08/10/10:Η business solution είναι έτοιμη για τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ.!!

E-mail
Print Friendly, PDF & Email
E-mail

Ειδήσεις – Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Επιχορήγηση ύψους 24.000 ευρώ για 4.000 γυναίκες 22-64 χρόνων

TO πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών προβλέπει επιχορήγηση 24.000 ευρώ.

Στόχος της πράξης είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Για την πράξη αυτή, δικαιούχοι είναι οι άνεργες γυναίκες που ανοίγουν νέα επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει:

1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

3. Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

4. Να διαθέτουν Aριθμό Φορολογικού Mητρώου (ΑΦΜ).

5. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.

Είναι δυνατή η επιχορήγηση επιχείρησης που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλον επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ, μόνο σε περιπτώσεις που δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά ή μεταβίβαση ή αγορά της παλαιάς επιχείρησης ή του εξοπλισμού αυτής.

Δύναται να υπαχθεί στο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και ΕΠΕ.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση, ύψους 6.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή της και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 9/4/2010. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ.

Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του νέου ελεύθερου επαγγελματία. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Business solution Αγίας Μαρίνας 25 Ιωάννινα 45221

2651077587 2651020401

(Visited 20 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com