ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις

Print Friendly, PDF & Email

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Από τα επίσημα Πρακτικά της ΛΕ ́, 30 Σεπτεμβρίου 2010,
Πρωτ.
Αριθ.                                                   Συνεδρίασης του Τμήματος ∆ιακοπής των Εργασιών
∆ιεκπ.                                           της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόμου:
Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την
αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́                        από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχεί-
ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ                ου ή β) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπα-
νών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία
Άρθρο 1                         φορολογικού στοιχείου ή γ) την καθαρή αξία ληφθέντος
Εισαγωγή                         φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο
του αντισυμβαλλόμενου ή δ) την καθαρή αξία εκδοθέ-
ντος εικονικού φορολογικού στοιχείου ή ληφθέντος φο-
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου A ́ του νόμου αυτού
ρολογικού στοιχείου εικονικού ως προς τη συναλλαγή ή
καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των
φορολογικού στοιχείου που έχει νοθευθεί. Σε περίπτωση
φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρε-
μερικώς εικονικού φορολογικού στοιχείου ως αξία λαμ-
μείς φορολογικές υποθέσεις, με σκοπό την κατάργησή
βάνεται η αξία της εικονικότητας.
τους.
4. Παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που
επαυξάνει το φόρο είναι παράβαση που συνίσταται σε:
Άρθρο 2
Βασικές έννοιες                       α) μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημέ-
νου Βιβλίου Κ.Β.Σ., είτε βασικού είτε πρόσθετου,
Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυ-        β) μη επίδειξη των θεωρημένων Βιβλίων σε έλεγχο,
τού οι παρακάτω όροι νοούνται ως εξής:                    γ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή μη
1. Ελεγμένη και ανέλεγκτη υπόθεση: Ελεγμένη θεω-      καταχώρηση εσόδων,
ρείται η υπόθεση που έχει ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο      δ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τις αγορές και τις
και έχουν εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις    δαπάνες ή μη καταχώρηση αγορών και δαπανών,
και ανέλεγκτη αυτή που δεν έχει ελεγχθεί με τακτικό έ-     ε) ανακριβή τήρηση πρόσθετων Βιβλίων ή σε μη κατα-
λεγχο.                                                  χώρηση δεδομένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγο-
2. ∆ηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα: Θεωρούνται αυτά        ρές ή τις δαπάνες,
που προκύπτουν από τα κύρια έντυπα των δηλώσεων          στ) τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από
φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί, μετά        τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας,
την αφαίρεση: α) των εσόδων από συμμετοχές σε άλλες       ζ) ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την
επιχειρήσεις και β) των εσόδων από μισθώματα ακινή-     αξία,
των για όλους τους υπόχρεους, με εξαίρεση τα νομικά       η) έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. μη καταχωρη-
πρόσωπα του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισο-      μένου στα Βιβλία,
δήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α ́) .              θ) μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογι-
3. Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη: Είναι το ποσό που     κού στοιχείου,
ι) καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δα-
προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή
λοιπά στοιχεία ή έγγραφα ή από απόφαση επιβολής προ-    πανών,
στίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και α-  ια) έκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορο-
φορά:                                                   λογικό μηχανισμό που δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία,
α) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών        ιβ) μη αναγραφή του είδους των αγαθών,
2
μπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της
ιγ) μη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισμού,
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249
ιδ) μη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου που
Α ́), με εξαίρεση τις προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις
προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς
αυτών για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συμπληρωματικές
να προσδιορίζεται η αξία,
δηλώσεις,
ιε) μη λήψη ή λήψη ανακριβούς στοιχείου που προβλέ-
δ) από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία
πεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς να
τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του
προσδιορίζεται η αξία,
ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ή του
ιστ) μη έκδοση ή μη λήψη ή σε έκδοση ή λήψη ανακρι-
αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυ-
βούς στοιχείου, η οποία προκύπτει αναμφισβήτητα από
τής χρήσεις,
δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς
ε) οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιου-
να προσδιορίζεται η αξία,
σίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινή-
ιζ) έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ή
των και κληρονομιών, δωρεών, προικών και γονικών πα-
νόθευση τέτοιου στοιχείου, η οποία προκύπτει αναμφι-
ροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των
σβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγ-
ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους
γραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία.
συναλλαγής,
Άρθρο 3                             στ) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμέ-
Υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις              νες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,
ζ) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των
οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου
1. Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος
του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α ́), καθώς και
Κεφαλαίου υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολο-
οι υποθέσεις των νομικών προσώπων της παραγράφου 2
γίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων
του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994),
επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές πε-
η) από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για την οποία
ριόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31.12.2009.
υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού φορο-
2. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ως εκκρεμείς υπο-
λογικού στοιχείου ή προκύπτει αναμφισβήτητα από δελ-
θέσεις νοούνται εκείνες που μέχρι την ημερομηνία έναρ-
τίο πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκ-
ξης ισχύος του νόμου:
δοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόμενες αυτής χρή-
α) δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έ-
σεις,
χει περατωθεί,
θ) οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων
β) έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμά-
τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έ-
των, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
τους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη
γ) εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια μετά από ά-
περιουσία (Κεφάλαιο ∆ ́του ν. 3842/2010, ΦΕΚ 58 Α ́).
σκηση εμπρόθεσμης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν
2. Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων δ ́ και στ ́της προη-
συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστη-
γούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για την εφαρμογή
ρίου. Ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις
των διατάξεων του άρθρου 11 και της παραγράφου 6 του
οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμι-
άρθρου 12.
ου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκη-
σης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους,
Άρθρο 5
δ) έχουν ήδη ελεγχθεί και:
Προϋποθέσεις και αποτελέσματα υπαγωγής
αα) έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή
των υποθέσεων στις ρυθμίσεις
πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή φόρου προ-
στιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή λοιπές εν γένει τέτοιες πρά-
1. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου κα-
ξεις, που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν
τάργηση των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδή-
στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο
ματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων γίνεται με
ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ή
τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων παρα-
ββ) έχουν εκδοθεί, μέχρι την 31.8.2010, αποφάσεις ε-
γράφων.
πιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν οριστικο-
2. Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέ-
ποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και α-
λεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέ-
φορούν συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν
σεις που υπάγονται στη ρύθμιση.
έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολο-
3. Επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων, μόνο, από τις α-
γίες.
νέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση, με την
Άρθρο 4                            επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγρά-
Υποθέσεις που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις           φου.
4. Με την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων φό-
ρου εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων
1. Από τις υποθέσεις του προηγούμενου άρθρου εξαι-
μπορεί να περαιώνονται τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ε-
ρούνται:
λέγχου ή πράξεις, καθώς και οι εκκρεμείς αποφάσεις ε-
α) οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέ-
πιβολής προστίμου που αφορούν τις υποθέσεις αυτές,
χρι 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 7 και 8.
φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρή-
5. Ο επιτηδευματίας, για την περαίωση των ανέλε-
σεις, καθώς και οι επόμενες αυτής,
γκτων υποθέσεών του, αποδέχεται την καταβολή της
β) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41
συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α ́),
Σημείωμα του άρθρου 9, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκ-
γ) οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συ-
3
πίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δη-                Ακαθάριστα έσοδα                 Συντελε-
λώσεις που υποβλήθηκαν.                                                                                    στής
6. Για τις ελεγμένες υποθέσεις που υπάγονται στις                                                   προοδευτι-
ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, η περαίωση διενερ-                                                    κότητας
γείται για καθεμία εκκρεμή καταλογιστική πράξη ξεχωρι-                        έως και 150.000 ευρώ           1
στά και για όποια καταλογιστική πράξη επιθυμεί ο φορο-
λογούμενος, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου           Από 150.001 ευρώ έως και 300.000 ευρώ           1,05
και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά.
7. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο ∆ημό-       Από 300.001 ευρώ έως και 600.000 ευρώ            1,10
σιο, κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος Κεφα-
λαίου, δεν αναζητούνται, ούτε συμψηφίζονται, με την ε-    Από 600.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ          1,15
πιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου
9.                                                        Από 1.200.001 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ        1,20
Άρθρο 6                           Από 3.000.001 ευρώ έως και 6.000.000 ευρώ        1,25
Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων
φορολογίας εισοδήματος
Από 6.000.001 ευρώ και άνω                       1,30
1. Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορο-
4. Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υ-
λογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή
πολογισμούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι
φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση
τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις ο-
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε.
ποίες επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι πέντε
2. Για τον υπολογισμό του φόρου τα δηλωθέντα ακα-
τοις εκατό (25%).
θάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο
5. Το ποσό του φόρου της προηγούμενης παραγράφου
τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση
προσαυξάνεται αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά
αυτά που αφορούν δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθ-
στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ως εξής:
μούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), οι οποίοι αντιστοιχούν
α) Για παραβάσεις των περιπτώσεων α ́ έως και ιγ ́,
στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς των Μοναδικών Συ-
κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
ντελεστών Καθαρού Κέρδους, για τα οποία τα δηλωθέ-
β) Για παραβάσεις των περιπτώσεων ιδ ́ και ιε ́, κατά
ντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:
σαράντα τοις εκατό (40%).
α) με συντελεστή επτά τοις χιλίοις (7‰):
γ) Για την περίπτωση ιστ ́, κατά σαράντα τοις εκατό
Κ.Α. 4214: έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαί-
(40%).
ου
δ) Για την περίπτωση ιζ ́, κατά εξήντα τοις εκατό
Κ.Α. 4214 α: έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμαν-
(60%).
σης (εκτός του Κ.Α. 4235)
6. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, για τον
Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων
υπολογισμό του ποσού του φόρου, το ποσό της αποκρυ-
καπνοβιομηχανίας
βείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιάζεται με συντε-
Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας
λεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), το ποσό που προκύ-
χονδρικώς,
πτει προστίθεται στο ποσό που προκύπτει από τον πολ-
β) με συντελεστή δώδεκα τοις χιλίοις (12‰):
λαπλασιασμό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με
Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή
το συντελεστή της παραγράφου 2, περαιτέρω το άθροι-
κατ’ οίκον)
σμα που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον οικείο συ-
Κ.Α. 4235: έμπορος – μεταπωλητής πετρελαίου θέρ-
ντελεστή προοδευτικότητας της παραγράφου 3, με την
μανσης (εκτός του Κ.Α. 4214 α),
επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 8 και επί
γ) με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%):
του γινομένου επιβάλλεται φόρος με τον οικείο συντε-
Κ.Α. 8301: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμή-
λεστή της παραγράφου 4. Ο φόρος που προκύπτει προ-
θεια από πωλήσεις εισιτηρίων)
σαυξάνεται ως εξής:
Κ.Α. 8301 α: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προ-
α) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη των πε-
μήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρί-
ριπτώσεων α ́, β ́και γ ́της παραγράφου 3 του άρθρου
των ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)
2, κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
Κ.Α. 8302: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (έσοδα
β) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη της πε-
από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού)
ρίπτωσης δ ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά εξή-
Κ.Α. 8303: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμή-
ντα τοις εκατό (60%).
θειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό).
7. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου
3. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγού-
καθώς και της παραγράφου 5 περιπτώσεις α ́και β ́, λαμ-
μενη παράγραφο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προ-
βάνονται υπόψη οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι οποίες:
οδευτικότητας ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έ-
α) έχουν οριστικοποιηθεί ή
σοδα ως εξής:
β) εκκρεμούν για διοικητική επίλυση της διαφοράς στη
4
λογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την πε-
∆.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή για εκδίκαση στα διοικη-
ραίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των
τικά δικαστήρια.
λοιπών φορολογικών αντικειμένων, με την επιφύλαξη
8. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη η οποία
των οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους.
αφορά απόκρυψη εσόδων, το ποσό της απόκρυψης προ-
2. Για την περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης
στίθεται στα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα προκειμένου
Φ.Π.Α.:
να προσδιορισθεί ο οικείος συντελεστής προοδευτικότη-
α) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υπάρχει
τας και να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παράγραφο
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού της απο-
6.
κρυβείσας φορολογητέας ύλης υπολογίζεται Φ.Π.Α. με
9. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και πα-
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και το προκύ-
ραβάσεις Κ.Β.Σ. ή λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία που ε-
πτον ποσό προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό
παυξάνουν το φόρο, για την προσαύξηση του φόρου ι-
(30%).
σχύουν τα μεγαλύτερα ποσοστά προσαύξησης κατά τα
β) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις προκύ-
οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6, ανάλογα με την
πτει αναμφισβήτητα η λήψη πλαστού φορολογικού στοι-
περίπτωση.
χείου από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγρα-
10. Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει
φο, επί του ποσού της καθαρής αξίας του πλαστού στοι-
υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., το ποσό του
χείου υπολογίζεται Φ.Π.Α. με συντελεστή δεκαπέντε
φόρου που προκύπτει κατά τις προηγούμενες παραγρά-
τοις εκατό (15%).
φους, ανάλογα με την περίπτωση, προσαυξάνεται κατά
γ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκα-
δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσό που προκύπτει από την
θαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούμενης
προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από δια-
χρήσης, το οποίο έχει μεταφερθεί στην επόμενη ανέλε-
κόσια (200) ευρώ και προστίθεται στο φόρο που προκύ-
γκτη χρήση, συνεχίζει να υπόκειται σε προσωρινό έλεγ-
πτει κατά τις προηγούμενες παραγράφους ή στο ελάχι-
χο ως προς τις φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους
στο ποσό φόρου όπως ορίζεται στην επόμενη παράγρα-
στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται, ε-
φο.
φόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)
11. Αν από τον υπολογισμό του φόρου κατά τις προη-
ευρώ και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της επό-
γούμενες παραγράφους δεν προκύπτει φόρος ή προκύ-
μενης περίπτωσης δ ́.
πτει:
δ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκα-
α) Ποσό μικρότερο από τριακόσια (300) ευρώ, προκει-
θαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούμενης
μένου για μη υπόχρεο ή επιτηδευματία που δεν τήρησε
χρήσης προσαυξάνει το ποσό της οφειλής όπως αυτή
Βιβλία ή τήρησε Βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
προκύπτει με βάση την περαίωση της χρήσης αυτής, ε-
το ποσό του φόρου ορίζεται στα τριακόσια (300) ευρώ.
φόσον η εν λόγω χρήση ή έστω μία από τις τέσσερις (4)
β) Ποσό μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ, προ-
προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή
κειμένου για επιτηδευματία που τήρησε Βιβλία δεύτερης
άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Ειδικά στις περιπτώσεις
πεντακόσια (500) ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθε-
που το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει δηλώθηκε
ρους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζο-
προς επιστροφή, η επιστροφή δεν διενεργείται και αν
νται σε επτακόσια (700) ευρώ.
αυτή έχει ήδη διενεργηθεί κατά ένα μέρος ή στο σύνολό
γ) Ποσό μικρότερο από επτακόσια (700) ευρώ, προκει-
της, το σχετικό ποσό αποδίδεται από τον υπόχρεο στο
μένου για επιτηδευματία που τήρησε Βιβλία τρίτης κατη-
∆ημόσιο με έκτακτη δήλωση, χωρίς κυρώσεις, εντός μη-
γορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα επτα-
νός από την ημερομηνία καταβολής του ποσού της πα-
κόσια (700) ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους ε-
ραγράφου 3 του άρθρου 9. Αν το ποσό αυτό δεν αποδο-
παγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε
θεί μέσα στην προθεσμία αυτή εφαρμόζονται οι γενικές
χίλια (1.000) ευρώ.
διατάξεις.
12. Ζημιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας
3. Εκκρεμείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις επι-
εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης δεν
βολής του φόρου, τέλους ή εισφοράς ή πράξεις επιβο-
μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα
λής προστίμου που εκκρεμούν στη ∆.Ο.Υ. ή άλλη ελε-
των επόμενων χρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
γκτική αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κα-
τάξεις, εφόσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερις
τά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περ. γ ́, και
(4) προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παράβαση
αφορούν τις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις, πε-
Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το
ραιώνονται με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στο
φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.
άρθρο 11.
13. Προσωρινό φύλλο ελέγχου ή προσωρινή πράξη
4. Αν διαπιστώνεται η μη υποβολή των σχετικών δηλώ-
προσδιορισμού του φόρου που εκκρεμεί στη ∆.Ο.Υ. ή άλ-
σεων ή υπάρχουν στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. κάθε είδους επι-
λη ελεγκτική αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικαστη-
βαρυντικά στοιχεία, διενεργείται έλεγχος με βάση τις
ρίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περ.
κείμενες διατάξεις, με εξαίρεση τις μη υποβληθείσες εκ-
γ ́, και αφορά τις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις,
καθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για τις οποίες έχουν ε-
περαιώνεται με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στο
φαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6.
άρθρο 11.
Άρθρο 8
Άρθρο 7
Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών
φορολογικών αντικειμένων
Αποφάσεις επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. που εκκρε-
μούν στις ∆.Ο.Υ. ή λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώπιον
1. Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορο-
5
την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτρέπεται
των διοικητικών δικαστηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρ-
η υπαγωγή φορολογικών υποθέσεων στις ρυθμίσεις του
θρο 3 παράγραφος 2 περ. γ ́, και αφορούν τις περαιού-
παρόντος Κεφαλαίου.
μενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνονται με ανάλογη
4. Αν μετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Εκκαθα-
εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11.
ριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του προϊ-
Άρθρο 9                          σταμένου της αρμόδιας ∆.Ο.Υ. συμπληρωματικά στοι-
∆ιαδικασία περαίωσης                    χεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου
49 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκδίδεται βάσει αυτών συμπληρω-
1. Για την πραγματοποίηση της περαίωσης των ανέλε-
ματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα κατά τις διατάξεις του
γκτων υποθέσεων η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
παρόντος Κεφαλαίου, συμψηφιζομένου του ποσού που
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών εκ-
καταβλήθηκε με την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστι-
δίδει Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τις ανέλεγκτες υποθέ-
κού Σημειώματος. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδά-
σεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφα-
φιο ισχύουν και για κάθε είδους στοιχεία που υφίστανται
λαίου, με βάση τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα
ήδη στις αρμόδιες ∆.Ο.Υ. και λοιπές ελεγκτικές αρχές
στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματά της κατά την ημε-
κατά την ημερομηνία που ορίζεται με την υπουργική α-
ρομηνία που ορίζεται στην υπουργική απόφαση που εκ-
πόφαση του άρθρου 13 αλλά δεν ήταν διαθέσιμα στη
δίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13. Το Εκκαθαρι-
Γ.Γ.Π.Σ. κατά την ίδια ημερομηνία και δεν λήφθηκαν υ-
στικό Σημείωμα για καθεμία υπόθεση περιέχει τουλάχι-
πόψη κατά την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμά-
στον τα εξής στοιχεία:
των, καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα της επεξερ-
α) την αρμόδια για την κατά οικονομικό έτος ∆.Ο.Υ.
γασίας και των ελέγχων που αφορούν βιβλία και στοι-
φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία και τον κω-
χεία που είχαν κατασχεθεί ή παραληφθεί, ανάλογα με
δικό αυτής,
την περίπτωση, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, αλλά
β) τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη,
δεν είχαν ελεγχθεί.
γ) τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατηγο-
ρία Βιβλίων Κ.Β.Σ.,
Άρθρο 10
δ) τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα,
Τρόπος καταβολής των φόρων
ε) την τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή την πα-
ράβαση του Κ.Β.Σ. ή το δελτίο πληροφοριών ή τα λοιπά
1. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου
επιβαρυντικά στοιχεία ή έγγραφα, κατά τα οριζόμενα
προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό
στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2,
Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν τις ρυθμιζόμενες
στ) το συντελεστή του φόρου περαίωσης,
ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλο-
ζ) το ποσό του φόρου περαίωσης κατά τα οριζόμενα
νται ως ακολούθως:
στο άρθρο 6,
α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
η) το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά τα οριζόμε-
μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ’ ανώ-
να στο άρθρο 7,
τατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της
θ) το σύνολο της οφειλής κατά οικονομικό έτος και το
κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευ-
ποσό της συνολικής οφειλής,
ρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
ι) το ποσό της οφειλής που πρέπει να καταβληθεί σύμ-
β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
φωνα με την παράγραφο 3 για να γίνει αποδεκτό το Εκ-
πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι δέκα χι-
καθαριστικό Σημείωμα και να υπαχθεί η υπόθεση στις
λιάδες (10.000) ευρώ, σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις,
ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου.
με εξαίρεση την τελευταία δόση.
2. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα αποστέλλεται ταχυδρο-
γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
μικά από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον επιτηδευματία που αφορά, με
πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δεκαπέ-
ενημέρωση της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος
ντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαί-
∆.Ο.Υ..
ες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
3. Ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να ρυθμιστούν οι α-
δ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
νέλεγκτες υποθέσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του
πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μέχρι
παρόντος Κεφαλαίου, υποχρεούται να καταβάλλει το εί-
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε δεκαοκτώ (18) ίσες μη-
κοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής
νιαίες δόσεις.
που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο
ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευ-
πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε είκοσι τέσ-
ρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώ-
σερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις.
τερο από το ποσό αυτό. Η καταβολή από τον επιτηδευ-
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
ματία του αναφερόμενου στο προηγούμενο εδάφιο πο-
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός
σού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη α-
του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό
ποδοχή του περιεχομένου του Εκκαθαριστικού Σημειώ-
και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
ματος, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων που
των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται
ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για
σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.
την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων, η οποία και
3. Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο κατά
επέρχεται με την εξόφληση της συνολικής οφειλής που
την παράγραφο 1 ποσό καταβληθεί μέσα στην προθε-
αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα. Η κατά το
σμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση
πρώτο εδάφιο καταβολή δεν μπορεί να γίνει μετά την η-
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού αυτού.
μερομηνία που καθορίζεται με την υπουργική απόφαση
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13. Μετά
6
Άρθρο 11                           σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10. Οι διατάξεις
Περαίωση εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων               του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α ́), ισχύουν ανά-
λογα και εν προκειμένω.
1. Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις οι οποίες δεν έ-
Σε περιπτώσεις εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων
χουν συζητηθεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, καθώς και
που περαιώνονται κατά τα ανωτέρω για τις οποίες υπάρ-
εκείνες για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις
χει ήδη βεβαίωση ποσού για οποιονδήποτε λόγο, αυτό
προσδιορισμού του φόρου ή οι αποφάσεις επιβολής προ-
συνυπολογίζεται προκειμένου να βεβαιωθεί το βάσει
στίμου ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους, περαιώνονται
συμβιβασμού ποσό. Αν το ήδη βεβαιωθέν ποσό υπερβαί-
με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τον περιορισμό
νει αυτό που προκύπτει βάσει συμβιβασμού, το επιπλέον
στο 1/5 των κάθε είδους προστίμων.
ήδη βεβαιωθέν ποσό δεν διαγράφεται ούτε επιστρέφε-
2. Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες έγινε
ται.
δεκτή εν όλω ή εν μέρει η προσφυγή, περαιώνονται με
διαγραφή των πρόσθετων φόρων και μείωση του κύριου
Άρθρο 12
φόρου στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και προκειμέ-
Ρυθμίσεις για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον
νου περί προστίμου, με περιορισμό αυτού στο 1/10. Η
αυτοέλεγχο και την άρση της υποχρέωσης
διαγραφή και η μείωση διενεργείται στο μέρος του κυρί-
διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων
ου φόρου, των πρόσθετων φόρων και του προστίμου για
το οποίο έγινε δεκτή η προσφυγή.
1. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπή-
3. Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες με
χθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του
βάση την πρωτόδικη απόφαση απορρίπτεται εν όλω ή εν
ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α ́) και περιλαμβάνονται στις επι-
μέρει η προσφυγή, περαιώνονται με μείωση του πρόσθε-
μου στο 1/4. Η μείωση διενεργείται στο μέρος των πρό-
λεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύμφωνα με τις
του φόρου στο είκοσι τοις εκατό (20%) και του προστί-
1105941/1845/∆Ε-Α/ΠΟΛ 1130/2007 (ΦΕΚ 2217 Β ́) και
1028045/1232/∆Ε-Α/ΠΟΛ 1035/2009 (ΦΕΚ 503 Β ́)
σθετων φόρων και του προστίμου για το οποίο απορρί-
Α.Υ.Ο.Ο. και για τις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης
φθηκε η προσφυγή.
ισχύος του παρόντος δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει
4. Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους 1, 2 και 3 ι-
αρχίσει και δεν έχει περατωθεί, υπάγονται στις διατά-
σχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις της υποπερίπτω-
ξεις του παρόντος Κεφαλαίου περί ανέλεγκτων υποθέ-
σης αα ́ της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 2 του άρ-
σεων, εφαρμοζόμενων στο σύνολό τους των διατάξεων
θρου 3.
αυτών.
5. Οι υποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ ́ της περίπτω-
2. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπή-
σης δ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 περαιώνονται
χθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του
με τον περιορισμό στο εξήντα τοις εκατό (60%) του επι-
ν. 3296/2004, διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν α-
βληθέντος προστίμου Κ.Β.Σ., εξαντλούμενης κάθε πε-
πό 1.1.2008 έως και 31.12.2009, υπάγονται στις διατά-
ραιτέρω φορολογικής υποχρέωσης για τις υποθέσεις αυ-
ξεις του παρόντος Κεφαλαίου περί ανέλεγκτων υποθέ-
τές ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορά το
σεων, υπολογιζόμενου στο οικείο Εκκαθαριστικό Σημεί-
εν λόγω πρόστιμο.
ωμα ποσού φόρου εισοδήματος ίσου με το 1/2 του ελά-
6. Η περαίωση κατά τις προηγούμενες παραγράφους
χιστου ποσού της παραγράφου 11 του άρθρου 6.
επέρχεται εφόσον μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με
3. Εφόσον υφίστανται υποθέσεις των προηγούμενων
την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδό-
παραγράφων, καθώς και λοιπές ανέλεγκτες υποθέσεις
τηση του άρθρου 13 επέλθει επίλυση της διαφοράς για
του ίδιου επιτηδευματία, υπαγόμενες στη ρύθμιση του
κάθε εκκρεμή καταλογιστική πράξη, στο πλαίσιο σχετι-
παρόντος Κεφαλαίου, οι διατάξεις των παραγράφων 2
κού διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, ανάλογα με
και 3 του άρθρου 5 εφαρμόζονται για το σύνολο των πιο
την περίπτωση, μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου.
πάνω υποθέσεων.
Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις που εκκρε-
4. Οι δηλώσεις που αφορούν υποθέσεις της παραγρά-
μούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μαζί με την
φου 2 οι οποίες θα περαιωθούν σύμφωνα με τα ανωτέ-
αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δι-
ρω, εξαιρούνται της επιλογής προς έλεγχο βάσει δείγ-
καστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί.
ματος με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
7. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του πα-
της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3296/2004, ό-
ρόντος άρθρου βεβαιώνονται από τον προϊστάμενο της
πως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν αναριθμηθεί και α-
ελεγκτικής αρχής που εξέδωσε την οικεία καταλογιστική
ντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 79 του
πράξη στο όνομα του υπόχρεου, με τη σύνταξη σχετικών
ν. 3842/2010.
χρηματικών καταλόγων. Ως προς τη σύνταξη των κατα-
5. Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόμενες ανέλεγκτες
λόγων και τα λοιπά εν γένει θέματα έχουν εφαρμογή οι
χρήσεις και οι χρήσεις που αφορούν υποθέσεις των πα-
κείμενες διατάξεις.
ραγράφων 1 και 2, καθώς και όλα τα εκκρεμή προσωρινά
8. Με την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ανά
φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής
εκκρεμή καταλογιστική πράξη στο πλαίσιο της εφαρμο-
προστίμου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύ-
γής του παρόντος άρθρου ή το αργότερο εντός δύο (2)
πτει βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος και των οι-
εργάσιμων για τις ∆.Ο.Υ. ημερών από την ημερομηνία ε-
κείων πρακτικών συμβιβασμού, αντίστοιχα, αίρεται η υ-
πίλυσης, καταβάλλεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της
ποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων κατά
βάσει συμβιβασμού οφειλής το οποίο δεν μπορεί να είναι
το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τις περαιωθείσες
κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ εκτός αν το σύνο-
χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2005, από την ημερομηνία ε-
λο της βάσει συμβιβασμού οφειλής είναι μικρότερο, και
ξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών. Οι διατά-
το υπόλοιπο οφειλόμενο βάσει συμβιβασμού ποσό από
ξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για υποθέ-
την ίδια καταλογιστική πράξη καταβάλλεται σε δόσεις
7
ακολουθούνται σε περίπτωση μη αποδοχής του από τον
σεις που έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο ή έχουν πε-
επιτηδευματία.
ραιωθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση, και εφόσον έχει εξο-
γ) Ο ειδικότερος τρόπος βεβαίωσης των οφειλών στις
φληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής. Οι διατά-
αρμόδιες ∆.Ο.Υ. και τα παραστατικά που θεωρούνται ως
ξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για υποθέσεις
αποδεικτικά είσπραξης για τις ανάγκες εφαρμογής των
για τις οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεμεί κατά την έ-
διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού.
ναρξη ισχύος του νόμου δήλωση φόρου κληρονομιών,
δ) Ο ειδικότερος τρόπος, ο χρόνος και η κατανομή των
δωρεών, γονικών παροχών και έχουν δηλωθεί περιου-
καταβαλλόμενων εσόδων στους κωδικούς του προϋπο-
σιακά στοιχεία του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ
λογισμού.
266 Α ́), καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες έχουν ε-
ε) Ο ειδικότερος τρόπος πίστωσης των καταβαλλόμε-
φαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..
νων εσόδων.
6. Επιτηδευματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έ-
στ) Οι συνέπειες της εκπρόθεσμης καταβολής μιας ή
χει λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή έχει εκδώσει
περισσότερων δόσεων για την περαίωση των υποθέσε-
τέτοια στοιχεία, κατά το άρθρο 19 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ
ων του παρόντος Κεφαλαίου.
179 Α ́), με εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογι-
ζ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία σύνταξης και υ-
κών στοιχείων, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής
ποβολής στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. από τον επιτηδευματία
προστίμου ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι
του Εκκαθαριστικού Σημειώματος στην περίπτωση μη έκ-
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να υπο-
δοσής του από την Γ.Γ.Π.Σ..
βάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος
η) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία διόρθωσης του
∆.Ο.Υ., ειδικό σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν
Εκκαθαριστικού Σημειώματος από την αρμόδια ∆.Ο.Υ.
γένει των φορολογικών αυτών στοιχείων και να δηλώσει
προφανών σφαλμάτων του Εκκαθαριστικού Σημειώμα-
τον αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης και την αξία καθε-
τος.
νός από αυτά, καθώς και τη συνολική αξία.
θ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία αποδοχής του
Επί της συνολικής αξίας, προ Φ.Π.Α., υπολογίζεται φό-
Εκκαθαριστικού Σημειώματος όταν ο επιτηδευματίας δεν
ρος εισοδήματος ίσος με το πενήντα πέντε τοις εκατό
επιθυμεί να περαιώσει το σύνολο των χρήσεων που περι-
(55%) αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και σαράντα τοις ε-
λαμβάνονται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα.
κατό (40%) σε κάθε άλλη περίπτωση.
ι) Ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο
Το ειδικό σημείωμα υποβάλλεται μέχρι την ημερομη-
ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρά-
νία που ορίζεται με την υπουργική απόφαση του άρθρου
φου 13 του άρθρου 6, της παραγράφου 3 του άρθρου 7
13. Με την υποβολή του καταβάλλεται το είκοσι τοις ε-
και των άρθρων 8 και 11 και,
κατό (20%) του προκύπτοντος φόρου και το υπόλοιπο
ια) κάθε αναγκαίο ζήτημα ή διαδικασία για την εφαρ-
ποσό βεβαιώνεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις η καθεμία
μογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού.
εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντα-
κοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
Εφόσον εξοφληθεί ο φόρος εισοδήματος της παρα-
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
γράφου αυτής δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση είτε α-
ΟΦΕΙΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
φορά σε πρόσθετους φόρους είτε σε πρόστιμο του
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ
Κ.Β.Σ., είτε σε θέματα κύρους των βιβλίων, αποκλειστικά
Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
και μόνο για τα δηλωθέντα μη νόμιμα φορολογικά στοι-
χεία και εφαρμόζεται για τα στοιχεία αυτά το πρώτο εδά-
Άρθρο 14
φιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997.
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
7. Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις
31.12.2010 ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το
1. Τα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ληξι-
δικαίωμα του ∆ημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγ-
πρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εί-
χου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών,
σπραξης ∆ημοσίων Εσόδων, χρέη προς το ∆ημόσιο, κα-
παρατείνεται μέχρι 31.12.2011. Η διάταξη του προηγού-
θώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των
μενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας
∆.Ο.Υ., μπορεί, μετά από αίτηση του οφειλέτη η οποία υ-
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερ-
ποβάλλεται μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2010 στην αρμόδια
δών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγά-
∆.Ο.Υ. ή Τελωνείο που είναι βεβαιωμένα, να ρυθμίζονται
λης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Άρθρο 13                             α) Εφάπαξ, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρό-
∆ιαδικασία βεβαίωσης οφειλών και                θεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
τρόπος καταβολής τους                     (100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή
πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφει-
λή από το έτος 2007 και μετά, κατά ποσοστό, που διαφο-
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-
ροποιείται, ανάλογα με το έτος βεβαίωσης:
νται:
αα) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2007, κατά ποσοστό
α) Οι υπηρεσίες, τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλοι φορείς
δέκα τοις εκατό (10%),
στα οποία διενεργείται η καταβολή του ποσού της παρα-
ββ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2008, κατά ποσοστό
γράφου 3 του άρθρου 9 και η καταβολή των δόσεων της
είκοσι τοις εκατό (20%),
οφειλής.
γγ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2009, κατά ποσοστό
β) Το περιεχόμενο, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικα-
τριάντα τοις εκατό (30%) και,
σία έκδοσης Εκκαθαριστικού ή Συμπληρωματικού Εκκα-
δδ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2010 κατά ποσοστό
θαριστικού Σημειώματος των παραγράφων 1 και 4 του
σαράντα τοις εκατό (40%).
άρθρου 9, καθώς και οι συνέπειες και οι διαδικασίες που
8
4. Αν καθυστερήσει η πληρωμή δόσης, η δόση επιβα-
β) Σε δύο (2) έως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλα-
ρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής πέντε
γή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά
τοις εκατό (5%) για κάθε μήνα καθυστέρησης.
ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και με ελάχι-
5. Για χρονικό διάστημα δύο ετών δεν επιτρέπεται η
στο ποσό μηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.
χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σύμ-
γ) Σε τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις με
φωνα και με τα άρθρα 13 έως 21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ
απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των
238 Α ́) από τα όργανα του άρθρου 14 του ιδίου νόμου,
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο
για χρέη που βεβαιώθηκαν ταμειακά μέχρι την έναρξη ι-
ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
σχύος του νόμου αυτού.
δ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες
6. Στον οφειλέτη που θα υπαχθεί σε ρύθμιση των χρε-
δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό
ών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες
(80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και
παραγράφους, δεν λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέ-
με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευ-
πονται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του
ρώ.
ν. 2523/1997, αναστέλλονται δε όσα τυχόν λήφθηκαν.
ε) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες
Κατά το χρονικό διάστημα της ρύθμισης αναστέλλεται
δόσεις με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό
επίσης η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κι-
(70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και
νητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση α-
με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
φορά αποκλειστικά χρέη που υπήχθησαν στη ρύθμιση
στ) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα πέντε (45) μηνι-
του άρθρου αυτού. Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέ-
αίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό
σεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή για κατα-
(50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και
σχέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγ-
με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
γελίες πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφά-
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την ε-
παξ εξόφληση της ρύθμισης, τα αποδιδόμενα όμως ποσά
φαρμογή των απαλλαγών των περιπτώσεων β ́έως και
από αυτές καλύπτουν δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν
στ ́, λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις ό-
συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμι-
πως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβο-
στεί.
λής της α ́δόσης. Οι υπόλοιπες δόσεις επιβαρύνονται με
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμι-
προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα και όπως ει-
σης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δικότερα πρόκειται να καθορισθεί σύμφωνα με την κατ’
Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 πλην της
εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 υπουργικής απόφα-
παραγράφου 2 εφαρμόζονται και για τα χρέη που υπάγο-
σης.
νται στη ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την ημέρα υποβο-
αυτού.
λής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η δεύτερη
Η παραγραφή των χρεών για τα οποία υποβάλλεται αί-
δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρί-
τηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημε-
ου 2010, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη
ρομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρο-
ημέρα των επόμενων μηνών. Εξαιρετικά οι απαλλαγές
νικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως κατα-
της εφάπαξ εξόφλησης που προβλέπονται στην περί-
βολής οποιουδήποτε ποσού, και δεν συμπληρώνεται
πτωση α ́της προηγούμενης παραγράφου, δεν ισχύουν
πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής.
αν η εξόφληση δεν διενεργηθεί εντός πέντε εργασίμων
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
νται: α) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έ-
3. Οι ευνοϊκοί όροι εξόφλησης της παραγράφου 1,
χει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης από τα προβλεπό-
παύουν να ισχύουν αν ο οφειλέτης:
μενα στην παράγραφο 1, μπορεί να υπαχθεί σε άλλο
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της περίπτω-
πρόγραμμα της παραγράφου 1, β) οι όροι και οι προϋπο-
σης β ́ ή δύο δόσεις της περίπτωσης γ ́ ή τρεις δόσεις
θέσεις υπό τις οποίες οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν
των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1,
στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 μετά την 29η Οκτωβρί-
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης
ου 2010, για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη
της ρύθμισής του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
ισχύος του νόμου αυτού, γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις
ενός μηνός στην περίπτωση β ́, των δύο μηνών στην πε-
υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων αλλά μη ληξιπρό-
ρίπτωση γ ́ή των τριών μηνών στις λοιπές περιπτώσεις
θεσμων οφειλών, δ) οι προϋποθέσεις χορήγησης και η
της παραγράφου 1,
διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημε-
γ) δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολο-
ρότητας στους οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υ-
γίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας,
ποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των χρε-
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
ών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήμερος για τα χρέη του που βεβαιώνο-
Άρθρο 15
νται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μετά,
∆ιατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων –
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, ή
Κατάργηση του Κ.Β.Σ.
ε) απολέσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που
του έχει χορηγηθεί για υφιστάμενα χρέη κατά την έναρ-
1. Το άρθρο 9 του ν. 356/1975 (ΚΕ∆Ε), αντικαθίσταται
ξη ισχύος του νόμου αυτού ή που θα του χορηγηθεί για
ως εξής:
χρέη που θα βεβαιωθούν μετά την έναρξη ισχύος του νό-
« Άρθρο 9
μου αυτού,
Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων
στ) δεν είναι ενήμερος για χρονικό διάστημα μεγαλύ-
Τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την εί-
τερο των δύο μηνών, για χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι
σπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής:
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τα οποία δεν ζήτη-
1) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη εί-
σε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1.
9
με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, ως μέλη. Με την ίδια α-
τε κινητών και απαιτήσεών του, εν γένει στα χέρια τρί-
πόφαση ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής υπάλλη-
του.
λος του Υπουργείου Οικονομικών. Η Επιτροπή ολοκλη-
2) Κατάσχεση ακινήτων.
ρώνει το έργο της και υποβάλλει την εισήγησή της το
Η χρήση των αναγκαστικών αυτών μέτρων εναπόκει-
αργότερο μέχρι τις 30.6.2011. Με απόφαση του Υπουρ-
ται στην κρίση του Προϊσταμένου της ∆.Ο.Υ. ή του Τελω-
γού των Οικονομικών οι εργασίες της Επιτροπής μπορεί
νείου που είναι βεβαιωμένο το έσοδο, ο οποίος μπορεί
να παραταθούν για τρεις μήνες.
να τα λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εί-
τε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη
Άρθρο 16
κρίση του. Τα αναγκαστικά μέτρα του άρθρου αυτού, κα-
∆ιατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία
θώς και τα μέτρα του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να
της φοροδιαφυγής
λαμβάνονται είτε αθροιστικά είτε καθένα ξεχωριστά για
έναν ή περισσότερους οφειλέτες και από το διοικητικό
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.2523/1997 α-
όργανο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο-
ντικαθίσταται ως εξής:
μικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
«1. Αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο
σεως.
∆ημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύ-
Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί
κλου – εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρρι-
να κατανέμονται οι αρμοδιότητες κατά την χρήση των α-
πτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορο-
ναγκαστικών μέτρων και την διενέργεια διαδικαστικών
λογούμενος ο οποίος προκειμένου να αποφύγει την
πράξεων της εκτελέσεως μεταξύ των προϊσταμένων
πληρωμή αυτών δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς
των ∆.Ο.Υ. ή των Τελωνείων που είναι βεβαιωμένο το έ-
τους άνω φόρους, τέλη ή εισφορές ή συμψήφισε ή εξα-
σοδο και του διοικητικού οργάνου που ορίζεται με την υ-
πατώντας τη φορολογική αρχή με την παράσταση ψευ-
πουργική απόφαση και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζή-
δών γεγονότων ως αληθών ή την αθέμιτη παρασιώπηση
τημα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, έλαβε επιστροφή
θρου.»
Φ.Π.Α., τιμωρούμενος: α) με φυλάκιση εφόσον το προς
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε, προ-
απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή
στίθεται εδάφιο ως εξής:
το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε
«Ομοίως δύναται να αντιταχθεί σε συμψηφισμό και α-
ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση έως
παίτηση βεβαιωμένη ακόμη και αν δεν έχει καταστεί λη-
το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, β) με φυλάκι-
ξιπρόθεσμη.»
ση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδο-
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ
ση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το πο-
151 Α ́) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
σό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή α-
«Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από ά-
ποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το
γνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορο-
ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μέχρι το ποσό
λογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την
των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και γ) με
πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορο-
κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υ-
λογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από
περβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες
το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φο-
(75.000) ευρώ.
ρολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων ε-
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων,
παγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προ-
τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά υπολογίζονται ξεχω-
σαύξηση.»
ριστά για κάθε μερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά.»
4. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν.2523/1997 α-
31.12.2012 παρατείνεται η παραγραφή των πάσης φύσε-
ντικαθίσταται ως εξής:
ως βεβαιωμένων στις ∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών.
«5. Επίσης, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσά-
5. α) Οι διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγματος
ρων (4) μηνών τιμωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή
186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» ( ΦΕΚ 84 Α ́ –
εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα από το π.δ.
Κ.Β.Σ.), με τις οποίες ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δι-
186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση
καιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα
των Βιβλίων και την έκδοση των Στοιχείων για την εκ-
πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ί-
πλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, παύουν να ι-
διου προεδρικού διατάγματος, τις συναλλαγές για τις ο-
σχύουν στο σύνολό τους από την 1η Ιανουαρίου 2012.
ποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφό-
β) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών ειδική νομο-
σον εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
παρασκευαστική Επιτροπή με σκοπό τον έλεγχο των ι-
θρου 13. Ειδικά για υπόχρεους που, κατά τα οριζόμενα
σχυουσών διατάξεων του Κ.Β.Σ.. Η Επιτροπή αξιολογεί
στο προηγούμενο εδάφιο, εμπίπτουν στις διατάξεις του
τις διατάξεις και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών
πέμπτου και έκτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ-
σχετικά με την ένταξη εκείνων των διατάξεων που αξιο-
θρου 13, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
λογούνται ως σκόπιμες και λειτουργικές είτε αυτούσιων
(6) μηνών. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 καταλαμβά-
είτε τροποποιημένων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-
νουν και το αδίκημα της παρούσας παραγράφου.»
ματος (ν. 2238/1994 – ΦΕΚ 151 Α ́) ή σε άλλο φορολογι-
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
κό νόμο.
21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
«Ειδικά, στις περιπτώσεις: α) της παραγράφου 1 περί-
Οικονομικών, είναι εννεαμελής και αποτελείται από ανώ-
πτωση γ ́ του άρθρου 18, β) της παραγράφου 5 του άρ-
τατο δικαστικό λειτουργό ή μέλος ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι., εν ενερ-
θρου 19, όταν το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατι-
γεία ή μη, ως Πρόεδρο και από δημόσιους λειτουργούς,
κών στοιχείων είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και πρόσωπα
10
του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετι-
σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ και γ) της περίπτωσης
κά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδη-
β ́της παραγράφου 1 του άρθρου 19, δεν ακολουθείται η
γίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ο-
διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, αλλά η μηνυτή-
ρίζονται ως εξής:
ρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση
Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για
κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα
πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυ-
πορίσματα του φορολογικού ελέγχου.»
κλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημε-
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21
ρομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βά-
του ν. 2523/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
ση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:
«4. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομι-
κής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τε-
Κατηγορία      Κινητήρας σε κυβικά Τέλη κυκλοφορίας
λευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, εφόσον δεν ασκή-
εκατοστά           (σε ευρώ)
θηκε προσφυγή κατά του οικείου φύλλου ελέγχου, υπο-
βάλλει αμελλητί, σχετική μηνυτήρια αναφορά στην αρ-
Α ́         Έως       300                20
μόδια εισαγγελική αρχή, για την άσκηση της κατά νόμο
ποινικής δίωξης.»                                                   Β ́         301 –     785                50
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 α-
Γ ́         786 –    1071               110
ντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αρμόδιο δικαστήριο είναι κατά περίπτωση το τριμε-
∆ ́         1072 –   1357               120
λές πλημμελειοδικείο ή το τριμελές εφετείο κακουργη-
μάτων του τόπου της έδρας της αρμόδιας για τη φορο-
Ε ́         1358 –   1548               220
λόγηση δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.               ΣΤ ́         1549 –   1738               240
2523/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση                  Ζ ́         1739 –   1928               270
πλέον των δέκα (10) παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρ-
Η ́         1929 –   2357               600
τήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν
παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια
Θ ́         2358 –   3000               800
(500) ευρώ, η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου,
εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε ε-
Ι ́         3001 –   4000              1.000
παγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελ-
ματία, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, με πράξη των                 Κ ́         4001 και άνω               1.200
οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματι-
κή εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυ-
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φο-
νομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργα-
ρά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστι-
να.
κά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμ-
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται α-
μάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).
πό τα ελεγκτικά όργανα υπό την προϋπόθεση ότι έχει
εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραμμα-           Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άν-
τέα του Σ.∆.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου         θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή-
κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.            ματος, ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να
ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζή-    ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟ- ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟ-
τημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Η,             ΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ           ΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια, αναστολή της            (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)         ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με πρά-                                                (σε ευρώ)
ξη των ελεγκτικών οργάνων, δεν εμποδίζει την περαιτέ-
0 – 100                        0
ρω αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατά-
στασης του υπόχρεου επιτηδευματία με απόφαση του Υ-                    101 – 120                      0,80
πουργού Οικονομικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.»                                   121 – 140                      1,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́                                       141 – 160                      1,50
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ
Α∆ΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                  161 – 180                      2,00
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
181 – 200                      2,25
Άρθρο 17
201 – 250                      2,50
Τέλη κυκλοφορίας
Άνω των 251                     3,00
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
(ΦΕΚ 242 Α ́), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα
αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων             Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τρο-
11
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
χόσπιτα): 125 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επι-
βατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από           Κατηγορία       Μικτό βάρος σε Τέλη κυκλοφορίας
το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επι-                                 χιλιόγραμμα        (σε ευρώ)
χειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση                    Α ́              έως 3.500           115
τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α ́). Επίσης περιλαμβάνονται
και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρα-               Β ́          3.501 – 10.000          175
κτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:                           Γ ́         10.001 – 19.000         310
Κατηγορία        Μικτό βάρος σε Τέλη κυκλοφορίας               ∆ ́          19.001 – 26.000         450
χιλιόγραμμα          (σε ευρώ)
Α ́                 έως 1.500      70                       Ε ́          26.001 – 33.000         590
Β ́              1.501 – 3.500     95                       ΣΤ ́         33.001 – 40.000         840
Γ ́           3.501 – 10.000      270                       Ζ ́         40.001 και άνω         1.320
∆ ́           10.001 – 20.000      540
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 270 ευρώ.
Ε ́           20.001 – 30.000      850
δ) Λεωφορεία:
ΣΤ ́          30.001 – 40.000      1.200                  Κατηγορία        Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλο-
και ορθίων      φορίας (σε
Ζ ́           40.001 και άνω      1.350                                                         ευρώ)
Αστικά           Α     έως 50              190
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 270 ευρώ.                                      Β     51 και άνω          350
δ) Λεωφορεία:
Υπεραστικά       Α     έως 50              195
Κατηγορία       Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)
Β     51 και άνω          270
Α ́           Έως       33                 190
Τουριστικά             Θέσεις καθημένων
Β ́           34 –      50                 370
έως 40              390
Γ ́         51 και άνω                    465
41 και άνω          540
ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγο-
ρίες: 485 ευρώ.
ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγο-
Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.
ρίες: 270 ευρώ.
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινο-
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε τα-
μηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010
ξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμ-
: 260 ευρώ.
βάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 25 ευρώ.
β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, α-        ∆. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας
ποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-     αυτοκινήτων οχημάτων: 3 ευρώ ανά ημέρα.
κα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).                           Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων ο-
χημάτων:
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άν-
α) Για μοτοσικλέτες: 25 ευρώ.
θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή-
β) Για λοιπά οχήματα: 125 ευρώ.
ματος, ως εξής:
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων,
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟ- ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟ-                μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 10 ευρώ.»
ΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ             ΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ        2. Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ι-
(γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)           ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2         διωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), καθώς και οι δίκυ-
(σε ευρώ)         κλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας
χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα έ-
0 – 100                          0
ως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για
101 – 150                        2,00           πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των
τελών κυκλοφορίας.
Άνω των 151                       2,50              Ειδικά, τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, κα-
θώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυ-
12
σιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση της αξίας
κλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που
αυτών, ο νέος αγοραστής, δικαιούται να διενεργήσει α-
έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως
ποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολειπόμε-
την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφο-
να έτη.
ρίας.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλ-
Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ι-
ματος λόγω συνταξιοδότησης του εκμεταλλευτή και χω-
διωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και στις δίκυκλες
ρίς μεταβίβαση αυτών, η τυχόν αναπόσβεστη αξία εκπί-
και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρή-
πτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης.
σης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα άνω
2. Στο τέλος της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1
των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για
του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α ́), όπως πα-
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας
ρατάθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του
που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των
άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α ́), και ισχύει για τις
αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
μεταβιβάσεις των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτο-
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι
κινήτων δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφο-
απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα
ρών, καθώς και των νομαρχιακών φορτηγών αυτοκινή-
της παραγράφου 1.
των [ν.1073/1980, (ΦΕΚ 14 Α ́)], προστίθεται εδάφιο ως
3. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
εξής:
οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που
«Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά
καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τε-
ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) από την
λών κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, αποτελεί
1.10.2010, πενήντα τοις εκατό (50%) από 1.1.2011, ε-
στο σύνολό του έσοδο του ∆ημοσίου.
βδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από την 1.1.2012 και
4. Από την έναρξη του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως
δεν οφείλεται ο φόρος αυτός από 1.1.2013.».
προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου
που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με
Άρθρο 19
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταργούνται οι
διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 2.11.2009 Πράξης
1.Όποιος, ενώ τελεί υπό καθεστώς επίταξης προσωπι-
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 219 Α ́) που κυρώθηκε
κών υπηρεσιών κατά το άρθρο 22 παράγραφος 4 του Συ-
με το άρθρο πρώτο του ν. 3831/2010 (ΦΕΚ 34 Α ́) και του
ντάγματος ή είναι ιδιοκτήτης ή νομέας πράγματος που έ-
άρθρου 32 του ν. 3775/2009 ( ΦΕΚ 122 Α ́).
χει επιταχθεί κατά το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Συ-
5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύ-
ντάγματος, αρνείται να συμμορφωθεί ή παραλείπει να ε-
ουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων,
κτελέσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ε-
με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις προγούμενες
πίταξη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών.
παραγράφους για τα ταξινομούμενα επιβατικά αυτοκίνη-
Σε περίπτωση που η άρνηση συμμόρφωσης γίνεται
τα από 1.11.2010.                                          κατ’ εξακολούθηση ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή κά-
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5        θειρξης. Άρνηση συμμόρφωσης συνιστά η μη εκτέλεση
του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α ́), προστίθε-     συγκεκριμένης εντολής του αρμοδίου δημόσιου οργά-
ται η φράση «και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση       νου, η μη εκτέλεση μεταφορικού ή άλλου έργου κατά
ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.»       τον συνήθη τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, η εγκατά-
λειψη του επιταγμένου πράγματος ή η χρησιμοποίησή
Άρθρο 18                          του για την παρακώλυση των συγκοινωνιών ή για την
Αποσβέσεις αξίας αδειών, φορτηγών αυτοκινήτων           πρόκληση κοινής ανάγκης. Η άρνηση συμμόρφωσης δια-
δημοσίας χρήσεως                       πιστώνεται αυτεπαγγέλτως από τον εισαγγελέα ή μετά
από αναφορά του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
1. Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυ-       2.Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγου-
τοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νό-      μένης παραγράφου, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφο-
μου «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές» όπως ειδικό-         ρών και ∆ικτύων με απόφασή του μπορεί να αφαιρεί την
τερα καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του       άδεια άσκησης επαγγέλματος ή την άδεια δημόσιας χρή-
ίδιου νόμου υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τα ε-        σης του πράγματος.
πόμενα εδάφια.                                               3.Σε περίπτωση έκτακτης, επείγουσας και απρόβλε-
Όσοι επαγγελματίες κατέχουν αυτές τις άδειες κυκλο-     πτης ανάγκης που εμπίπτει στα πεδία εφαρμογής των
φορίας μπορούν κατ ́ επιλογήν, να αποσβέσουν τα ανω-        άρθρων 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 του Συντάγματος, με α-
τέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έ-     πόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και ∆ι-
ως και επτά (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.        κτύων μπορεί να ανατίθεται η άσκηση δημόσιας ή κοινω-
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης νομαρχια-    φελούς υπηρεσίας ή δραστηριότητας δημόσιας χρήσης,
κών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων               σε οχήματα, μηχανήματα ή άλλα μέσα ιδιωτικής χρήσης.
προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό             Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλη
(50%).                                                     αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης
Κατά τη μεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δημό-        αυτής.
13
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,                           2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ                             O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Visited 26 times, 1 visits today)
Please follow and like us: