Monthly Archives: January 2011

ΥΠΑΝ: Αναμόρφωση της νομοθεσίας για υπαίθριο εμπόριο.

ΥΠΑΝ: Αναμόρφωση της νομοθεσίας για υπαίθριο εμπόριο.

Ειδήσεις – Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΑΝ: Αναμόρφωση της νομοθεσίας για υπαίθριο εμπόριο

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμορφώνει τη νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο και ετοιμάζει αλλαγές στην αδειοδότηση του επαγγέλματος.

Δεκαπέντε νόμοι, 6 προεδρικά διατάγματα και 5 υπουργικές αποφάσεις διέπουν το καθεστώς υπαίθριου εμπορίου, όλων των μορφών, στη χώρα μας και η δαιδαλώδης κατάσταση που υπάρχει, σύμφωνα με την εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου, δεν έχει αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για αυτό και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχωράει στην κωδικοποίηση και συγκέντρωση σε ένα ενιαίο σύνολο – σε ψηφιακή μορφή – όλης της νομοθεσίας η οποία θα συμπληρωθεί και θα ανανεωθεί όπου χρειάζεται και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προκειμένου να είναι φιλική στη χρήση της από τους ενδιαφερόμενους.

Να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται να ενταχθούν και οι αλλαγές που αφορούν στην αδειοδότηση των επαγγελμάτων του υπαίθριου εμπορίου. Το υπουργείο αναφέρεται μόνο «απλοποίηση» της διαδικασίας αδειοδότησης.

Σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η «βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο θα διενεργηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2011 στο κτίριο του υπουργείου επί της πλατείας Κάνιγγος, και στόχος της Πράξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» είναι:

– Η συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για το υπαίθριο εμπόριο και υποχρέωση του αναδόχου είναι να συλλέξει το σύνολο των υφιστάμενων ρυθμίσεων αλλά και κάθε άλλο που τυχόν διαφεύγει των όσων ήδη είναι ήδη καταγεγραμμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου

– Η καταγραφή του πλαισίου και η μορφοποίησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικό στο χρήστη της ηλεκτρονικής σελίδας του υπουργείου

– Αξιολόγηση των υφιστάμενων διατάξεων, με στόχο τον εντοπισμό ρυθμιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων, επικαλύψεων και παράλληλη αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητάς τους, αλλά και των συνεπειών τους (οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, κ.α.). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα αναπλάσει τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου προτείνοντας, όπου απαιτείται, διαδικασίες που απλοποιούν την αδειοδότηση των επαγγελμάτων του υπαίθριου εμπορίου (Ν. 3844/2010).

– Τελική επεξεργασία και σχέδια τροποποιήσεων ή και καταργήσεων.

– Προτάσεις τελικού προσχεδίου νόμου της κωδικοποιημένης νομοθετικής ρύθμισης και παράδοση της νομοθεσίας σε ψηφιακή μορφή φιλική προς το χρήστη της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Τα κρισιμότερα προβλήματα

Τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με τις αλλαγές που επιχειρούνται είναι τα γνωστά προβλήματα των δυσλειτουργιών που υπάρχουν στο κανονιστικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή η πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων, οι ασάφειες των ρυθμίσεων και οι μεταξύ τους αντιφάσεις, η αποσπασματικότητα της παραγωγής ρυθμίσεων, η ύπαρξη απαρχαιωμένων ρυθμίσεων οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, τις νέες κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις και τις κοινοτικές οδηγίες, και οι περιττές ρυθμίσεις.

Ποια σημεία της νομοθεσίας αφορούν οι αλλαγές

Το υπό κωδικοποίηση πλαίσιο αποτελείται από τα εξής:

N. 2323/ 1995 ΦΕΚ Α145/ 1995

Ν 3668/ 2008 ΦΕΚ Α115/ 2008

Ν. 3105/ 2003 ΦΕΚ Α29/ 2003

Ν. 3190/ 2003 ΦΕΚ Α249/ 2003

N. 3377/ 2005 ΦΕΚ Α202/ 2005

Ν. 3419/ 2005 ΦΕΚ Α297/ 2005

N. 3557/ 2007 ΦΕΚ Α100/ 2007

Ν. 3734/ 2009 ΦΕΚ Α8/ 2009

Ν. 3769/ 2009 ΦΕΚ Α105/ 2009

Ν. 3323/ 2005 ΦΕΚ A 202/2005

Ν. 3604/ 2007 ΦΕΚ Α189/ 2007

Ν. 3205/ 2003 ΦΕΚ Α297/ 2003

Ν. 3468/ 2006 ΦΕΚ Α129/ 2006

Ν. 2741/ 1999 ΦΕΚ Α199/1999

Ν. 3844/2010 ΦΕΚ Α 63/2010

ΠΔ 254/ 2005 ΦΕΚ Α307/ 2005

ΠΔ 12/ 2005 ΦΕΚ Α10/ 2005

ΠΔ 51/ 2006 ΦΕΚ Α53/ 2006

ΠΔ 115/2008 ΦΕΚ Α 179/2008

ΠΔ 116/ 2008 ΦΕΚ Α179/ 2008

ΠΔ 58/ 2005 ΦΕΚ Α87/ 2005

ΠΔ 85/ 2004 ΦΕΚ Α66/2004

YA K1-188/2006

ΥΑ Α2-1149 ΦΕΚ Β873/2004

ΥΑ Α2-1150 ΦΕΚ Β873/2004

ΥΑ Α2- 1151 ΦΕΚ Β873/ 2005

ΥΑ Α2- 2557/ 2006 ΦΕΚ Β753/ 2006

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

ΥΠΑΝ: Αναμόρφωση της νομοθεσίας για υπαίθριο εμπόριο.

ΥΠΑΝ: Αναμόρφωση της νομοθεσίας για υπαίθριο εμπόριο.

Ειδήσεις – Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΑΝ: Αναμόρφωση της νομοθεσίας για υπαίθριο εμπόριο

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμορφώνει τη νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο και ετοιμάζει αλλαγές στην αδειοδότηση του επαγγέλματος.

Δεκαπέντε νόμοι, 6 προεδρικά διατάγματα και 5 υπουργικές αποφάσεις διέπουν το καθεστώς υπαίθριου εμπορίου, όλων των μορφών, στη χώρα μας και η δαιδαλώδης κατάσταση που υπάρχει, σύμφωνα με την εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου, δεν έχει αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για αυτό και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχωράει στην κωδικοποίηση και συγκέντρωση σε ένα ενιαίο σύνολο – σε ψηφιακή μορφή – όλης της νομοθεσίας η οποία θα συμπληρωθεί και θα ανανεωθεί όπου χρειάζεται και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προκειμένου να είναι φιλική στη χρήση της από τους ενδιαφερόμενους.

Να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται να ενταχθούν και οι αλλαγές που αφορούν στην αδειοδότηση των επαγγελμάτων του υπαίθριου εμπορίου. Το υπουργείο αναφέρεται μόνο «απλοποίηση» της διαδικασίας αδειοδότησης.

Σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η «βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο θα διενεργηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2011 στο κτίριο του υπουργείου επί της πλατείας Κάνιγγος, και στόχος της Πράξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» είναι:

– Η συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για το υπαίθριο εμπόριο και υποχρέωση του αναδόχου είναι να συλλέξει το σύνολο των υφιστάμενων ρυθμίσεων αλλά και κάθε άλλο που τυχόν διαφεύγει των όσων ήδη είναι ήδη καταγεγραμμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου

– Η καταγραφή του πλαισίου και η μορφοποίησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικό στο χρήστη της ηλεκτρονικής σελίδας του υπουργείου

– Αξιολόγηση των υφιστάμενων διατάξεων, με στόχο τον εντοπισμό ρυθμιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων, επικαλύψεων και παράλληλη αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητάς τους, αλλά και των συνεπειών τους (οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, κ.α.). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα αναπλάσει τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου προτείνοντας, όπου απαιτείται, διαδικασίες που απλοποιούν την αδειοδότηση των επαγγελμάτων του υπαίθριου εμπορίου (Ν. 3844/2010).

– Τελική επεξεργασία και σχέδια τροποποιήσεων ή και καταργήσεων.

– Προτάσεις τελικού προσχεδίου νόμου της κωδικοποιημένης νομοθετικής ρύθμισης και παράδοση της νομοθεσίας σε ψηφιακή μορφή φιλική προς το χρήστη της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Τα κρισιμότερα προβλήματα

Τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με τις αλλαγές που επιχειρούνται είναι τα γνωστά προβλήματα των δυσλειτουργιών που υπάρχουν στο κανονιστικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή η πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων, οι ασάφειες των ρυθμίσεων και οι μεταξύ τους αντιφάσεις, η αποσπασματικότητα της παραγωγής ρυθμίσεων, η ύπαρξη απαρχαιωμένων ρυθμίσεων οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, τις νέες κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις και τις κοινοτικές οδηγίες, και οι περιττές ρυθμίσεις.

Ποια σημεία της νομοθεσίας αφορούν οι αλλαγές

Το υπό κωδικοποίηση πλαίσιο αποτελείται από τα εξής:

N. 2323/ 1995 ΦΕΚ Α145/ 1995

Ν 3668/ 2008 ΦΕΚ Α115/ 2008

Ν. 3105/ 2003 ΦΕΚ Α29/ 2003

Ν. 3190/ 2003 ΦΕΚ Α249/ 2003

N. 3377/ 2005 ΦΕΚ Α202/ 2005

Ν. 3419/ 2005 ΦΕΚ Α297/ 2005

N. 3557/ 2007 ΦΕΚ Α100/ 2007

Ν. 3734/ 2009 ΦΕΚ Α8/ 2009

Ν. 3769/ 2009 ΦΕΚ Α105/ 2009

Ν. 3323/ 2005 ΦΕΚ A 202/2005

Ν. 3604/ 2007 ΦΕΚ Α189/ 2007

Ν. 3205/ 2003 ΦΕΚ Α297/ 2003

Ν. 3468/ 2006 ΦΕΚ Α129/ 2006

Ν. 2741/ 1999 ΦΕΚ Α199/1999

Ν. 3844/2010 ΦΕΚ Α 63/2010

ΠΔ 254/ 2005 ΦΕΚ Α307/ 2005

ΠΔ 12/ 2005 ΦΕΚ Α10/ 2005

ΠΔ 51/ 2006 ΦΕΚ Α53/ 2006

ΠΔ 115/2008 ΦΕΚ Α 179/2008

ΠΔ 116/ 2008 ΦΕΚ Α179/ 2008

ΠΔ 58/ 2005 ΦΕΚ Α87/ 2005

ΠΔ 85/ 2004 ΦΕΚ Α66/2004

YA K1-188/2006

ΥΑ Α2-1149 ΦΕΚ Β873/2004

ΥΑ Α2-1150 ΦΕΚ Β873/2004

ΥΑ Α2- 1151 ΦΕΚ Β873/ 2005

ΥΑ Α2- 2557/ 2006 ΦΕΚ Β753/ 2006

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Aρειος Πάγος: Σχέσεις πλήρους απασχόλησης «κρύβουν» οι άτυπες συμβάσεις μερικής.

Aρειος Πάγος: Σχέσεις πλήρους απασχόλησης «κρύβουν» οι άτυπες συμβάσεις μερικής.

Ειδήσεις – Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Aρειος Πάγος: Σχέσεις πλήρους απασχόλησης «κρύβουν» οι άτυπες συμβάσεις μερικής

OI συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να συντάσσονται εγγράφως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο και να γνωστοποιούνται στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή τους έκρινε το Β/1 Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ. 465/2010 απόφασή του (κατ’Α ερμηνεία των Ν. 2639/1998 και Ν. 1892/1990). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν γνωστοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας η σύμβαση μερικής απασχόλησης, αυτομάτως τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τον Aρειο Πάγο.

Η δικαστική απόφαση επισημαίνει ότι από τη νομοθεσία “συνάγεται ότι για την κατάρτιση της συμβάσεως μερικής απασχολήσεως απαιτείται κατά τον νόμο έγγραφος τύπος, ο οποίος είναι συστατικός, η μη τήρηση δε αυτού συνεπάγεται την ακυρότητα του συγκεκριμένου όρου της σχετικής συμβάσεως”.

Παράλληλα στο Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου προτάθηκε από την εισηγητή αρεοπαγίτη να δικαιωθούν δύο συμβασιούχοι του ΟΠΑΠ που ζήτησαν να αναγνωριστεί σύμφωνα με το “Διάταγμα Παυλόπουλου” (Π.Δ. 164/2004) ότι οι συμβάσεις τους (του ενός με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία και με ωράριο δέκα ωρών ημερησίως και εν συνεχεία με τριήμερη εβδομαδιαία εργασία και του δεύτερου με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία και με ωράριο 9,5 ωρών ημερησίως και στη συνέχεια με τριήμερη εβδομαδιαία απασχόληση) είχαν το χαρακτήρα συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, πράγμα που δεν έγινε δεκτό από τον Οργανισμό. Ο εισηγητής υποστήριξε ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ, οι δύο συμβασιούχοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού και οι συμβάσεις αυτές “καταχρηστικά και με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων που ρυθμίζουν τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, συνάπτονται από τον ΟΠΑΠ ως συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ είχαν τον χαρακτήρα των συμβάσεων αορίστου χρόνου».

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Πρώτο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΕΑΝ, ύψους 1,6 δις €, για το 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑ

«Πρώτο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΕΑΝ, ύψους 1,6 δις €, για το 2011 διοχετεύεται άμεσα στην αγορά»

«Το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί για δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τις ελληνικές τράπεζες εφόσον αυτές δεσμευθούν ότι θα συμμετέχουν στις προκηρύξεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), ώστε να δημιουργηθεί ρευστότητα στην αγορά και αναθερμανθεί η οικονομία» δήλωσε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μιλώντας σήμερα σε ημερίδα με θέμα «Η Χρηματοδότηση της Επιχειρηματικότητας στη νέα Ελληνική Οικονομία». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και το Υπουργείο Οικονομικών, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Με αυτή τη δέσμευση, αποκτά ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία η πρωτοβουλία μας σε μια λογική αμοιβαίου οφέλους: Οι τράπεζες θα είναι σε θέση να διευρύνουν το πελατολόγιό τους και να διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε μια περίοδο πιστωτικής στενότητας, και οι επιχειρήσεις να δανειστούν φθηνά με μια λογική στοχευμένη, αξιοκρατική, επενδυτική, εξωστρεφή και καινοτόμο». Η ενεργοποίηση αυτών των ευνοϊκών δανείων της ΕΤΕΠ προς τις ελληνικές τράπεζες, τόνισε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, έχει ως αποκλειστικό στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τις τράπεζες θα επιλέγει η ίδια η ΕΤΕΠ, μετά από διαπραγμάτευση και με βάση τους κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες της, με την απαραίτητη όμως μεσολάβηση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα μέχρι το τέλος του 2011 θα δοθεί το πρώτο πακέτο για την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων, ύψους 1,6 δις €, από το ΕΤΕΑΝ και το JEREMIE, το οποίο θα διοχετευθούν στην αγορά μέσω ευνοϊκών δανείων από τις τράπεζες.

Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέπτυξε τους βασικούς πυλώνες πρωτοβουλιών του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι πυλώνες, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και στοχεύουν στην ενίσχυση των επενδύσεων και της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση με την αξιοποίηση νέων και σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, είναι οι εξής:

1. Το νεοσύστατο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) που θα αποτελέσει το νέο κρατικό χρηματοδοτικό φορέα της επιχειρηματικότητας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,7 δις €, εκ των οποίων περίπου 1,5 δις € αποτελούν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και περίπου 213 εκατ. € μετρητά. Μέσω του ΕΤΕΑΝ θα δίνονται χαμηλότοκα και με ευνοϊκούς όρους δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα:

i. Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», όπου το κράτος συνεισφέρει 400 εκατ. Ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ και μετά από διαγωνισμό θα επιλεγούν Τράπεζες που αναμένεται να συνεπενδύσουν στο εν λόγω Ταμείο ποσά ύψους 800 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθούν 1,2 δις ευρώ ανακυκλούμενα δάνεια σε ΜΜΕ επιχειρήσεις.

ii. Το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον», το οποίο θα διαθέσει μαζί με τις Τράπεζες συνολικά ποσά ύψους 800 εκατ. € στην ελληνική αγορά. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά από 1η Φεβρουαρίου και έχουν ήδη επιλεγεί για την εφαρμογή του 4 τράπεζες.

iii. Το «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» που αφορά στην αλιεία, με αρχικό προϋπολογισμό 35 εκατ. € και το «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», με αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. € (υπογράφεται εντός των ημερών η σύστασή του.

iv. Το ταμείο JEREMIE, στο οποίο θα τοποθετηθούν συνολικά 500 εκ. €, σε αναλογία 50/50 δημόσιοι πόροι του ΕΣΠΑ και χρήματα των τραπεζών. Από 1η Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμα στην αγορά τα πρώτα 120 εκ € για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων, το πολύ με τριετή λειτουργία. Ακόμη, έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη για την επιλογή τραπεζών που θα διαθέσουν 60 εκ € για μικροδάνεια και θα δημοσιευθεί σύντομα προκήρυξη 180 εκ € για επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής σύγκλισης. Σε τρεις περίπου μήνες τα ποσά αυτά θα είναι διαθέσιμα στην αγορά.

2. Ο νέος Επενδυτικός Νόμος με τον οποίο θα προκηρυχθούν ενισχύσεις μέσα στο 2011 για επενδυτικά σχέδια ύψους 4 δις ευρώ, με φοροαπαλλαγές, στοχευμένες ενισχύσεις και leasing.

3. Η ενεργοποίηση ευνοϊκών δανείων της ΕΤΕΠ, με εγγύηση ελληνικού δημοσίου, προς τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες με αποκλειστικό στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη υπογραφεί από τον Ιούλιο ένα πρώτο δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), ύψους 2 δις €, για τη χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ.

Καταλήγοντας, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κάλεσε τις τράπεζες, τους παραγωγικούς φορείς, και τους ανθρώπους της αγοράς να αγκαλιάσουν τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και να προσδώσουν κύρος με τη συμμετοχής τους ώστε να μπουν ξανά μπροστά οι μηχανές της ελληνικής οικονομίας. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο υπουργός, «Οι πρωτοβουλίες μας δεν αποτελούν ούτε εξαγγελίες ούτε ασκήσεις επί χάρτου.

Είναι συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ήδη υλοποιούνται. Πολλοί επικαλούνται την ανάπτυξη ως το βασικό ζητούμενο της εποχής μας. Δεν είναι απλά ζητούμενο. Είναι εθνικό στοίχημα για το 2011 και τα χρόνια που έρχονται. Για αυτό και απαιτείται

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1197/27.12.2010

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.12.2010, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

 

Αριθμ. 1197/27.12.2010

(ΦΕΚ Β΄ 2192/31.12.2010)

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.12.2010, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α΄), όπως ισχύουν:

α) Της περίπτωσης B΄ της παραγράφου 4, της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις της 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ. 1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568 B΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 ( Φ.Ε.Κ. 1725 Β/3.11.2010) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης την 26 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2010 Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στη Δ.Ο.Υ. καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1196/23.12.2010

ΠΟΛ 1196/23.12.2010   

Συμπλήρωση της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Αριθμ. 1196 /23.12.2010

(ΦΕΚ Β΄ 2192/31.12.2010)

Συμπλήρωση της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 3 της ΑΥΟ 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΠΟΛ 1223) (ΦΕΚ 2134 B΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Την Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 03.11.2010 (1725 τ. Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα φορολογίας στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 B΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματα που συνιστώνται με το ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Please follow and like us:

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού.

Αριθμ. 16598 /29.12.2010

(ΦΕΚ Β΄ 2189/31.12.2010)

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 32 και 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 230)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 701/70 «περί ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 220)

3. Το Μέρος Πρώτο του Ν. 3844/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 63)

4. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. Α΄ 118)

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 29/Α).

7. Τον ν. 3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 187)

8. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).

9. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 35).

10. Το π.δ. 187/09 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την υπ’ αρ. 515519/165/10.10.94 (ΦΕΚ Β΄ 778) Απόφαση Γενικού Γραμματέα EOT «Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν. 2160/93».

12. Την υπ’ αρ. Τ 1921/25.05.98 (ΦΕΚ Β΄ 568) κ.υ.α Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «περί όρων και προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης δικύκλων μοτοσυκλετών, άνευ οδηγού», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Τ/5382/4.2.1999 (Β΄ 67) όμοια απόφαση.

13. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την κατάργηση της με αρ. Τ/1921/25.5.1998 (ΦΕΚ Β΄ 568) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

1. Για τη λειτουργία επιxείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού απαιτείται Ειδικό Σήμα Λειτoυργίας (Ε.Σ.Λ.), το οποίο χορηγείται εφάπαξ από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του EOT.

2. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο αριθμό εκμισθούμενων μοτοσικλετών, τρίκυκλων ή τετράκυκλων οχημάτων, ως εξής:

α. Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης: τριάντα πέντε (35)

β. Επιχειρήσεις που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης: είκοσι πέντε (25)

γ. Επιχειρήσεις που βρίσκονται στη νήσο Κρήτη: είκοσι (20)

δ. Επιχειρήσεις που βρίσκονται στις vήσoυς Ρόδο και Κέρκυρα: δεκαπέντε (15)

ε. Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην υπόλοιπη επικράτεια: δέκα (10) στ. Για χαρακτηρισμέvες άγovες νησιωτικές ή ημιορεινές και προβληματικές ηπειρωτικές περιoχές, ο ελάχιστος αριθμός των αναφερομένων οχημάτων δύναται να μειώνεται σε έξι (6) μετά από απόφαση του Προέδρου του EOT.

3. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού δύνανται να εκμισθώνουν σε ποσοστό 20% της συνολικής δυναμικότητάς τους, τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύμφωνα με την με αριθ. 48145/2327/08.08.03 (ΦΕΚ Β΄ 1207) κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ή την 21090/1874/93 (ΦΕΚ Β΄ 428) όμοια απόφαση.

 

Άρθρο 3

1. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση − δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.

β. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

γ. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος − μέλος της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους − μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει πλήρη και ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ..

ε. Τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει χώρο στάθμευσης για το σύνολο της δυναμικότητας σε μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα. Το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου στάθμευσης ορίζεται σε δυο τετραγωνικά μέτρα ανά τρεις μοτοσικλέτες και ένα τετραγωνικό μέτρο ανά τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα.

στ. Σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας για την εγκατάσταση της επιχείρησης στο συγκεκριμένο χώρο καθώς και για τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκμισθούμενων από την επιχείρηση μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων.

ζ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) πλέον χαρτοσήμου, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στον κωδικό 3741. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εν λόγω ποσού, μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον προϋπολογισμό του EOT.

η. Απόδειξη κατάθεσης υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ποσού εξήντα ευρώ (60,00€), το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 040/546025−54 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.

θ. Εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης αυτής.

ι. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των μοτοσικλετών και τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, αρμόδια επικυρωμένο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.

ια. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί κατοχής ανάλογου με τη δυναμικότητα σε δίκυκλες μοτοσικλέτες και τρίκυκλα οχήματα αριθμού κρανών και διαφανών προστατευτικών όρασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της με αρ. Ζ3 654/4.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 1389), τα οποία θα διατίθενται σε οδηγούς και συνεπιβάτες με την παράδοση της μοτοσικλέτας ή του τρίκυκλου. Τα τιμολόγια αγοράς των κρανών και των διαφανών προστατευτικών όρασης ή άλλων παραστατικών εγγράφων θα τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και θα επιδεικνύονται κατά τον διενεργούμενο από τις αρμόδιες αρχές έλεγχο.

2. Τα δικαιολογητικά (β), (γ), και (θ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. κάθε πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών αυτών αφαιρείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο Ε.Σ.Λ. δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά για την προσήκουσα τροποποίηση του Ε.Σ.Λ.. Ομοίως δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού εκμισθούμενων μοτοσικλετών, τρίκυκλων ή τετράκυκλων οχημάτων της επιχείρησης και προσκομίζονται τα δικαιολογητικά (θ), (ι) και (ια) της παρ. 1 για κάθε νέο όχημα.

4. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία πενήντα ημερών (50) από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το Ε.Σ.Λ. έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.

Άρθρο 4

1. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. χωρίς οδηγό, δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τον ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Για τη λειτουργία υποκαταστήματος επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού χορηγείται Ε.Σ.Λ. από την οικεία Π.Υ.Τ του Ε.Ο.Τ. με την υποβολή των δικαιολογητικών (α), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ια) της παρ. 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

2. Για την ίδρυση υποκαταστήματος εντός του νομού, στον οποίο βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, δεν απαιτείται αύξηση του ελάχιστου αριθμού των μοτοσικλετών, τρίκυκλων ή τετράκυκλων οχημάτων.

Άρθρο 5

1. Η συστέγαση επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού με τουριστικά καταλύματα αλλά και με επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται. Εξαιρετικά επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού με επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων, Ναυλομεσιτικών Γραφείων και επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Επίσης, επιτρέπεται η συστέγαση με επιχείρηση εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, εφόσον και οι δυο επιχειρήσεις ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματία.

2. Στην περίπτωση συστέγασης επιχειρήσεων, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης γραφειακή εγκατάσταση, όπως αυτή ορίζεται για κάθε μορφή επιχείρησης.

Άρθρο 6

1. Οι μοτοσικλέτες, τα τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε μια εκ των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ), πλην της Ελβετίας, ασφαλιστικών εταιρειών.

2. Για τη μίσθωση μοτοσικλέτας, τρίκυκλου και τετράκυκλου οχήματος, απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης κοινοτικού τύπου της αντίστοιχης κατηγορίας.

3. Με την παράδοση της μοτοσικλέτας ή του τρίκυκλου οχήματος, διατίθενται στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες, τα προβλεπόμενα από την με αριθμ. Ζ3 654/4.9.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 1389), κράνη και διαφανή προστατευτικά όρασης.

4. Στο μπροστινό μέρος των εκμισθωμένων μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων επικολλάται ειδικό σήμα που χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός του Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης στην οποία ανήκει η μοτοσικλέτα, ο αριθμός κυκλοφορίας αυτής καθώς και ο χρόνος λήξης του ορίου κυκλοφορίας αυτής.

5. Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων μέχρι και 100 κ.ε. ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας τους ως καινουργή. Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων άνω των 100 κ.ε. ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους ως καινουργή.

Άρθρο 6α

1. Οι εκμισθωμένες μοτοσικλέτες και τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα υποβάλλονται κάθε δώδεκα μήνες σε έλεγχο, από συνεργείο. Μετά την επιτυχή διενέργεια του ελέγχου το συνεργείο εκδίδει καρτέλα επιθεώρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Η καρτέλα επιθεώρησης είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερες της μίας μοτοσικλέτας, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων της επιχείρησης, που ελέγχονται από το ίδιο συνεργείο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III.

Επιτυχής θεωρείται ο έλεγχος όταν:

α) Τα στοιχεία της μοτοσικλέτας, του τρίκυκλου ή τετράκυκλου οχήματος είναι σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας.

β) Η μοτοσικλέτα, τρίκυκλο και τετράκυκλο όχημα βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση ιδιαίτερα όσον αφορά στο σύστημα πέδησης, φωτισμού, διεύθυνσης και τα εκπεμπόμενα καυσαέρια και θόρυβο.

γ) Ο εξοπλισμός της μοτοσικλέτας, του τρίκυκλου και τετράκυκλου οχήματος είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργία.

2. Καρτέλα επιθεώρησης με όλα τα στοιχεία της ανωτέρω παρ. 1 εκδίδεται για όλες τις εκμισθωμένες μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα της επιχείρησης, υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και από τον επιχειρηματία ή σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της. Τα αρχεία με τις καρτέλες επιθεώρησης τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και προσκομίζονται για έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όποτε αυτό ζητηθεί.

3. Τα συνεργεία επισκευής που δύνανται να εκδίδουν τις καρτέλες επιθεώρησης της παρ ανωτέρω παρ. 1 είναι συνεργεία μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του εδαφίου ιδ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄ 207), όπως ισχύει και είναι εφοδιασμένα με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Η συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων προκύπτει από το φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας λειτουργίας και από υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του συνεργείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τα οποία συνοδεύουν τις καρτέλες επιθεώρησης και τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.

4. Η επιχείρηση δύναται να τηρεί μηχανογραφικό αρχείο με τα στοιχεία του άρθρου αυτού και σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να τηρεί στα αρχεία της και τις αντίστοιχες καρτέλες επιθεώρησης συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 7

1. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, υποβάλλουν για θεώρηση στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους ή σε περίπτωση εποχικής λειτουργίας της επιχείρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν την έναρξη λειτουργίας της, τις καθορισθείσες από αυτές τιμές. Ο θεωρημένος τιμοκατάλογος αναρτάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος.

2. Μεταβολή των τιμών κατά τη διάρκεια ισχύος τους επιτρέπεται, με την προϋπόθεση υποβολής του νέου τιμοκαταλόγου για θεώρηση στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ..

3. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να συνάπτει εγγράφως εις διπλούν σύμβαση με το μισθωτή, της οποίας ένα αντίγραφο συνοδεύει το εκμισθωμένο όχημα και στην οποία περιλαμβάνονται:

α. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή καθώς και ο αριθμός διπλώματος οδήγησης.

β. Η συμφωνηθείσα τιμή.

γ. Ο τύπος της εκμισθωμένης μοτοσικλέτας, του τρίκυκλου ή τετράκυκλου οχήματος και ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού.

δ. Η διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθρο 8

1. Η εγγυητική επιστολή της παρ. Α περίπτωση (θ) του άρθρου 3 της παρούσας, ύψους εξήντα ευρώ (60,00€) ανά εκμισθούμενη μοτοσικλέτα και ογδόντα ευρώ (80,00€) ανά τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα, εκδίδεται υπέρ EOT από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κράτος− μέλος της Ε.Ε. και τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 3601/2007, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. Το συνολικό ποσό της εγγυητικής επιστολής (κεντρικού και υποκαταστημάτων) δεν μπορεί να ξεπερνά τις εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€).

Στην εγγυητική επιστολή, η οποία εκδίδεται με δικαιούχο τον EOT και έχει πενταετή διάρκεια, πρέπει να αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης για οποιονδήποτε λόγο του ΕΣΛ καθώς επίσης εάν πριν τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος.

2. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ, υπέρ του EOT μεν, προς κάλυψη των επιβαλλομένων από τον EOT διοικητικών κυρώσεων, υπέρ τρίτων δε, για κάλυψη των τυχόν απαιτήσεων τρίτων, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τουριστικές συναλλαγές.

3. Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, καλείται η επιχείρηση μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του ενός μηνός με δυνατότητα να παραταθεί μια φορά με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT, να τακτοποιήσει τις εις βάρος του αναγγελθείσες χρηματικές απαιτήσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου.

4. Η απόδοση στο δικαιούχο του προϊόντος της εγγυητικής επιστολής, η οποία κατέπεσε υπέρ EOT, γίνεται με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

5. Με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής μερικώς ή ολικώς, καλείται από την οικεία ΠΥΤ η επιχείρηση να την αποκαταστήσει στο ακέραιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.

6. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 5 και δεν αποκατασταθεί στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής, αφαιρείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

7. Το Ε.Σ.Λ. που έχει αφαιρεθεί σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, δύναται να χορηγηθεί εκ νέου, εφόσον η επιχείρηση καταθέσει εγγύηση ποσού διπλάσιου του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ..

Άρθρο 9

Κυρώσεις

1. Για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής, με εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 3, των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 6 και του άρθρου 6α της απόφασης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) Ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εξακοσίων (600) Ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ και σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δυο μηνών.

2. Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 καθώς και των παραγράφων 1,2,3,5 του άρθρου 6 της παραγράφου 3 του άρθρου 3, των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 6 και του άρθρου 6α του άρθρου 6α της απόφασης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500) Ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3000) Ευρώ και σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

3. Σε περίπτωση που σε διάστημα δυο ετών έχει επιβληθεί δυο φορές η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται οριστικά.

4.α) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT, μετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 2160/93.

β) Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ του EOT, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εισπραττομένων προστίμων μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Προϋπολογισμό του EOT.

γ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

Τα Ε.Σ.Λ. που έχουν χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν με την προϋπόθεση προσκόμισης των δικαιολογητικών (ε) και (ια) της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την δημοσίευση της απόφασης αυτής. Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι τη λήξη της και ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 11

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής τα ακόλουθα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, III και IV.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο 12

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Please follow and like us:

Ηλεκτρονικό «κόσκινο» για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής.

Ηλεκτρονικό «κόσκινο» για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής.

Ειδήσεις – Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρονικό «κόσκινο» για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής

Σε νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προχωρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για τον εντοπισμό φορολογούμενων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δεν απέδωσαν ΦΠΑ, δεν δήλωσαν τα ενοίκια που έχουν εισπράξει, δεν κατέβαλαν Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας.

Αυτό αποφασίστηκε σε συνάντηση της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Στη συνάντηση αυτή, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των επόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι

– περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από υπόχρεους που εμφανίζονται ως πελάτες ή προμηθευτές στις σχετικές καταστάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τη χρήση 2009.

– περιπτώσεις νομικών προσώπων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 ή ΦΑΠ 2010.

– περιπτώσεις ανειλικρινούς δήλωσης εισοδημάτων από ενοίκια, βάσει των δηλώσεων των εκμισθωτών και των δεδομένων του Περιουσιολογίου.

– διασταύρωση των δεδομένων για εισοδήματα που αποκτούνται στο εξωτερικό με τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τα δεδομένα αυτά ανταλλάσσονται εδώ και μια πενταετία περίπου σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και οδηγιών, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί.

– εντοπισμός περιπτώσεων μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα έτη 2008 και 2009.

Μεταξύ άλλων όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στη συνάντηση αποφασίστηκαν και τα ακόλουθα:

α) η επεξεργασία δεικτών φοροδιαφυγής για συγκεκριμένες φορολογικές περιοχές, προκειμένου να ιεραρχηθούν αποτελεσματικότερα οι επόμενες διασταυρώσεις, και

β) η λειτουργία μεικτών τεχνικών ομάδων με στελέχη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την υλοποίηση νέων σύνθετων διασταυρώσεων.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

1 δισ. ευρώ ετησίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

1 δισ. ευρώ ετησίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ειδήσεις – Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

1 δισ. ευρώ ετησίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διοχετεύσει περίπου ένα δισ. ευρώ ετησίως υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τα επόμενα 3 χρόνια, εκτίμησε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Πλούταρχος Σακελλάρης, μιλώντας σε ημερίδα με θέμα “Χρηματοδότηση της Επιχειρηματικότητας στη Νέα Ελληνική Οικονομία: ΕΤΕΑΝ και Επενδυτικός Νόμος- Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια της ΕΤΕπ προς τις εμπορικές τράπεζες”.

Στην Ελλάδα, από το 2007, και σε συνεργασία με 10 ελληνικές τράπεζες, η ΕΤΕπ έχει διαθέσει υπέρ των μικρών επιχειρήσεων στην χώρα συνολικά 1,3 δισ. ευρώ, ενώ μόνον την τελευταία διετία έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 1 600 επιχειρήσεις..

Επιπρόσθετα η ΕΤΕπ, τόνισε ο κ.Σακελλάρης, διεύρυνε το φάσμα των επιχειρήσεων που μπορούν να επωφεληθούν. Πέρα από τις επιχειρήσεις της τάξεως ως 250 εργαζόμενους, δόθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης και μεγαλύτερων επιχειρήσεων που απασχολούν ως και 3000 εργαζόμενους. Εργάζομαι τώρα ώστε τόσο οι πιστώσεις αυτές, όσο και ο αριθμός των τραπεζών με τις οποίες συνεργαζόμαστε στη χώρα να αυξηθούν περαιτέρω.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που διαχειρίζεται το πρόγραμμα JEREMIE που για την Ελλάδα είναι ύψους 250 εκατ. ευρώ, υπέγραψε ήδη σύμβαση χρηματοδότησης με την Alpha Bank και ολοκληρώνει και άλλη μια με την Εθνική Τράπεζα για συνολικά κεφαλαία 120 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα χρηματοδοτήσουν νέες και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις με ιδιαιτέρα ευνοϊκούς όρους, για δάνεια έως 100 χιλ ευρώ. Επιπρόσθετα, το Ταμείο αξιολογεί ήδη προτάσεις από ελληνικές τράπεζες προκειμένου 60 εκατ. ευρώ να διατεθούν στην αγορά μέσω μικρο-πιστώσεων. Σύντομα, και πάλι μέσω JEREMIE, άλλα 180 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν στις ΜΜΕ μέσω ευνοϊκών δανείων για επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συνολικά μέσω του προσράμματος JEREMIE, πάνω από 400 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν προς τις ΜΜΕ, εκ των οποίων τα περισσότερα μέσα στο 2011.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

«Ανοίξτε τα «κλειστά» επαγγέλματα».

Ειδήσεις – Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

«Ανοίξτε τα «κλειστά» επαγγέλματα»

Υπέρ της απελευθέρωσης των “κλειστών” επαγγελμάτων τάσσεται η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, ενώ, επίσης, σε πολύ σημαντικό ποσοστό θεωρούν ότι το “άνοιγμά” τους θα λειτουργήσει υπέρ της οικονομίας.

Παράλληλα, όμως, πιστεύουν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στα super markets να πωλούν βενζίνη ή φάρμακα. Αυτό προκύπτει από την πανελλήνια δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, σε ποσοστό 82% του δείγματος, οι πολίτες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι εννοείται με τον όρο “κλειστά” επαγγέλματα, ενώ σε ποσοστό 78% τάσσονται υπέρ του “ανοίγματός” τους και σε ποσοστό 15% κατά. Το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το “άνοιγμα” των “κλειστών” επαγγελμάτων θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία και το 16% ότι θα την βλάψει.

Ειδικότερα, σε ποσοστό 84% θεωρούν ότι με το “άνοιγμα” θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, το 82% ότι ο καταναλωτής θα έχει καλύτερες υπηρεσίες λόγω ενίσχυσης του ανταγωνισμού και το 77% ότι ο καταναλωτής θα πληρώνει λιγότερα χρήματα. Επίσης, το 78% τάσσεται υπέρ της άρσης των γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου.

Παράλληλα, το 76% τάσσεται υπέρ του να μην υπάρχουν ελάχιστες προκαθορισμένες αμοιβές για τους δικηγόρους, το 76% για τους συμβολαιογράφους και το 75% για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς.

Όσον αφορά στους φαρμακοποιούς, σε ποσοστό 72% οι ερωτώμενοι είναι θετικοί στο να απελευθερωθεί το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, και σε ποσοστό 70% πιστεύουν ότι πρέπει να μπορεί ένας φαρμακοποιός να ανοίξει φαρμακείο χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Πάντως, το 57% απάντησε να μην μπορούν τα super markets να πωλούν βενζίνη, το 63% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ του να μην υπάρχει προκαθορισμένο ποσοστό κέρδους στις τιμές φαρμάκων αλλά να προσδιορίζεται αυτό από το κάθε φαρμακείο και το 73% δεν θέλει τα super markets να πωλούν μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Πηγή: ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Please follow and like us: