης αυτού. Παρουσίαση της μέσης ετήσιας μεταβολής πωλήσεων βάσει διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων πωλήσεων σε αξία τελευταίας τετραετίας για τον κύριο κλάδο δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου (στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Για τη διάκριση των κλάδων χρησιμοποιείται η ταξινόμηση κατά ΚΑΔ (τετραψήφιοι κωδικοί) και ως αγορά αναφοράς θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια.

β. Λοιπά στοιχεία του κλάδου για την τεκμηρίωση της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων – υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου στην ελληνική και ξένη αγορά.

– Ενότητα ΣΤ: Προβλέψεις βιωσιμότητας μετά την υλοποίηση της επένδυσης

α. Ανάλυση των παραδοχών βιωσιμότητας.

β. Τυχόν σχόλια–παρατηρήσεις επί των σχετικών πινάκων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης.

γ. Ανάλυση και τεκμηρίωση του προβλεπόμενου ποσοστού εξαγωγών των προϊόντων–υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου.

2. Η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι Προσαρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

– Προσάρτημα 1 Οικονομοτεχνικής Μελέτης:

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του επενδυτικού νόμου.

– Προσάρτημα 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης:

Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων επενδυτικού σχεδίου: τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια υφιστάμενων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, και σχέδιο διάταξης υφιστάμενου και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (lay out).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας Μικρομεσαίας Επιχείρησης

1. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμετοχής αυτού στον όμιλο, καθώς και τα στοιχεία οικονομικών μεγεθών του ομίλου (δημοσιευμένοι ισολογισμοί) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απασχόλησης των εταιρειών του ομίλου (υποβληθείσες Α.Π.Δ. και θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού

από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι απασχολούμενοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για τις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

2. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων υποβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία:

α. Στοιχεία τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (ισολογισμοί για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας ή έντυπο Ε3 για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απασχόλησης αυτού (υποβληθείσες Α.Π.Δ. και θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας) για τις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πέραν αυτών που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά του άρθρου 2 παρ 2 (δ) και (στ) της παρούσας απόφασης

β. Διάγραμμα συμμετοχών όπου εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που είναι ανιούσες ή κατιούσες του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (εξάντληση των συμμετοχών μέχρι φυσικού προσώπου) και στοιχεία τεκμηρίωσης της μετοχικής–εταιρικής σύνθεσης αυτών. Στο διάγραμμα πρέπει να συνεχίζεται η διαδοχή συμμετοχών σε περίπτωση που φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι-εταίροι ή ασκούντες διοίκηση στο φορέα ή σε κάποια από τις παραπάνω εταιρείες) συμμετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των προαναφερθεισών επιχειρήσεων.

γ. Για τις συνεργαζόμενες ή και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στη Δήλωση ΜΜΕ, προσκομίζονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών (ισολογισμοί για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας ή έντυπο Ε3 για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απασχόλησης (υποβληθείσες Α.Π.Δ. και θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι απασχολούμενοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για την περίοδο των δύο (2) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

Σε περίπτωση επιχείρησης που δεν έχει κλείσει ακόμη διαχειριστική χρήση, προσκομίζονται κατά περίπτωση επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης του κύκλου εργασιών κατά την περίοδο λειτουργίας της καθώς και του ενεργητικού αυτής.

Σε περίπτωση που το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιείται μεταξύ των δύο τελευταίων χρήσεων, σύμφωνα με τη Δήλωση ΜΜΕ, τα προαναφερόμενα στοιχεία οικονομικών μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για τη χρήση που προηγήθηκε των δύο τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.

Με την Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνονται τα εξής:

α) H μη πραγματοποίηση της έναρξης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή πάντως πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον η έναρξη υλοποίησης γίνει με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή.

β) Η μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά Προγράμματα κατά τη τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

γ) Η μη υποβολή αίτησης υπαγωγής και σε άλλες υπηρεσίες εφαρμογής επενδυτικών προγραμμάτων για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα ή για επενδύσεις που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, έστω και αν εμφανίζουν διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επιμέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα

δ) Η μη υπαγωγή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή μέρους αυτού σε επενδυτικό νόμο ( 3908/2011 ή 3299/2004 ή 2601/1998) ή σε άλλη πηγή κρατικής χρηματοδότησης και η μη σύνδεσή του με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις των προαναφερομένων νόμων και του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

ε) Στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί καθώς και των υποβληθεισών αιτήσεων υπαγωγής, για λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, στις παρεχόμενες ενισχύσεις του Ν.3908/2011, εφόσον αυτά υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν εντός της ίδιας Περιφέρειας (αριθμός φακέλου αίτησης υπαγωγής, αριθμ. πρωτ. απόφασης υπαγωγής, επωνυμία υπαχθείσας επιχείρησης, συνολικό ενισχυόμενο κόστος και ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο).

στ) Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή και τα πέραν αυτής ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

ζ) Η νομική μορφή, η εταιρική σύνθεση και η κατηγορία βιβλίων, σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας ή σε περίπτωση που υφιστάμενος φορέας προτίθεται να μεταβάλει τη νομική του μορφή μετά την υποβολή της αίτησης.

η) Ότι η εγκατάσταση της μονάδας που αποτελεί αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε χώρο (γήπεδο ή ακίνητο) ιδιόκτητο ή μισθωμένο ή σε νέο για την επιχείρηση χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο.

θ) Ότι δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή του κτηρίου ή του εξοπλισμού, σε περίπτωση αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων

Α. ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί μέσω αύξησης μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων-εταίρων σε μετρητά:

α. Αν οι μέτοχοι-εταίροι είναι Φυσικά Πρόσωπα και δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται για το καθένα:

i. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών,

ii. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα τρίμηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασμών,

iii. πρωτότυπες βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών, π.χ. ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών. Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες, αυτές θα πρέπει να φέρουν την ίδια ημερομηνία.

Σε περίπτωση συνεταιρισμών υποβάλλεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Εταίρων για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για το σκοπό της επένδυσης και αντί των προαναφερόμενων δικαιολογητικών μπορεί να προσκομιστεί κατά περίπτωση επαρκής τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης του κεφαλαίου.

β. Αν οι μέτοχοι-εταίροι είναι Νομικά πρόσωπα και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλεται για το καθένα: Τεκμηρίωση της δυνατότητας άντλησης των κεφαλαίων από διαθέσιμα της επιχείρησης, βάσει επίσημων οικονομικών στοιχείων του μετόχου-εταίρου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός και πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας, και καταρτισθείς προς τούτο πρόσφατος ισολογισμός υπογεγραμμένος από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, για αυτές που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας).

Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού πρόσωπου μετόχου–εταίρου στην αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου δεν προέλθει από υφιστάμενα διαθέσιμα του ιδίου του μετόχου-εταίρου, αλλά προβλέπεται για το σκοπό αυτό προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου του με εισφορές των μετόχων-εταίρων του, προσκομίζονται:

– τα προαναφερόμενα στοιχεία των περιπτώσεων 1α και 1β του παρόντος Κεφαλαίου για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα, καθώς και

– στοιχεία τεκμηρίωσης της πρόθεσης συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση (απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε περίπτωση νομικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου).

Σε περίπτωση εταιρειών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών κάλυψης ίδιας συμμετοχής της παρούσας παραγράφου, υποβάλλεται η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών κάλυψης ίδιας συμμετοχής της παρούσας παραγράφου, υποβάλλονται κατά περίπτωση επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσης της πρόθεσης και δυνατότητας αυτών να συμμετάσχουν στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται:

i. Νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του μετοχικού–εταιρικού κεφαλαίου από τα οποία και να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της επένδυσης:

– Σε περίπτωση Α.Ε.: (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (Γ.Σ.Μ.) σχετικό με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό της προτεινόμενης επένδυσης (και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορισμού του σκοπού της αύξησης εφόσον αυτός δεν ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ.Μ.). (2) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης αύξησης. (3) Καταθετήρια του εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής. (4) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πιστοποίησης καταβολής της εν λόγω αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής

καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας.

– Σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης εταιρείας ή Συνεταιρισμού: Πράξη τροποποίησης καταστατικού, κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της.

ii. Πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα τρίμηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασμών.

iii. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του κεφαλαίου της αύξησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών χρεογράφων στους οποίους τηρείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την καταβολή της καθώς και πρόσφατο απόσπασμα ισοζυγίου στο οποίο εμφανίζονται τα υπόλοιπα των εν λόγω λογαριασμών για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ Κατηγορίας).

2. Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί μέσω έκτακτων –με τις γενικές φορολογικές διατάξεις- φορολογηθέντων αποθεματικών του φορέα της επένδυσης (για υφιστάμενες εταιρείες με βιβλία Γ κατηγορίας), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονομικά στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ 2δ του άρθρου 2 της παρούσας (Στοιχεία νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας υφιστάμενου φορέα)

Β. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την κάλυψη των Ιδίων Κεφαλαίων (ίδια χρηματοδότηση) πέραν της Ιδίας Συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονομικά στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ 2δ του άρθρου 2 της παρούσας (Στοιχεία νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας υφιστάμενου φορέα) σε περίπτωση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, και για αυτές που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, υποβάλλεται επιπροσθέτως καταρτισθείς προς τούτο πρόσφατος ισολογισμός υπογεγραμμένος από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Please follow and like us: