Monthly Archives: June 2010

Κατάθεση του Προσχέδίου νόμου «Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων»

Κατάθεση του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων» στη Βουλή.

Κατατέθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου, το οποίο ενδυναμωμένο μέσα από τις εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν, δίνει την προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος. 

Με το σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση υλοποιεί μία από τις σημαντικότερες προεκλογικές της δεσμεύσεις, δίνοντας στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της υπερχρέωσης μία δεύτερη ευκαιρία. Τα νοικοκυριά αυτά έχουν πλέον, με την προοπτική που τους ανοίγεται, κάθε λόγο να εξαντλήσουν τις δυνατότητές τους για την αποπληρωμή του χρέους εκείνου που μπορούν πράγματι να εξυπηρετήσουν. Στις κρίσιμες συνθήκες που βρισκόμαστε η Πολιτεία έχει μεγαλύτερο ακόμη χρέος να στηρίξει τους αδύναμους συμπολίτες μας, να τους διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να προάγει την επανένταξη και συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Και σε αυτό το χρέος ανταποκρίνεται με το παραπάνω σχέδιο νόμου. 

Ειδικότερα:

1) Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους. 

2) Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

3) Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

4) Ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του. Το μέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης εξαρτάται λοιπόν από το εισόδημα που διαθέτει και τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες. 

5) Η περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης έχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του υπερχρεωμένου, δίχως να θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισμένα με υποθήκη στεγαστικά δάνεια. 

6) Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων. Δεν είναι συνεπώς απαραίτητη η παράστασή του με δικηγόρο. Η διαδικασία έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο οφειλέτης να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα εκδοθούν σχετικά έντυπα από τα αρμόδια υπουργεία ώστε να διευκολύνεται ο οφειλέτης στη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

7) Το Ειρηνοδικείο δικάζει την υπόθεση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για να ανταποκριθεί η Δικαιοσύνη στον όγκο των υποθέσεων που θα προστεθούν σε εφαρμογή του νόμου δημιουργούνται ογδόντα νέες θέσεις ειρηνοδικών. 

8) Σε περίπτωση που μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των χρεών ξεκινήσει ή συνεχιστεί οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, το δικαστήριο, μετά από αίτημα του οφειλέτη που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάζει να σταματήσει η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον εκτιμά ότι ο οφειλέτης θα υπαχθεί σε ρύθμιση. Για την περίπτωση των στεγαστικών δανείων θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται όμως να εξοφλήσει τις τυχόν μέχρι τότε ληξιπρόθεσμες δόσεις. 

9) Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) να επιδιώξουν μία συμβιβαστική λύση, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο όσο και μετά από αυτή. 

· Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης.

· Δικαστικός συμβιβασμός 

Ο συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Το δικαστήριο μπορεί να υποκαταστήσει τη συναίνεση των αντιτιθεμένων εφόσον κρίνει ότι ο συμβιβασμός δεν επιδεινώνει τη θέση τους και εξασφαλίζεται η σύμμετρη ικανοποίησή τους. Για το συμβιβασμό θα πρέπει πάντως να συμφωνούν οι ενυπόθηκοι δανειστές.

Το σχέδιο νόμου δίνει για πρώτη φορά διαπραγματευτική δύναμη στους υπερχρεωμένους απέναντι στους πιστωτές του και δημιουργεί κίνητρα και στις δύο πλευρές για μία συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών.

10) Το σχέδιο νόμου λαμβάνει με πλήθος διατάξεων ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή καταχρήσεων σε βάρος των πιστωτών. Ενδεικτικά: Η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις της μη δόλιας αδυναμία πληρωμής, ενώ η απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά στη ζωή του. Προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις και συνέπειες σε περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων, ακόμη και η ανάκληση της απαλλαγής από τα χρέη, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων. Η υποχρέωση ειλικρίνειας υφίσταται τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Ο οφειλέτης οφείλει να δηλώνει στο δικαστήριο κάθε σημαντική βελτίωση του εισοδήματός του. Ο άνεργος οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει τουλάχιστον προσπάθεια για την ανεύρεση εργασίας. Καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης που ορίζεται για το χρονικό διάστημα της τετραετίας πέραν του διμήνου συνεπάγεται την έκπτωση από τη διαδικασία. Οι πιστωτές μπορούν με συνοπτικές διαδικασίες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στον εργοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά από δύο έτη. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, όπου και μένει μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.

Please follow and like us:

ΠΟΛ. 1100/24.6.2010: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αθήνα, 24.06.2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                 ΠΟΛ: 1100

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄                                                                ΠΡΟΣ: Π.Δ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210- 3645378

Fax : 210- 3645413

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

Κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν θέματα ΦΠΑ και παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Άρθρο 59 του ν. 3842 – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

Α. Γενικά

Με το άρθρο αυτό επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 16 και 36 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) λόγω υποχρέωσης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/117/ΕΚ, από 1.1.2010. Η Οδηγία αυτή τροποποίησε ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις.

Με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1127/2009 η ημερολογιακή περίοδος κατά την οποία υποβάλλεται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τριμηνιαία από 1.1.2010 έγινε μηνιαία (οδηγία 2008/117/ΕΚ) προκειμένου για άμεσες διασταυρώσεις σε κοινοτικό επίπεδο.

Με τις διατάξεις της παραπάνω οδηγίας εναρμονίζεται, μεταξύ των κρατών μελών, ο χρόνος δήλωσης των πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και ορίζεται ότι είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο φόρος γίνεται απαιτητός.

Οι σχετικές αλλαγές που αφορούν το απαιτητό του φόρου ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 59 του ν.3842/2010.

Β. Ανάλυση των τροποποιούμενων διατάξεων:

α) Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 5γ΄ στο άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ. Εφαρμογή από 01.01.2010.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή παράγραφο, η οποία ισχύει από 1.1.2010, ορίζεται ότι οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές παροχές και λήψεις υπηρεσιών δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά την ημερολογιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΦΠΑ κατέστη απαιτητός. Η διάταξη αυτή ήταν σε ισχύ έως την 31.12.2009 για τις παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών, ωστόσο δεν αναφερόταν ρητά στον Κώδικα ΦΠΑ.

β) Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ και εναρμονίζεται σε κοινοτικό επίπεδο ο χρόνος κατά τον οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος των διασυνοριακών συναλλαγών, μέσω των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.

Ο όρος «απαιτητό του ΦΠΑ» σημαίνει το παρεχόμενο από το νόμο δικαίωμα του δημοσίου, από ένα δεδομένο χρονικό σημείο, να απαιτεί την καταβολή του ΦΠΑ από τον υπόχρεο. Κατά το χρονικό σημείο που δημιουργείται το απαιτητό του φόρου η πράξη καταχωρείται στην περιοδική δήλωση της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις οριζόμενες προθεσμίες και παράλληλα και η εν λόγω πράξη δηλώνεται την αντίστοιχη ημερολογιακή περίοδο στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση (προκειμένου για τις ενδοκοινοτικές πράξεις).

Κατά συνέπεια, με τις διατάξεις της παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α. (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 59 του ν.3842/2010), ισχύουν τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη νέα περίπτωση α΄ «Ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών που φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 14§2α του Κώδικα ΦΠΑ. Για τις εν λόγω υπηρεσίες ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Η περίπτωση αυτή αφορά του ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι εκδίδουν φορολογικό στοιχείο όχι με την πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών αλλά με την κάθε είδους είσπραξη που πραγματοποιούν. Όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται προς άλλο κράτος μέλος και φορολογούνται στον τόπο του λήπτη, πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιοδική δήλωση και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη φορολογική και ημερολογιακή περίοδο αντίστοιχα κατά την οποία πραγματοποιούνται. Ο υποκείμενος στο φόρο στην περίπτωση αυτή εκδίδει το «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010 υποχρέωση έκδοσης «Ειδικού στοιχείου για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων» υπάρχει στην περίπτωση αυτή, καθώς και στις παρακάτω περιπτώσεις 2 και 3.

Σημειώνεται ότι από την 01.01.2011 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να εκδίδουν φορολογικό στοιχείο κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών και όχι κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής εκτός από την παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό παρέλκει η εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1002/2010.

2. Οι νέες διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ορίζουν ότι ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής στην

Στο πλαίσιο αυτό, στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολών που αφορούν ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ή ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών, τα ποσά αυτά πρέπει να δηλώνονται στην περιοδική δήλωση και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο της είσπραξης. Για το λόγο αυτό ο υποκείμενος στο φόρο στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολής υποχρεούται στην έκδοση «Ειδικού στοιχείου για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων», σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010.

Παράδειγμα

Ελληνική επιχείρηση εμπορίας φρούτων με Βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ συμφωνεί με επιχείρηση Super market στη Γερμανία που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ να της παραδώσει εμπορεύματα αξίας 20.000€ την 23.7.2010. Την 10.6.2010 η ελληνική επιχείρηση εισπράττει από την γερμανική προκαταβολή έναντι του συνολικού τιμήματος 5.000€. Η ελληνική επιχείρηση εκδίδει (σύμφωνα με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1002/2010) «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων» για την παραπάνω προκαταβολή και την περιλαμβάνει στην περιοδική δήλωση και στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του Ιουνίου.

Ανάλογη εφαρμογή υπάρχει και στην περίπτωση που ελληνική επιχείρηση εισπράττει προκαταβολή έναντι αμοιβής για παροχή υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη (14§2α).

3. Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16, (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 59 του ν.3842/2010), προκειμένου για ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών που α) φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με το άρθρο 14§2α, β) παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και γ) δεν έχουν οριστεί ή πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής τους, θα πρέπει κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους να δηλώνονται στην περιοδική δήλωση και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το μέρος των υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί. Για το λόγο αυτό ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται στην έκδοση «Ειδικού στοιχείου για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων», σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010.

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 2, περίπτωση ε) ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά (η διάταξη ίσχυε και μέχρι 31.12.2009 ως περίπτωση γ) στο άρθρο 16)

Παράδειγμα

Ελληνική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε βουλγαρική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2011. Από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2010 δεν πραγματοποιείται καταβολή αντιπαροχής, ή μέρους αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων, ή άλλη πληρωμή (που θα δημιουργούσε απαιτητό του φόρου). Οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 2010 το μέρος των λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί (η ελληνική επιχείρηση ως παρέχουσα και η βουλγαρική επιχείρηση ως λήπτρια των αντίστοιχων υπηρεσιών). Αντίστοιχα η ελληνική επιχείρηση έχει υποχρέωση να δηλώσει στην τελευταία περιοδική δήλωση του ημερολογιακού έτους το ποσό αυτό.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14§2α από ελληνική επιχείρηση δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ δεδομένου ότι η υπηρεσία φορολογείται στο άλλο κράτος μέλος και υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης αυτής. Υπάρχει όμως υποχρέωση καταχώρηση στην περιοδική δήλωση ως πράξη με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που φορολογείται εκτός Ελλάδος.

Σημειώνεται τέλος ότι οδηγίες για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.01.2010, καθώς και την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχουν κοινοποιηθεί με την Εγκύκλιο 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009.

Άρθρο 60 – Ενσωμάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 8.α στο άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων εκδηλώσεων, με έναρξη ισχύος από 1.1.2011. Για τις εν λόγω διατάξεις θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιο.

Άρθρο 61 – Εναρμόνιση εθνικών διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίες κρίθηκαν ως μη συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 2006/112/ΕΚ). Συγκεκριμένα:

Παράγραφος 1: Αχρεώστητη καταβολή ΦΠΑ για υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

Για το θέμα αυτό έχει ήδη εκδοθεί η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1083/2010

Παράγραφοι 2 και 3:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 61 αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών από 1.7.2010.

Συγκεκριμένα, καταργείται η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. του μέρους της αξίας των εφημερίδων και περιοδικών που εισπράττεται ως προμήθεια από τα πρακτορεία, εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές, εφόσον αυτά διακινούνται μέσω πρακτορείων διανομής.

Ο Φ.Π.Α. στην παράδοση των εφημερίδων και περιοδικών αποδίδεται από τις εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις ή από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτική απόκτηση αυτών και ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης των εν λόγω εντύπων χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση στην τιμή λιανικής πώλησης.

Οι επιχειρήσεις (υποκείμενοι) που μεσολαβούν στη διάθεση των εφημερίδων και περιοδικών στο κοινό δεν επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. την παράδοσή τους και κατά συνέπεια οι προμήθειες αυτών δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., έχουν όμως δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που επιβαρύνει τα γενικά τους έξοδα και τα αγαθά επένδυσής τους.

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά (Δ.Κ. 4902) υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (5,5%), όσον αφορά στην αξία των εντύπων αυτών, ενώ διάφορα αγαθά που παραδίδονται μαζί με τα έντυπα αυτά υπάγονται στον οικείο συντελεστή, όπως π.χ. CD, DVD υπάγονται στον κανονικό συντελεστή (23%), προσδιορίζοντας ξεχωριστή φορολογητέα αξία για τα αγαθά αυτά, σύμφωνα με τη διαφοροποίηση της τιμής των εντύπων αυτών που περιέχουν και άλλα αγαθά, σε σχέση με την τιμή της απλής έκδοσης.

Άρθρο 62 – Τροποποίηση διαφόρων διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του κοινοποιούμενου νόμου, προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, με το οποίο προβλέπεται ότι το 0,5 της μονάδας στρογγυλοποιείται στην ανώτερη ακέραια μονάδα, με σκοπό τη σαφήνεια της διάταξης αυτής και ισχύει από 15.3.2010.

Η στρογγυλοποίηση καταλαμβάνει μόνο τους συντελεστές που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή της προβλεπόμενης από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του Κώδικα ΦΠΑ, μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο.

Για παράδειγμα ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών του Παραρτήματος III, ο οποίος για την λοιπή Ελλάδα είναι 5%, με την μείωση του κατά 30% για τα προαναφερόμενα νησιά, προκύπτει συντελεστής 3,5%, ο οποίος κατ’ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης στρογγυλοποιείται στην ανώτερη ακέραιη μονάδα και διαμορφώνεται έτσι στο 4%.

Παράγραφοι 2 και 3

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 62, οι οποίες ισχύουν από 1.7.2010, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα με την αντικατάσταση αυτή επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Ι. Νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη

1. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, από 1.7.2010 η απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και των στενά συνδεόμενων με αυτές παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων, οι οποίες είναι σωρρευτικές, προκύπτει από τη σύσταση του οργανισμού και άλλα έγγραφα και ελέγχονται τα πραγματικά περιστατικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όσον αφορά την προϋπόθεση περί μη δημιουργίας κινδύνου στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού, θα πρέπει να εξετάζεται εάν η απαλλαγή συγκεκριμένου ιδιωτικού οργανισμού θέτει σε δυσμενή θέση άλλους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι υπάγονται στο φόρο.

3. Ως στενά συνδεόμενες, με τις υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, νοούνται μόνον αυτές που αποτελούν ένα απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών αυτών για να επιτευχθούν οι θεραπευτικοί και νοσηλευτικοί σκοποί και λογικά εντάσσονται στο πλαίσιο της παροχής τους, όπως φάρμακα, ορθοπεδικά προσθετικά, νοσοκομειακά αναλώσιμα, παροχή κλίνης και τροφής στους ασθενείς. Έσοδα των εν λόγω οργανισμών από τυχόν τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εκμίσθωση συσκευών τηλεοράσεως, προς τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, επίσης έσοδα από πράξεις μεσολάβησης, εκμίσθωσης μηχανημάτων, ερευνητικών εργασιών, κλπ, δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή και φορολογούνται με τον κανονικόσυντελεστή ΦΠΑ.

4. Η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπάγονται στο φόρο με το χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. (11%), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 21 και της παραγράφου 10, του κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α..

Σημειώνεται ότι έσοδα των εν λόγω προσώπων από τυχόν τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εκμίσθωση συσκευών τηλεοράσεως, και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες προς τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, επίσης έσοδα από πράξεις μεσολάβησης, εκμίσθωσης μηχανημάτων, ερευνητικών εργασιών, κλπ., φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή.

5. Με την ίδια διάταξη απαλλάσσονται από το φόρο και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 (δημόσιοι οργανισμοί ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου). Επομένως στις εν λόγω μονάδες θεραπείας στις οποίες υπό ιατρική παρακολούθηση για λόγους υγείας γίνεται χρήση ιαματικών πηγών, εξακολουθούν να απαλλάσσονται το αντίτιμο του ιαματικού λουτρού, η τυχόν ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση και περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής τροφής, εφόσον αυτή παρέχεται στους λουόμενους ασθενείς από την επιχείρηση των θεραπευτικών λουτρών.

6. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 30, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες των υπηρεσιών περίθαλψης και διάγνωσης, στην περίπτωση που αυτές δεν απαλλάσσονται, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΙΙ. Ιατρική περίθαλψη στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων

1. Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 συνεχίζουν να απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων.

Η απαλλαγή αυτή καλύπτει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και στο μέτρο του δυνατού θεραπεία ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας του ανθρώπου, οι οποίες πραγματοποιούνται από ιατρούς ή οδοντιάτρους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του παρέχοντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την προϋπόθεση ότι τα νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.).

2. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄), οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας (άρθρο 14, π.δ. 84/2001). Έτσι υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη και απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οδοντιάτρους στα ιδιωτικά τους ιατρεία και οδοντιατρεία, από ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

3. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω απαλλαγή καλύπτει τους γιατρούς εργασίας, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1168/16.12.2008.

4. Με τη διάταξη αυτή συνεχίζουν να απαλλάσσονται από το φόρο και οι αμοιβές των ιατρών ελευθέρων επαγγελματιών από ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία, στην περίπτωση που δεν είναι μισθωτοί, και οι οποίες αφορούν περίθαλψη ασθενών των προσώπων αυτών. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η αμοιβή του ιατρού δεν αφορά υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης αλλά προμήθεια για σύσταση πελατείας, τότε υπάγεται στο φόρο με τον κανονικό συντελεστή. Επίσης υπάγεται στο φόρο με τον κανονικό συντελεστή η αμοιβή ιατρών φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων με μέλη ιατρούς, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, παροχής πληροφοριών για ιατρικά θέματα και μηχανήματα και γενικά υπηρεσίες που δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και στο μέτρο του δυνατού θεραπεία ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας του ανθρώπου στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

5. Σημειώνεται ότι η απαλλακτική αυτή διάταξη συνεχίζει να καλύπτει υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης που παρέχονται από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπερυτές, ενώ η απαλλαγή καλύπτει από 1.7.2010 και τις υπηρεσίες που παρέχονται από λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

6. Υπηρεσίες από δερματολόγους, χειρούργους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, με τη χρήση λέϊζερ ή με άλλες τεχνικές της ιατρικής επιστήμης, οι οποίες δεν αποσκοπούν στην θεραπεία ασθένειας ή στην αποκατάσταση της υγείας, αλλά γίνονται για λόγους αισθητικής, υπάγονται στο φόρο με τον χαμηλό συντελεστή. Επομένως για την επιβολή ή μη Φ.Π.Α. σε κάθε περίπτωση, η διάκριση για την φορολογική μεταχείριση γίνεται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

7. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των ιδιωτικών κλινικών και των «διαγνωστικών κέντρων» τα οποία δεν μπορούν να συμβληθούν απευθείας με το δημόσιο και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς για την είσπραξη νοσηλίων και εξετάστρων και για την είσπραξη αυτών μεσολαβεί συμβεβλημένος ιατρός, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:

α) όσον αφορά τις υπηρεσίες των φορέων υγείας, οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο συνεχίζει να εφαρμόζεται η παράγραφος Α.1. της εγκυκλίου 1137236/6512/2090/Α0014/ΠΟΛ.1334/23.12.1996, δηλαδή ο συμβεβλημένος ιατρός για την είσπραξη των αμοιβών του φορέα υγείας για τον οποίο ενεργεί, εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο προς τον ασφαλιστικό φορέα χωρίς Φ.Π.Α. και στη συνέχεια ο φορέας υγείας εκδίδει φορολογικό στοιχείο ίσης αξίας (συμπεριλαμβανομένου και του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος) προς τον ιατρό χωρίς Φ.Π.Α..

β) όσον αφορά τους φορείς υγείας οι υπηρεσίες των οποίων υπάγονται στο φόρο, ακολουθείται η διαδικασία ως άνω, με τη διαφορά ότι τόσο στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο ιατρός όσο και στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο φορέας υγείας αναλογεί Φ.Π.Α. με τον χαμηλό συντελεστή.

Η ανωτέρω ρύθμιση είναι μεταβατικού χαρακτήρα και ισχύει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσαρμογής των εν λόγω προσώπων με τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή κατά περίπτωση έχει οριστεί (άρθρα 26 και 29 του ν. 3846/2010).

ΙΙΙ. Διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22.

Για την αποφυγή συγχίσεων, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτές ισχύουν από 1.7.2010, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Στην παράγραφο δ΄ υπάγονται οι υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας, ενώ στην παράγραφο ε΄ υπάγονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, δηλαδή οι προϋποθέσεις που τίθενται στην περίπτωση δ΄ για τους ιδιωτικούς οργανισμούς δεν ισχύουν για την παροχή πρωτοβάθμιας υγείας, η οποία υπάγεται στην περίπτωση ε΄.

2. Κατά συνέπεια και με σκοπό την ίση μεταχείριση ίδιων πράξεων:

– Υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης που παρέχονται από νοσηλευτικά ιδρύματα (φορείς δευτεροβάθμιας υγείας) στα εξωτερικά ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια που διαθέτουν, απαλλάσσονται από το φόρο με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 22.

– Υπηρεσίες διάγνωσης που πραγματοποιούνται από νοσηλευτικά ιδρύματα (φορείς δευτεροβάθμιας υγείας) σε ασθενείς που νοσηλεύονται σ’ αυτά υπάγονται στις διατάξεις της περίπωσης δ΄, κατά συνέπεια στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται, υπάγονται στο φόρο.

– Υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς δευτεροβάθμιας υγείας, οι οποίες συνίσταται στην εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαγορεύεται να εκτελούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως χειρουργικές επεμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται διανυκτέρευση, υπάγονται στην περίπτωση δ΄, κατά συνέπεια στην περίπτωση κερδοσκοπικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, υπάγονται στο φόρο με τον το χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α.

– Οι υπηρεσίες των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών του π.δ. 225/2000 (ΦΕΚ194/Α/7.9.2000) υπάγονται στην περίπτωση ε΄, κατά συνέπεια απαλλάσσονται από το φόρο. Επίσης απαλλάσσονται οι υπηρεσίες των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρέχονται σε εξωτερικούς, μη νοσηλευόμενους ασθενείς των ιδιωτικών κλινικών που δεν απαλλάσσονται με την διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, ενώ οι ίδιες υπηρεσίες που παρέχονται σε νοσηλευόμενους ασθενείς υπάγονται στο φόρο.

– Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. του π.δ. 395/1993, που λειτουργούν, αναλόγως με την άδεια λειτουργίας τους, ως πρωτοβάθμιοι ή ως δευτεροβάθμιοι ή ως μικτοί φορείς υγείας, διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο μόνο οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εξωτερικούς ασθενείς που δεν διανυκτερεύουν στις εγκαταστάσεις τους (περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22).

IV. Κατάργηση της απαλλαγής των υπηρεσιών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών.

Στη νέα διάταξη της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22, δεν περιλαμβάνονται τα επαγγέλματα των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών, κατά συνέπεια από 1.7.2010 οι υπηρεσίες των προσώπων αυτών υπάγονται στο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή (23%). Η φορολογητέα αξία συνίσταται στο σύνολο της αμοιβής των προσώπων αυτών, δηλαδή στο συνολικό ποσό που συνιστά την αντιπαροχή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή συνδέεται άμεσα με αυτή.

Ειδικότερα διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Όσον αφορά τους δικηγόρους, υπάγεται στο φόρο το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλόγους σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται, όπως επίσης και κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα και αυτοτελώς από αυτό ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από τους δικηγόρους θα πρέπει να αναγράφουν τη συνολική αμοιβή που εισπράττεται από τον πελάτη, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τη φορολογία του εισοδήματός τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις ισχύουσες διατάξεις, σε ορισμένες περιπτώσεις η ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων προεισπράττεται από τους δικηγορικούς συλλόγους, κατά την προείσπραξη αυτή θα πρέπει να εισπράττεται και ο αναλογών ΦΠΑ. Στη συνέχεια κατά την απόδοση της αμοιβής στους δικηγόρους, μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδίδεται στους δικηγόρους και το σύνολο του ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί, προκειμένου να αποδοθεί στο δημόσιο με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλλεται από τους δικηγόρους.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη φορολογική αρχή για τα ποσά που έχουν προεισπράξει για λογαριασμό των δικηγόρων, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ, υποβάλλοντας τα στοιχεία αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Διευκρινίζεται τέλος ότι οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις εν λόγω αμοιβές.

2. Όσον αφορά τους άμισθους υποθηκοφύλακες, η φορολογητέα αξία συνίσταται στο δικαίωμα άμισθου υποθηκοφύλακα (3‰) που εισπράττεται σύμφωνα με το ν. 325/76. Τα υπόλοιπα τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται, σύμφωνα με το ν. 325/76, υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και αποδίδονται άμεσα στο δημόσιο, δεν υπάγονται στο φόρο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΑΥΟ 1100721/661/0015/19.10.2007, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες στο βιβλίο εσόδων εξόδων που τηρούν μπορούν να καταχωρούν τα ακαθάριστα έσοδά τους (παρακρατηθέντα δικαιώματα άμισθου υποθηκοφύλακα) κάθε ημερολογιακού τριμήνου με ένα ποσό, μέχρι τη δέκατη ημέρα από το τέλος του τριμήνου, με μεταφορά των σχετικών δεδομένων όπως προκύπτουν από το βιβλίο εισοδημάτων που τηρούν κατ’ εφαρμογή της 28771/20.3.1971 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Δεδομένου ότι με τη ρύθμιση αυτή είναι προφανές ότι τα ακαθάριστα έσοδα για τη φορολογία εισοδήματος δεν ταυτίζονται με τη φορολογητέα αξία για το ΦΠΑ, στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων, θα πρέπει σε ιδιαίτερες στήλες να αναγράφεται η φορολογητέα αξία ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τη στήλη 19 του Βιβλίου Τελών και Δικαιωμάτων που τηρούν, καθώς και ο αναλογών φόρος.

Στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται προς τον αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, στην περίπτωση που το συνολικό αντίτιμο περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ του δημοσίου ή τρίτων που δεν υπόκεινται στο ΦΠΑ, θα πρέπει, έστω χειρόγραφα, να αναφέρεται το συνολικό εισπραττόμενο δικαίωμα άμισθου υποθηκοφύλακα και ο αναλογών ΦΠΑ, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος είναι επιτηδευματίας. Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης (μη επιτηδευματίας), το εισπραττόμενο αυτό δικαίωμα αναγράφεται συνολικά περιλαμβάνοντας και το ΦΠΑ και τίθεται, με σφραγίδα ή χειρόγραφα, η ένδειξη «στο δικαίωμα άμισθου υποθηκοφύλακα περιλαμβάνεται ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 23%».

Παράγραφος 4

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 62 καταργείται η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), ήτοι η απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Η εν λόγω διάταξη ισχύει από 1.7.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92, παράγραφος 1, περίπτωση ιστ΄ του ιδίου νόμου. Έτσι, από 1ης Ιουλίου 2010, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης, στα πλαίσια της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός τους, υπάγονται στο φόρο.

Στο φόρο υπάγονται και τα περιουσιακά και συγγενικά δικαιώματα, καθώς και η εύλογη αμοιβή που εισπράττουν τα πρόσωπα αυτά μέσω των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης στους οποίους έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή/και προστασία της εκμετάλλευσης και διάδοσης του έργου τους, καθόσον πλέον αυτά δεν προέρχονται από άσκηση δραστηριότητας η οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.

Η έννοια του όρου «καλλιτέχνης» αναφέρεται στο πρόσωπο το οποίο καλλιεργεί ή ασκεί κάποια από τις καλές τέχνες, τούτων θεωρουμένων ως του ειδικού κύκλου καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δημιουργίας που παραδοσιακά περιλαμβάνουν τη μουσική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, το χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο κλπ. Ως «ερμηνευτής έργων τέχνης» χαρακτηρίζεται το πρόσωπο εκείνο που με διάφορους εκφραστικούς τρόπους που χρησιμοποιεί ερμηνεύει ένα έργο τέχνης, όπως για παράδειγμα ο τραγουδιστής, ο κιθαριστής, ο πιανίστας, οι μονωδοί και χορωδοί του λυρικού θεάτρου, οι χορευτές. Ως καλλιτέχνες χαρακτηρίζονται και εκείνοι από τους διακοσμητές, που είναι γραμμένοι ως μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ή διαθέτουν τα προσόντα να εγγραφούν, ήτοι αυτοί που είναι εικαστικοί (ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες), όχι όμως οι απλοί διακοσμητές βιτρινών ή εσωτερικών χώρων.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (11%), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3) του Κεφαλαίου Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα ΦΠΑ.

Οι συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι καθώς και οι συνταξιούχοι για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότησή τους έκδοση βιβλίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, περίπτωση γ) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν θεωρούνται επιτηδευματίες εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία και κατά συνέπεια δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων, δεν υπάγονται στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών (διάθεση βιβλίων από τους ίδιους ή με ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο) ή παροχής υπηρεσιών (εκχώρηση συγγραφικών τους δικαιωμάτων) που πραγματοποιούν.

Οι εγκύκλιοι Α.13794/4353/ΠΟΛ.347/11.12.1987 και 1011511/441/37/0014/ΠΟΛ. 1032/26.1.2001, παύουν να ισχύουν κατά το μέρος που αναφέρονται σε οδηγίες εφαρμογής της απαλλαγής που καταργήθηκε

Παράγραφος 5

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 62 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 34 καθόσον είχαν παρατηρηθεί παρερμηνείες με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται ομοιόμορφα η διάταξη. Δεδομένου δε ότι ο ΦΠΑ οφείλει να είναι ουδέτερος για την επιχείρηση, εκτός των περιπτώσεων που αυτή λειτουργεί ως τελικός καταναλωτής, το πιστωτικό υπόλοιπο αυτού είναι επιστρεπτέο σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις. Επίσης καθίσταται σαφές ότι η επιστροφή ΦΠΑ αφορά σε κάθε περίπτωση ποσό φόρου που καταβλήθηκε στο δημόσιο αχρεώστητα, ανεξαρτήτως αν η καταβολή ήταν εξ αρχής αχρεώστητη ή ήταν νόμιμη κατά τον χρόνο που αυτή έγινε, η δε υποχρέωση προς απόδοση των καταβληθέντων προκύπτει από επιγενόμενους λόγους. Θεωρείται ότι υπάρχει εξ’ αρχής αχρεώστητη καταβολή όταν από νομικό ή πραγματικό σφάλμα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογητέα αξία μη υποκείμενη σε φόρο ή αξία υπερβαίνουσα την πραγματική ή καταβλήθηκε φόρος για συναλλαγή η οποία δεν ολοκληρώθηκε και γενικά όταν κατά το χρονικό σημείο της καταβολής δεν υφίστατο όντως υποχρέωση καταβολής για πραγματικό ή νομικό λόγο.

Παράγραφοι 6, 7 & 8: Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Με την ΑΥΟ 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.09.2009 ορίστηκε:

– Ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών.

– Ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και

– Η υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXIS net).

Επίσης, με την εγκύκλιο 1091531/7453/1653/Δ0014/25.09.2009, κοινοποιήθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.01.2010.

Παράγραφοι 9, 10 & 11: Κατάργηση βιβλίου αγορών

Με τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 62, προσαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, κατόπιν της σταδιακής κατάργησης της δυνατότητας τήρησης βιβλίου αγορών από τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στο ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλίο αγορών και δεν καταργήθηκαν, καθίστανται ανενεργείς από το χρόνο κατά τον οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, καταργείται το βιβλίο αγορών.

1. Προαιρετική μετάταξη κατά τη διάρκεια του έτους

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 62 προστίθεται παράγραφος 9α στο άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία από 1.4.2010 δίνεται η δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού να μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς και κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, αλλά μόνο από την έναρξη ημερολογιακού μήνα. Η μετάταξη αυτή γίνεται με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση μιας πενταετίας, η οποία αρχίζει από την επόμενη της μετάταξης διαχειριστική περίοδο. Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή έχει στόχο τη χορήγηση της δυνατότητας στις επιχειρήσεις να εκδίδουν αποδείξεις, πριν την υποχρεωτική τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων.

Κατά την εν λόγω μετάταξη και προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των αγαθών τους, οι επιχειρήσεις συντάσσουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά απογραφή των αποθεμάτων που υπάρχουν κατά το χρόνο της μετάταξης. Τα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας φορολογικής περιόδου ή μέρους αυτής, πριν από την αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων, προσδιορίζονται με βάση τα αγορασθέντα εμπορεύσιμα αγαθά ή τα παραχθέντα έτοιμα προϊόντα, μειωμένα με την αξία των αγαθών που εμφανίζονται στην απογραφή. Η διάταξη αυτή ισχύει και στην περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξης κατά τη διάρκεια του έτους, λόγω της σταδιακής κατάργησης του βιβλίου αγορών εντός του έτους 2010. Σε περίπτωση μη σύνταξης προαιρετικής απογραφής, θεωρείται ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει αποθέματα.

2. Μετάταξη κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 62 αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ προκειμένου να απλοποιηθεί ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων στην περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό και αντίστροφα, κατά την έναρξη διαχειριστικής περιόδου.

Όταν μία επιχείρηση μετατάσσεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσει απογραφή με τα αποθέματα των εμπορευσίμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της μετάταξης. Η απογραφή αυτή, είτε είναι υποχρεωτική, είτε προαιρετική, γίνεται κατά συντελεστή φόρου, όπως αυτός ισχύει κατά την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της μετάταξης.

Η επιχείρηση που μετατάσσεται από τις απαλλασσόμενες, λόγω τζίρου ή από το ειδικό καθεστώς με βιβλία Α΄ κατηγορίας στο κανονικό καθεστώς, συντάσσει υποχρεωτικά ή προαιρετικά απογραφή των αποθεμάτων της κατά το χρόνο της μετάταξης. Διευκρινίζεται ότι η προαιρετική απογραφή των εμπορευσίμων αγαθών έχει στόχο την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, στην περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς τα αποθέματα αυτά μειώνουν τις αγορές, που πρέπει να μετατραπούν σε τεκμαρτές πωλήσεις κατά την τελευταία πριν τη μετάταξη διαχειριστική περίοδο. Σε περίπτωση μη σύνταξης προαιρετικής απογραφής, θεωρείται ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει αποθέματα.

Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε τα αποθέματα έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που μετατάσσονται από το καθεστώς των απαλλασσομένων λόγω τζίρου επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς, καθόσον αυτές δεν έχουν εκπέσει το φόρο κατά την αγορά των αγαθών. Αντίθετα, η επιχείρηση που μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς απαλλασσομένων λόγω τζίρου επιχειρήσεων, υπάρχει υποχρέωση καταβολής του φόρου που επιβάρυνε τα αποθέματα που υπάρχουν κατά το χρόνο της μετάταξης.

3. Με την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που μετατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 9 α, 10 και του πρώτου εδαφίου αυτής υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης εντός δύο (2) μηνών από τη μετάταξη. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα αποθέματα κατά συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και ο φόρος που αναλογεί.

4. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010 ειδικά για τη διαχειριστική χρήση 2010, η προαιρετική σύνταξη απογραφής, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική σύνταξη απογραφών για μια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης σύμφωνα με την περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε..

5. Υπενθυμίζεται ότι για τη υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιες ΠΟΛ 1032/10 για τα πρατήρια καυσίμων από 1.5.2010,ΠΟΛ 1096/10, για τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ από 1.7.2010, και γενικά για την υποχρεωτική μετάταξη από 1.7.2010 η εγκύκλιος ΠΟΛ 1091/10.

Παράγραφοι 12 και 13: Τροποποιήσεις ειδικού καθεστώτος αγροτών

1. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 62, με την οποία αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται αύξηση του κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Ο νέος αυξημένος συντελεστής 11% ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχής αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009, δηλαδή εφαρμόζεται για τις αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται κατά το έτος 2010 και μεταγενέστερα (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1045/22.4.2010).

2. Με τα δύο νέα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως προστέθηκαν με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 62, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παράγραφο 13 του άρθρου 62 του ν. 3842/2010, προβλέπεται ότι:

α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν αγροτικά προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος – μέλος θεωρείται ότι ασκούν εμπορική δραστηριότητα και για το λόγο αυτό υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Οι αγρότες αυτοί δικαιούνται επιστροφής ΦΠΑ με την εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπή συντελεστή 5%, επί της αξίας πώλησης των αγροτικών προϊόντων τους, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία.

Παράλληλα, οι εν λόγω αγρότες παραμένουν στο ειδικό καθεστώς για τη δραστηριότητα της αγροτικής παραγωγής τους, για την οποία δικαιούνται να λαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ εφαρμόζοντας τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%, επί της αξίας των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

β) Ειδικά για τους αγρότες που διαθέτουν τα προϊόντα παραγωγής τους σε λαϊκές αγορές η ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς, με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων εξόδων και έκδοση αποδείξεων, ισχύει από 1.10.2010, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1065/18.5.2010. Οι αγρότες αυτοί στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων θα καταχωρούν μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη διάθεση των προϊόντων παραγωγής τους στις λαϊκές αγορές.

γ) Η παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική δραστηριότητα γίνεται με την έκδοση ειδικού στοιχείου, στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος, η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και η κανονική αξία των προϊόντων αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ.

δ) Οι αγρότες που ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες του άρθρου 42 του Κώδικα ΦΠΑ με οποιαδήποτε μορφή εταιρείας ή αγροτικών συνεταιρισμών ή πωλούν τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, μετά από επεξεργασία που προσδίδει σε αυτά βιομηχανικό ή βιοτεχνικό χαρακτήρα, καθώς και αυτοί που ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων Β΄ ή ανώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, εκτός των αγροτών που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α), εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για τις δραστηριότητες αυτές και δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής του φόρου με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%.

ε) Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών που πωλούν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές γίνεται με την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, η οποία υποβάλλεται μέχρι 31.10.2010.

στ) Σημειώνεται ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν προϊόντα παραγωγής από δικό τους κατάστημα, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων από 1.7.2010, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΒΣ.

Παράγραφος 14

Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του ίδιου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 57 του Κώδικα ΦΠΑ προκειμένου να συμπληρωθούν και να διευκρινιστούν οι διατάξεις σχετικά με την παραγραφή υπέρ και κατά του δημοσίου.

Αξίωση του δημοσίου

Οι παράγραφοι 1 και 2 του νέου άρθρου 57 αποτελούν στην ουσία επανάληψη των προηγουμένων διατάξεων, με τη διαφορά ότι ορίζεται πλέον σαφώς ο χρόνος εντός του οποίου μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα ΦΠΑ. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις περί παραγραφής ισχύουν και για την προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου, καθώς επίσης πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται κατόπιν τακτικού ή προσωρινού ελέγχου που αφορά υπόχρεο για υποβολή έκτακτης δήλωσης, χωρίς υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, μπορεί να κοινοποιηθεί εντός πενταετίας από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της έκτακτης δήλωσης. Η διάταξη αφορά π.χ. έκτακτη δήλωση η οποία πρέπει να υποβληθεί από πρόσωπο που διενεργεί απαλλασσόμενες πράξεις βάσει του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, προκειμένου να αποδώσει τον φόρο που αναλογεί σε ενδοκοινοτική απόκτηση που διενήργησε).

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι η κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται κατόπιν τακτικού ή προσωρινού ελέγχου (αρθ. 49 και 50 αντίστοιχα), δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής ή η προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 41.

Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και μετά την πάροδο πενταετίας, όχι όμως και μετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον:

α) δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ή έκτακτη στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής

β) η μη άσκηση του δικαιώματος του δημοσίου για την επιβολή του φόρου, εν όλω ή εν μέρει, οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του υπόχρεου στο φόρο με σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου,

γ) αφορά συμπληρωματική πράξη που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49, δηλαδή συμπληρωματική πράξη προσδιορισμού του φόρου η οποία εκδίδεται ύστερα από την διενέργεια επανελέγχου υπόθεσης για την οποία είχε ήδη διενεργηθεί ήδη τακτικός ελέγχος εκ των υστέρων όμως προέκυψαν νεώτερα στοιχεία, βάσει των οποίων η υπόθεση κρίνεται εκ νέου ελεγκτέα κατά το μέρος αυτό.

Περαιτέρω τροποποιείται η παράγραφος 3 με την οποία διευκρινίζονται οι διατάξεις της παραγραφής στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής εκκαθαριστικής ή έκτακτης δήλωσης δεδομένου ότι υπήρχε ασάφεια ως προς το χρόνο παραγραφής στην περίπτωση υποβολής των κατά τα παραπάνω δηλώσεων εκπροθέσμως. Με τις νέες διατάξεις, υπάρχει για το δημόσιο επαρκής χρόνος για την κοινοποίηση των πράξεων των άρθρων 49 και 50, καθόσον η παραγραφή δεν συντελείται πριν την παρέλευση τριετίας από την λήξη του έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση.

Παράδειγμα

Η εκκαθαριστική δήλωση για την χρήση 2009 πρέπει να υποβληθεί εντός του 2010 στις καθορισμένες ημερομηνίες ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων. Έστω ότι η δήλωση υποβλήθηκε στις 10.5.2010. Το δημόσιο έχει δικαίωμα να εκδώσει πράξη προσδιορισμού του φόρου για την χρήση του 2009 έως 31.12.2015. Εάν όμως η εκκαθαριστική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα στις 3.4.2014, το δημόσιο έχει δικαίωμα να εκδώσει πράξη προσδιορισμού του φόρου για την χρήση του 2009 έως 31.12.2017.

Αξίωση κατά του δημοσίου

Μέχρι την δημοσίευση του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α), η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ, κατά του δημοσίου, ρυθμιζόταν από τις διατάξεις του ν.2362/95 περί δημοσίου λογιστικού. Έχουν δημιουργηθεί όμως παρερμηνείες λόγω της ιδιαιτερότητας του ΦΠΑ (μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου κλπ.) και εξ αιτίας αυτών προστριβές μεταξύ φορολογουμένων και ΔΟΥ. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η επαναδιατύπωσή τους και η ενσωμάτωσή τους στον Κώδικα ΦΠΑ. Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 57 διατηρείται ο ίδιος χρόνος παραγραφής της αξίωσης κατά του δημοσίου όπως ορίζεται στις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων (τριετία), διευκρινίζεται όμως το σημείο έναρξης του χρόνου αυτού σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για εκκαθαριστική είτε για έκτακτη δήλωση (ακόμη και στις περιπτώσεις που η υποβολή των σχετικών δηλώσεων έγινε εκπροθέσμως). Έτσι η κατά του δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία έτη από την υποβολή της εκκαθαριστικής ή της έκτακτης δήλωσης κατά περίπτωση, γεγονός που ίσχυε και με τις προηγούμενες διατάξεις εφόσον η εκκαθαριστική ή η έκτακτη δήλωση αποτελούσαν το αφετήριο γεγονός του επιγενόμενου λόγου από τον οποίο ξεκινούσε η τριετία. Σε περίπτωση δε υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων εκπροθέσμως, ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία που οι δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τέλος η παραπομπή στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος σχετικά με την αναβίωση της αξίωσης κατά του δημοσίου σε περίπτωση κοινοποίησης πράξεως προσδιορισμού του φόρου καταργείται καθόσον δεν είναι εφικτή η αντίστοιχη εφαρμογή και εισάγεται αυτούσια διάταξη με την οποία ορίζονται οι περιπτώσεις καθώς και ο χρόνος αναβίωσης του δικαιώματος. Έτσι η αξίωση κατά του δημοσίου προς επιστροφή φόρου, αναβιώνει από της κοινοποιήσεως πράξεως προσδιορισμού του φόρου, για ίσο χρόνο, δηλαδή για τρία χρόνια από της κοινοποιήσεως της πράξης, μόνον εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα προς επιστροφή πριν το χρόνο παραγραφής της αξίωσης, συμπληρώθηκε δε ο χρόνος παραγραφής, χωρίς την ικανοποίηση του αιτήματος ή την αιτιολογημένη απόρριψη αυτού, από υπαιτιότητα του δημοσίου.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναστολή, διακοπή, συνέπειες παραγραφής κλπ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αν το αίτημα δεν ικανοποιηθεί, παρότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ικανοποίησης του ή αν δεν απορριφθεί έγγραφα και αιτιολογημένα στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, συντελείται πειθαρχικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 23.4.2010

Παράγραφος 16 – Μειωμένος συντελεστής στην τηλεθέρμανση

Με την παράγραφο 16 αντικαθίσταται η παράγραφος 55 του Κεφαλαίου Α΄- Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι η παροχή θέρμανσης μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση) υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, από 23.4.2010 (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ 1049/28.4.2010).

Παράγραφος 17 – Κατάργηση μειωμένου συντελεστή στις υπηρεσίες χρήσης

αθλητικών εγκαταστάσεων

Με την παράγραφο 17 καταργείται η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Β΄- Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, κατά συνέπεια η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων υπάγεται στον κανονικό συντελεστή από 23.4.2010 (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ 1049/28.4.2010).

Παράγραφοι 15, 18 & 19

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται με τις εν λόγω παραγράφους είναι τεχνικής φύσεως και δεν απαιτούν την παροχή διευκρινίσεων.

Άρθρο 63 – Κατάργηση της τμηματικής καταβολής ΦΠΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 63 καταργείται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής Φ.Π.Α., που υιοθετήθηκε με την από 16.9.2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3814/12.1.2010 (ΦΕΚ 3Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του ν.3814/12.1.2010 (ΦΕΚ 3Α΄). Η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2010 και εφεξής.

Κατά συνέπεια οι υποκείμενοι στο φόρο μπορούν να επωφεληθούν της τμηματικής καταβολής μόνο για πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 30.6.2010, και με την προϋπόθεση ότι υποβάλλουνεμπρόθεσμη περιοδική δήλωση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής περιοδικών δηλώσεων για φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 30.6.2010 δεν υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

Άρθρο 81 – Αύξηση της προβεβαίωσης

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 81 του ν.3842/Φ.Ε.Κ.58 Α, τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι αυξάνεται από 10% σε 25%, το ποσοστό βεβαίωσης του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου προστιθέμενης αξίας, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής.

Με τις νέες διατάξεις, σε περίπτωση που ασκηθεί από τον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ποσοστό 25% (αντί του 10% που ίσχυε) του αμφισβητούμενου Φ.Π.Α., και του πρόσθετου φόρου (προσαύξηση) που συμβεβαιώνεται με αυτόν. Το ίδιο ποσοστό προβεβαίωσης ισχύει και για τα πρόστιμα ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2523/97.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 92 του νόμου αυτού, για τις προσφυγές που κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά, δηλαδή από 23.4.2010 και μετά, ανεξάρτητα από την διαχειριστική περίοδο την οποία αφορούν.

Υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, οι υποκείμενοι στο φόρο που σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις εντάσσονται σε διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής – μετάταξης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η ανωτέρω δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προθεσμία υποβολής της πρώτης περιοδικής δήλωσης που θα υποβληθεί υπό το νέο καθεστώς. Ειδικά για την περίπτωση δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μεταβολής, καθώς η απαιτούμενη μεταβολή του μητρώου θα διενεργηθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Έκδοση φορολογικών στοιχείων

Υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κλπ., μπορούν να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία που διαθέτουν ήδη, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι επιτηδευματίας θα αναγράφεται διακεκριμένα ο αναλογών ΦΠΑ, ενώ στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επιτηδευματίας, θα τίθεται σφραγίδα με τη διευκρίνιση ότι στην αντιπαροχή που λαμβάνεται συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ – προσδιορίζοντας τον εφαρμοζόμενο συντελεστή, ή η ένδειξη αυτή θα αναγράφεται χειρόγραφα.

Διακανονισμός παγίων και εμπορευσίμων αγαθών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, εφόσον τα αγαθά αυτά χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.

Κατά συνέπεια τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο μέχρι 30.6.2010 και από 1.7.2010 υποχρεούνται στην επιβολή ΦΠΑ, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τα αγαθά που ενδεχομένως κατέχουν την 30η Ιουνίου 2010.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει επενδυτικά αγαθά διακανονίζεται εντός πενταετίας από την έναρξη χρησιμοποίησής τους, ανάλογα με τη χρησιμοποίησή τους σε φορολογητέες ή μη πράξεις. (Σχετική η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-184/2004)

Κατά συνέπεια τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο μέχρι 30.6.2010 και από 1.7.2010 υποχρεούνται στην επιβολή ΦΠΑ, εφόσον κατέχουν επενδυτικά αγαθά τα οποία αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που αντιστοιχεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετίας.

3. Για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, οι υποκείμενοι στο φόρο θα πρέπει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην ΠΟΛ.1032/30.3.2010, να συντάξουν απογραφή των εν λόγω αγαθών που κατέχουν στις 30.6.2010, ανάλογα με το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγονται και να υποβάλλουν δήλωση «αποθεμάτων – μετάταξης – έντυπο 012-ΦΠΑ» εντός δύο μηνών από την μεταβολή δηλαδή μέχρι 31/8/2010. Ο προς έκπτωση φόρος αναγράφεται στα προστιθέμενα ποσά της περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται για την πρώτη φορολογική περίοδο για την οποία υπάγονται στο φόρο.

Ο Υπουργός Οικονομικών

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Please follow and like us:

Πολ.1102 Οδηγίες για την συμπλήρωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών προσώπων

ΠΟΛ.1102/25.6.2010

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων. Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων καθώς και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής των πιο πάνω ακινήτων.

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών παρασχέθηκαν με την ΠΟΛ.1094/14.6.2010 εγκύκλιο.

Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) νομικών προσώπων.

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Α.Π.

* Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.: Αναγράφεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση Φ.Α.Π.
* Η δήλωση του προηγούμενου έτους υποβλήθηκε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.: Αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που υπεβλήθη η δήλωση το προηγούμενο έτος. Ειδικά για το έτος 2010 αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΗ».
* Είδος Δήλωσης: Σημειώνεται (Χ) στην ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ανάλογα με το είδος της δήλωσης. Σημειώνεται (Χ) στην ένδειξη ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ όταν συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση ρητή και αιτιολογημένη η επιφύλαξη του φορολογούμενου. Τονίζεται ότι κάθε γενική και αόριστη επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
* Πίνακας Α. Στοιχεία Υποχρέου: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλα τα στοιχεία του φορολογούμενου νομικού προσώπου.
* Πίνακας Β. Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, αντικλήτου, προσωρινού διαχειριστή κ.λπ.
* Πίνακας Γ. Υπολογισμός Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Στον πίνακα αυτό προσδιορίζεται το συνολικό ποσό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010. Ειδικότερα:

1. Υπολογισμός φόρου που αντιστοιχεί στα γήπεδα:

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στην αξία των γηπέδων (οικόπεδα – αγροτεμάχια). Συγκεκριμένα στους κωδικούς 101, 102, 103 και 105 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των γηπέδων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Τα αριθμητικά ποσά μεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰, 1‰ και 0,33‰).

Στους κωδικούς 111, 112, 113 και 115 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.

Στον κωδικό 114 αναγράφεται το συνολικό αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 111, 112, 113 και 115.

2. Υπολογισμός φόρου που αντιστοιχεί στα ημιτελή κτίσματα, στα γεωργικά & κτηνοτροφικά κτίσματα όλων των νομικών προσώπων καθώς και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων:

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στην αξία των ημιτελών κτισμάτων, των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων καθώς και των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα στους κωδικούς 201, 202, 203 και 305 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των κτισμάτων της κατηγορίας αυτής κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Τα αριθμητικά ποσά μεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰, 1‰ και 0,33‰).

Στους κωδικούς 211, 212, 213 και 315 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.

Στον κωδικό 214 αναγράφεται το συνολικό αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 211, 212, 213 και 315.

3. Υπολογισμός φόρου που αντιστοιχεί στα λοιπά κτίσματα του νομικού προσώπου.

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα λοιπά κτίσματα (πλην των κτισμάτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση 2). Συγκεκριμένα στους κωδικούς 301, 302, και 303 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των κτισμάτων της κατηγορίας αυτής, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Τα αριθμητικά ποσά μεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰).

Στους κωδικούς 311, 312 και 313 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.

Στον κωδικό 314 αναγράφεται το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 311, 312 & 313.

4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας που αντιστοιχεί στα κτίσματα βάσει της επιφανείας τους (επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα Χ 1 ευρώ):

Στον κωδικό 404 αναγράφεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων κυρίων και βοηθητικών χώρων των κτισμάτων που εντάσσονται στον υπολογισμό του 1 €/τ.μ. . Ο αριθμός μεταφέρεται από τον αντίστοιχο κωδικό (404) του εσωτερικού του εντύπου στον οποίο αναγράφεται το άθροισμα της επιφανείας των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων τόσο των κυρίων χώρων (στήλη 10) όσο και των βοηθητικών χώρων (στήλη 11).

Στον κωδικό 414 αναγράφεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα κτίσματα αυτά, δηλαδή το γινόμενο της συνολικής επιφανείας των κτισμάτων (κωδικός 404) επί ένα (1) Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κτισμάτων.

* Αναγράψτε το μεγαλύτερο ποσό φόρου μεταξύ των κωδικών 314 & 414.

Στον κωδικό 514 αναγράφεται το μεγαλύτερο αριθμητικό ποσό μεταξύ των κωδικών 314 (περίπτωση 3 Πίνακας Γ) και 414 (περίπτωση 4 Πίνακας Γ).

Τονίζεται ότι για την υπαγωγή των ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο συντελεστή φορολόγησης 0,33‰ πρέπει:

α) να υπάρχει άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης και

β) τα ακίνητα να ιδιοχρησιμοποιούνται από την ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα είναι εκείνα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στην επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Επισημαίνεται πως γεωργικά θεωρούνται τα κτήρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα. Κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτήρια που στεγάζουν ζώα, στα οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδα ζώων.

Δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες κτήρια μαζικής διαλογής, συσκευασίας ή μεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία, τα εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και οι χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα. Η αξία των ανωτέρω κτισμάτων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

* Πίνακας Δ. Εκκαθάριση Φόρου:

Στον πίνακα αυτό αναγράφεται το συνολικό ποσό του προς βεβαίωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Συγκεκριμένα:

– στον κωδικό 614 αναγράφεται το άθροισμα των αριθμητικών ποσών των κωδικών 114, 214 και 514 της πρώτης σελίδας του εντύπου.

– στον κωδικό 624 αναγράφεται το ποσό του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αρχικής δήλωσης. Στο κενό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των λέξεων «Πρόσθετος Φόρος» και «% λόγω εκπροθέσμου» αναγράφεται αριθμητικώς το ποσοστό επί τοις εκατό, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.

– Στον κωδικό 634 αναγράφεται το άθροισμα των αριθμητικών ποσών των κωδικών 614 και 624.

* Επιπρόσθετα διαγραμμίζεται:

– η ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 955, όταν στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας αναγράφονται μόνο απαλλασσόμενα ακίνητα,

– η ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 617, όταν υπεβλήθη στη Δ.Ο.Υ. δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) το αντίστοιχο έτος.

Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου του νομικού προσώπου, ο οποίος αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του όπως αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου της δήλωσης.

Τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων Γ και Δ της δήλωσης στις περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικών – τροποποιητικών ή ανακλητικών δηλώσεων

Στην περίπτωση τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης στους κωδικούς 101, 102, 103, 105, 201, 202, 203, 305, 301, 302, 303 και 404 αναγράφεται η συνολική αξία όλων των ακινήτων του νομικού προσώπου όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές κ.λπ.).

Με βάση τις νέες αξίες της ακίνητης περιουσίας γίνεται επανυπολογισμός του φόρου και το τελικό ποσό αναγράφεται στην ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ή ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ» του Πίνακα Δ του εντύπου.

Ο κωδικός 614 συμπληρώνεται με το ποσό του φόρου που προέκυψε από την αρχική ή την προηγούμενη δήλωση. Οι κωδικοί 624 & 634 δεν συμπληρώνονται.

Στη συνέχεια και στη στήλη με την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΕΚΠΤΩΣΗ)» προσδιορίζεται το τελικό ποσό φόρου που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της συμπληρωματικής – τροποποιητικής ή ανακλητικής δήλωσης και της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης για βεβαίωση ή έκπτωση, το οποίο αναγράφεται στον κωδικό 714.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής συμπληρώνεται ο κωδικός 724 με το ποσό του εκπρόθεσμού φόρου και στον κωδικό 734 το ποσό του φόρου για βεβαίωση ή επιστροφή κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που καταχωρείται αρνητικός αριθμός τότε σημειώνεται το πρόσημο «μείον» (-) μπροστά από τον αρνητικό αριθμό.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

Το εσωτερικό του εντύπου της δήλωσης χωρίζεται σε δύο πίνακες. Στον πρώτο πίνακα αναγράφονται τα ακίνητα που φορολογούνται και στον δεύτερο πίνακα αναγράφονται τα απαλλασσόμενα ακίνητα.

Β1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που υπάγονται σε φόρο καθώς και η φορολογητέα τους αξία. Για το λόγο αυτό ο πίνακας χωρίζεται σε στήλες με ενδεικτικούς αριθμούς 1 έως και 30 και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο με ευανάγνωστα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ως ακολούθως:

Α/Α
(ΣΤΗΛΗ 1)
Αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε ακινήτου. Η αρίθμηση της στήλης 1 είναι συνεχής (1, 2, 3, κ.λπ.)
Ξεχωριστή σειρά και α/α καταλαμβάνει κάθε ακίνητο που για τον προσδιορισμό της αξίας του απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου προσδιορισμού αξίας ή η αξία του υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία.
Όταν υποβάλλεται συμπληρωματική ή ανακλητική δήλωση :
Στις περιπτώσεις που προστίθεται – εισάγεται ένα νέο εμπράγματο δικαίωμα που δεν είχε δηλωθεί στην αρχική δήλωση Φ.Α.Π., ως Α/Α αναγράφεται ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της αρχικής ή προηγούμενης δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή διαγράφεται ακίνητο ως Α/Α χρησιμοποιείται αυτός της πρώτης αναγραφής του ακινήτου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 2)
Η στήλη αυτή συμπληρώνεται όταν η συνολική αξία του ακινήτου προσδιορίζεται με περισσότερα του ενός φύλλα υπολογισμού (π.χ. πολυώροφο κτίσμα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, θέση στάθμευσης ή αποθήκη η οποία αποτελεί παρακολούθημα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις αυτές, ως αριθμός σύνδεσης των γραμμών που ακολουθούν χρησιμοποιείται ο αύξων αριθμός της πρώτης γραμμής καταχώρησης του ακινήτου. Για παράδειγμα:

Με Α/Α 1 (στήλη 1) αναγράφεται επαγγελματική στέγη & με Α/Α 2 θέση στάθμευσης η οποία αποτελεί παρακολούθημα αυτής.
Στην περίπτωση αυτή στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (στήλη 2) της σειράς που απεικονίζεται η θέση στάθμευσης συμπληρώνεται ο αριθμ. 1 (δηλαδή ο Α/Α της επαγγελματικής στέγης του οποίου αποτελεί παρακολούθημα).
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
1 2
1 ΕΠΑΓ/ΤΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ
2 1 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Με Α/Α 1 (στήλη 1) αναγράφεται επαγγελματική στέγη & με Α/Α 2 θέση στάθμευσης η οποία αποτελεί παρακολούθημα αυτής.
Στην περίπτωση αυτή στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (στήλη 2) της σειράς που απεικονίζεται η θέση στάθμευσης συμπληρώνεται ο αριθμ. 1 (δηλαδή ο Α/Α της επαγγελματικής στέγης του οποίου αποτελεί παρακολούθημα).
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
1 2
14 ΒΙΟΜΗΧ/ΣΙΟ
15 14 ΑΠΟΘΗΚΗ
16 14 ΑΓΡ/ΧΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 3)
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός του εντύπου με το οποίο προσδιορίζεται η αξία του ακινήτου ως ακολούθως:

ΚΩΔ
Α1 Φύλλο υπολογισμού αξίας Κατοικίας ή Διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή οικισμού (Έντυπο 1)
Α2 Φύλλο υπολογισμού αξίας Επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο και σε όροφο κτηρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτήριο Γραφείων ή Γραφείων – Καταστημάτων (Έντυπο 2)
Α3 Φύλλο υπολογισμού αξίας Οικοπέδου εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 3)
Α4 Φύλλο υπολογισμού αξίας Αποθήκης σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 4)
Α5 Φύλλο υπολογισμού αξίας Θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 5)
Κ1 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Κατοικίας πλην μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ1)
Κ2 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ2)
Κ3 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Επαγγελματικής στέγης σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ3)
Κ4 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Σταθμού Αυτοκινήτων – Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού κτηρίου (έντυπο Κ4)
Κ5 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών κτιρίων – Αποθηκών (έντυπο Κ5)
Κ6 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά καθώς και νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων (έντυπο Κ6)
Κ7 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Εκπαιδευτηρίων (έντυπο Κ7)
Κ8 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων και εγκαταστάσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (έντυπο Κ8)
Κ9 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Κ1 έως Κ8 (έντυπο Κ9)
ΑΓ Φύλλο υπολογισμού αξίας αγροτεμαχίου (έντυπο Α.Α. ΓΗΣ)
ΣΚ Όταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό αξίας οικοπέδου
ΝΟΜΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 4)
Αναγράφεται ο νομός στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΣ
ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(ΣΤΗΛΗ 5)
Αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
(ΣΤΗΛΗ 6)
Αναγράφεται το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΟΙΚΙΣΜΟΣ ή ΘΕΣΗ
(ΣΤΗΛΗ 7)
Αναγράφεται η οδός και ο αριθμός ή ο οικισμός ή η θέση που βρίσκεται το ακίνητο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 8)
Αναγράφεται ο κωδικός κατηγορίας ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

1 Κατοικία ή Διαμέρισμα
2 Μονοκατοικία
3 Επαγγελματική Στέγη
4 Οικόπεδο
5 Αποθήκες
51 Γεωργικά ή Κτηνοτροφικά κτίρια
6 Θέση στάθμευσης
7 Σταθμοί Αυτοκινήτων
8 Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια
9 Ξενοδοχεία, Τουριστικές εγκαταστάσεις
10 Εκπαιδευτήρια
11 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
12 Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες
14 Νοσηλευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα
15 Αγροτεμάχιο
ΟΡΟΦΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 9)
Αναγράφεται ο κωδικός ορόφου του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Υ Υπόγειο.
Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Υπόγειοι όροφοι, τότε αναγράφουμε Υ1 για το 1ο υπόγειο, Υ2 για το 2ο υπόγειο κ.ο.κ.
0 Ισόγειο ή ημιυπόγειο
1 1ος όροφος ή ημιόροφος
2 2ος όροφος
3 3ος όροφος
4 4ος όροφος
5 κ.ο.κ 5ος κ.ο.κ. όροφος
98 Ειδικά κτίρια (σχετικά: Έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
(ΣΤΗΛΕΣ 10 & 11)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
10
Κύριοι Χώροι
Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των κυρίων χώρων των κτισμάτων πλην των ημιτελών κτισμάτων καθώς και των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 12.
11
Βοηθητικοί Χώροι
Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων των κτισμάτων πλην των ημιτελών κτισμάτων καθώς και των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 13.
404 Αναγράφεται το άθροισμά των τετραγωνικών μέτρων, κυρίων και βοηθητικών χώρων, των κτισμάτων που εντάσσονται στον υπολογισμό του 1€/τ.μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟ-ΦΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – & ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟ-ΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΣΤΗΛΕΣ 12 & 13)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
10
Κύριοι Χώροι
Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των κυρίων χώρων των ημιτελών, των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων όλων των νομικών προσώπων καθώς και των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
11
Βοηθητικοί Χώροι
Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων των ημιτελών, των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων όλων των νομικών προσώπων καθώς και των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΓΗΠΕΔΩΝ
(ΣΤΗΛΗ 14)
Αναγράφεται η επιφάνεια γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων) σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Αναγράφεται με τετραψήφιο αριθμό το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας ουσιαστικής αναθεώρησής της.

(ΣΤΗΛΗ 15)

ΕΙΔΟΣ
ΕΜΠΡΑΓΜΑ-ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 16)
Αναγράφεται ο κωδικός του είδους εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ως εξής:

ΚΩΔ
1 Πλήρης Κυριότητα
2 Ψιλή Κυριότητα
3 Επικαρπία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ
(ΣΤΗΛΗ 17)
Αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%) και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ
(ΣΤΗΛΗ 18)
Αναγράφεται το έτος γέννησης του επικαρπωτή. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

ΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ-ΝΤΑΙ ΜΕ:
(ΣΤΗΛΕΣ 19 – 22)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
19 Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
101 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 19
20 Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
102 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 20
21 Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
103 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 21
22 Αναγράφεται η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων γηπέδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που φορολογούνται με συντελεστή 0,33‰
105 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 22

ΑΞΙΑ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
& ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡ/ΤΑΙ ΜΕ:
(ΣΤΗΛΕΣ 23 – 26)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
23 Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων, των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων και των ημιτελών κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά περίπτωση, που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
201 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 23
24 Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων καθώς και των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
202 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 24
25 Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων καθώς και των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
203 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 25
26 Αναγράφεται η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά περίπτωση που φορολογούνται με συντελεστή 0,33‰
305 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 26

ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ:
(ΣΤΗΛΕΣ 27 – 29)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
27 Αναγράφεται η αξία των λοιπών κτισμάτων (πλην των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 23) που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
301 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 25
28 Αναγράφεται η αξία των λοιπών κτισμάτων (πλην των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 24) που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
302 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 26
29 Αναγράφεται η αξία των λοιπών κτισμάτων (πλην των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 25) που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
303 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 27

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 30)

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Για την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
2 Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
3 Όταν διαγράφεται ακίνητο ή εμπραγμάτου δικαιώματος, που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που απαλλάσσονται από το φόρο καθώς και η αξία τους προαιρετικά. Για το λόγο αυτό ο πίνακας χωρίζεται σε στήλες με ενδεικτικούς αριθμούς από 1 έως και 20 και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο με ευανάγνωστα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ως ακολούθως:

 

Α/Α
(ΣΤΗΛΗ 1)
Αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε ακινήτου. Η αρίθμηση της στήλης 1 είναι συνεχής (1, 2, 3, κ.λπ.)
Ξεχωριστή σειρά και α/α καταλαμβάνει κάθε ακίνητο που για τον προσδιορισμό της αξίας του απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου προσδιορισμού αξίας, ή η αξία του υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία.
Όταν υποβάλλεται συμπληρωματική ή ανακλητική δήλωση :
Στις περιπτώσεις που προστίθεται – εισάγεται ένα νέο εμπράγματο δικαίωμα που δεν είχε δηλωθεί στην αρχική δήλωση Φ.Α.Π., ως Α/Α αναγράφεται ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της αρχικής ή προηγούμενης δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή διαγράφεται ακίνητο ως Α/Α χρησιμοποιείται αυτός της πρώτης αναγραφής του ακινήτου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 2)
Η στήλη αυτή συμπληρώνεται όταν η συνολική αξία του ακινήτου προσδιορίζεται με περισσότερα του ενός φύλλα υπολογισμού (π.χ. χωρίς σύσταση, διαφορετική παλαιότητα, μεζονέτα, λόγω ρυμοτομίας, επειδή είναι παρακολούθημα κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις αυτές ως αριθμός σύνδεσης των γραμμών που ακολουθούν χρησιμοποιείται ο αύξων αριθμός της πρώτης γραμμής καταχώρησης του ακινήτου. Παραδείγματα συμπλήρωσης της στήλης αυτής δίδονται στην αντίστοιχη στήλη του πρώτου πίνακα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 3)
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός του εντύπου με το οποίο προσδιορίζεται η αξία του ακινήτου ως ακολούθως:

ΚΩΔ
Α1 Φύλλο υπολογισμού αξίας Κατοικίας ή Διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή οικισμού (Έντυπο 1)
Α2 Φύλλο υπολογισμού αξίας Επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο και σε όροφο κτηρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτήριο Γραφείων ή Γραφείων – Καταστημάτων (Έντυπο 2)
Α3 Φύλλο υπολογισμού αξίας Οικοπέδου εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 3)
Α4 Φύλλο υπολογισμού αξίας Αποθήκης σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 4)
Α5 Φύλλο υπολογισμού αξίας Θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 5)
Κ1 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Κατοικίας πλην μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ1)
Κ2 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ2)
Κ3 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Επαγγελματικής στέγης σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ3)
Κ4 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Σταθμού Αυτοκινήτων – Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού κτηρίου (έντυπο Κ4)
Κ5 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών κτιρίων – Αποθηκών (έντυπο Κ5)
Κ6 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά καθώς και νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων (έντυπο Κ6)
Κ7 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Εκπαιδευτηρίων (έντυπο Κ7)
Κ8 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων και εγκαταστάσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (έντυπο Κ8)
Κ9 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Κ1 έως Κ8 (έντυπο Κ9)
ΑΓ Φύλλο υπολογισμού αξίας αγροτεμαχίου (έντυπο Α.Α. ΓΗΣ)
ΣΚ Όταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό αξίας οικοπέδου
ΝΟΜΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 4)
Αναγράφεται ο νομός στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΣ
ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(ΣΤΗΛΗ 5)
Αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
(ΣΤΗΛΗ 6)
Αναγράφεται το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΟΙΚΙΣΜΟΣ ή ΘΕΣΗ
(ΣΤΗΛΗ 7)
Αναγράφεται η οδός και ο αριθμός ή ο οικισμός ή η θέση που βρίσκεται το ακίνητο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 8)
Αναγράφεται ο κωδικός κατηγορίας ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

1 Κατοικία ή Διαμέρισμα
2 Μονοκατοικία
3 Επαγγελματική Στέγη
4 Οικόπεδο
5 Αποθήκες
51 Γεωργικά ή Κτηνοτροφικά κτίρια
6 Θέση στάθμευσης
7 Σταθμοί Αυτοκινήτων
8 Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια
9 Ξενοδοχεία, Τουριστικές εγκαταστάσεις
10 Εκπαιδευτήρια
11 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
12 Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες
14 Νοσηλευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα
15 Αγροτεμάχιο
ΟΡΟΦΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 9)
Αναγράφεται ο κωδικός ορόφου του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Υ Υπόγειο.
Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Υπόγειοι όροφοι, τότε αναγράφουμε Υ1 για το 1ο υπόγειο, Υ2 για το 2ο υπόγειο κ.ο.κ.
0 Ισόγειο ή ημιυπόγειο
1 1ος όροφος ή ημιόροφος
2 2ος όροφος
3 3ος όροφος
4 4ος όροφος
5 κ.ο.κ 5ος κ.ο.κ. όροφος
98 Ειδικά κτίρια (σχετικά: Έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
(ΣΤΗΛΕΣ 10 & 11)

Κύριοι Χώροι (ΣΤΗΛΗ 10) Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των κυρίων χώρων των κτισμάτων.
Βοηθητικοί Χώροι (ΣΤΗΛΗ 11) Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων των κτισμάτων.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΓΗΠΕΔΩΝ
(ΣΤΗΛΗ 12)

Αναγράφεται η επιφάνεια γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων) σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 13)
Αναγράφεται με τετραψήφιο αριθμό το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας ουσιαστικής αναθεώρησής της.
ΕΙΔΟΣ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 14)
Αναγράφεται ο κωδικός του είδους εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ως εξής:

ΚΩΔ
1 Πλήρης Κυριότητα
2 Ψιλή Κυριότητα
3 Επικαρπία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ
(ΣΤΗΛΗ 15)
Αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%) και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ
(ΣΤΗΛΗ 16)
Αναγράφεται το έτος γέννησης του επικαρπωτή. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
(ΣΤΗΛΗ 17)

Αναγράφεται η αξία του κτίσματος προαιρετικά

ΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ
(ΣΤΗΛΗ 18)

Αναγράφεται η αξία του γηπέδου προαιρετικά

ΛΟΓΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΤΗΛΗ 19)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
1 Δάσος ή δασική έκταση
2 Ακίνητο που ανήκει σε ξένο κράτος και χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτού, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
3 Ακίνητο που έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.
4 Κτίσμα για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο 14 κατεδάφισης.
5 Επιταγμένο από το στρατό ακίνητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/1929
6 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο Ο.Τ.Α.
7 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
8 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της Τράπεζας της Ελλάδος
9 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο των κάθε είδους ταμείων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.
10 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο συνδικαλιστικής οργάνωσης.
11 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
12 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
13 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών.
14 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο των Μουσείων.
15 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης.
16 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας.
17 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων.
18 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών δημόσιων ή δημοτικών γηροκομείων, Κ.Α.Π.Η.
19 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται δωρεάν
20 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο νομικού προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3647/2008
21 Ιδιωτικός ναός γνωστής θρησκείας & δόγματος που έχει τεθεί σε κοινή λατρεία 15
22 Δικαιώματα μεταλλειοκτησίας και εξόρυξη ορυκτών ή λιθων
23 Λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας,
24 Τα εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Λωρίδες
25 Λοιπές απαλλαγές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 20)

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Για την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
2 Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
3 Όταν διαγράφεται ακίνητο ή εμπραγμάτου δικαιώματος, που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σε περιπτώσεις που η αξία μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ενός κτίσματος υπολογίζεται με τα έντυπα 1 έως 5 του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και απαιτείται διαχωρισμός της αξίας του κτίσματος από την ενσωματωμένη στο έντυπο αξία του οικοπέδου λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα τα έντυπα προσδιορισμού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 και 5 καθώς και το έντυπο 3 αξία οικοπέδου. Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου στο έντυπο 3 συμπληρώνεται η περίπτωση 1 του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Η).

Η αξία του κτίσματος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου μείον την αξία του οικοπέδου όπως αυτή προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα.
Στην περίπτωση που προκύπτει αρνητική αξία για το ιδιοχρησιμοποιούμενο κτίσμα, μετά την αφαίρεση της αξίας του αναλογούντος οικοπέδου, το εν λόγω κτίσμα θα αναγραφεί ενδεικτικά με αξία 1€ και το οικόπεδο θα φορολογηθεί στην αξία που υπολογίζεται με βάση τον πίνακα Η1 του εντύπου του οικοπέδου, με συντελεστή 6‰.

Επισημαίνεται ότι ο διαχωρισμός της αξίας ενός ακινήτου σε κτίσμα και γήπεδο γίνεται μόνο σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων, η αξία των οποίων προσδιορίζεται με τα έντυπα 1 έως 5 του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

2. Περαιτέρω στις περιπτώσεις όπου κατά τον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου χρησιμοποιούνται τα έντυπα Κ1 έως Κ9 για τον υπολογισμό του κτίσματος, θα αναγράφεται σε χωριστή σειρά η αξία του κτίσματος και σε χωριστή σειρά η αξία του γηπέδου. Παράλληλα θα χρησιμοποιείται η στήλη Αριθμός Σύνδεσης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης με περισσότερες από μία σελίδες:

α. αναγράφεται το λεκτικό «ΣΕΛΙΔΑ ….. ΑΠΟ …..» σε κάθε σελίδα της δήλωσης.

β. η αρίθμηση των ακινήτων (Α/Α) είναι συνεχόμενη και στις επόμενες σελίδες, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο προεκτυπωμένος αριθμός

γ. στην τελευταία γραμμή του εσωτερικού του εντύπου κάθε σελίδας πραγματοποιείται άθροιση των ποσών των κωδικών 404, 101, 102, 103, 105, 201, 202, 203, 305, 301, 302, και 303 και μεταφορά του αθροίσματος στην πρώτη γραμμή της επόμενης σελίδας.
δ. Στην περίπτωση αυτή θα συμπληρώνονται τα συνολικά ποσά μόνο στη πρώτη σελίδα.

4. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας επί κτίσματος, τότε στις στήλες ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ – ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ Κύριοι Χώροι (στήλη 10) και Βοηθητικοί Χώροι (στήλη 11) αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα που υπάγονται σε φόρο, όπως αυτά προκύπτουν από το γινόμενο της επιφάνειας είτε επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας είτε επί του ποσοστού της αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος. Τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα μέχρι την συμπλήρωση της συνολικής επιφάνειας αναγράφονται στις στήλες 12 ή 13 κατά περίπτωση. Στις σημειώσεις του φορολογούμενου περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων αυτών.

5. Στις περιπτώσεις που στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας αναγράφονται απαλλασσόμενα ακίνητα απαιτείται η συνυποβολή των παραστατικών που ορίζονται στην ΠΟΛ.1095/21.6.2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Τα παραστατικά απαλλαγής αναγράφονται αναλυτικά στην τέταρτη σελίδα του εντύπου.

6. Όταν αναγράφονται λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια που κατέχει το νομικό πρόσωπο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Please follow and like us:

Δικαιολογιτικά απαλαγής φόρου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

ΠΟΛ.1101/24.6.2010

Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

Αθήνα, 24-6-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ A’ , Β’

E-mail : d13.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ. 1101

Θ Ε Μ Α : Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 ( ΦΕΚ 238 Α’) «περί απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας κ.λπ.», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της ενότητας Α των άρθρων 26 και 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, όπως ισχύουν, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄) .

4. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213 Α΄).

5. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά, ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο πρώτο

Καθορίζουμε ότι για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής, μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση φόρου απαιτείται να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στα επόμενα άρθρα, ανά φορολογία και κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος χορήγησης απαλλαγής, με εξαίρεση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας, τα οποία αναζητώνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ο.Υ., εκτός αν προσκομισθούν από τον υπόχρεο κατά την υποβολή της δήλωσης.

Στην αιτία θανάτου ή γονικής παροχής κτήση, εφόσον κάποιο ή κάποια από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος χορήγησης απαλλαγής για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, ο δικαιούχος της απαλλαγής θα πρέπει να κάνει μνεία των λόγων μη υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών σε υπεύθυνη δήλωση. Τα δικαιολογητικά αυτά οφείλει να τα προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους.

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, θα συνυποβάλλεται μια ενιαία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνονται όλα τα επιμέρους ζητούμενα στοιχεία.

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η επίδειξη διαβατηρίου, δελτίου ταυτότητας, άδειας διαμονής ή άδειας παραμονής, θα κρατείται φωτοτυπία στο σχετικό φάκελο της υπηρεσίας.
Προκειμένου για αλλοδαπούς, εφόσον υπάρχει αδυναμία έκδοσης κάποιων δικαιολογητικών στην Ελλάδα, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση.

Τα αναφερόμενα στο κείμενο της παρούσας για το σύζυγο εφαρμόζονται και για το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ο δικαιούχος της απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3719/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 1
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου της απαλλαγής ή άλλο/α ισοδύναμο/α πιστοποιητικό/α που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του και ληξιαρχική πράξη γάμου ή γέννησης τέκνου, κατά περίπτωση, εφόσον τα στοιχεία του γάμου ή της γέννησης δεν προκύπτουν από αυτό.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα με επ’ αυτού βεβαίωση από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή δήλωση από ιδιώτη μηχανικό κατά τις διατάξεις του ν. 651/1977 και του ν. 1337/1983 ότι το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη κατοικία είναι οικοδομήσιμο κατά το χρόνο της αγοράς και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία άδεια οικοδομής, αντί του προηγούμενου δικαιολογητικού προσκομίζεται φωτοτυπικό αντίγραφο της άδειας, εφόσον από αυτή ή το προσαρτημένο σ’ αυτή τοπογραφικό διάγραμμα, εάν υπάρχει, προκύπτουν και οι δύο αναγκαίες κατά νόμο προϋποθέσεις και ο υπόχρεος δηλώσει υπεύθυνα στη δήλωση της επόμενης παραγράφου ότι όσα αναφέρονται στην άδεια οικοδομής ή στο τοπογραφικό διάγραμμα δεν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το χρόνο φορολογίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την οποία ο αγοραστής θα βεβαιώνει ότι :

α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγος και τα ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα τους:

i. δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου ή κατοικίας σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων και τα οποία συνολικά πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους,

ii. δεν έχουν τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την απόκτηση πρώτης κατοικίας κατά το παρελθόν,

iii. δεν έχουν μεταβιβάσει κατά την προηγούμενη πενταετία:

– την επικαρπία ή το δικαίωμα οίκησης ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας, ή

– την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου που πληρούσαν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους, συναθροιζόμενα με τα λοιπά ακίνητα της οικογένειας,

β) δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με τον πωλητή ή σύζυγός του

γ) κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν τη χορήγηση της απαλλαγής,

δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που τυχόν θα του ζητηθούν από τη Δ.Ο.Υ.

4. Αναλυτική κατάσταση ακινήτων σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι συνημμένο στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης της προηγούμενης περίπτωσης, υπογεγραμμένη και από τους δύο συζύγους.

5. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν τη χορήγηση της απαλλαγής για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων γίνεται με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων, συμβάσεις εργασίας, φοίτηση των τέκνων σε σχολεία στην Ελλάδα, έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κ.λ.π.

Άρθρο 2
Πρόσθετα δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων απαλλαγής κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά, απαιτείται να συνυποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Για άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία:

Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, αν ο αγοραστής είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή προστατεύει ανάπηρο τέκνο με το ίδιο ποσοστό, για το ποσοστό της αναπηρίας και το χρόνο διάρκειας αυτής. Σε περίπτωση χορήγησης, από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και πάνω, θα προσκομίζεται βεβαίωση του ασφαλιστικού αυτού φορέα, που θα αναφέρει ότι χορηγήθηκε σύνταξη αναπηρίας, το ποσοστό της αναπηρίας και το χρόνο διάρκειας αυτής.

2. Σε περίπτωση λύσης του γάμου:

α) Σε περίπτωση λύσης του γάμου με θάνατο ή διαζύγιο και χορήγησης απαλλαγής στον επιζώντα ή διαζευγμένο σύζυγο, ληξιαρχική πράξη θανάτου ή κυρωμένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή διαζευκτηρίου αντίστοιχα, εφόσον η λύση του γάμου δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Σε περίπτωση λύσης του γάμου με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, δικαστική απόφαση περί αναγνώρισης της εκτελεστότητας στην Ελλάδα της αλλοδαπής αυτής απόφασης, όπου απαιτείται.

3. Για την απόδειξη της επιμέλειας των τέκνων:

α) Από τον επιζώντα σύζυγο, υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθεί να έχει την επιμέλεια αυτών και ότι δεν εκδόθηκε δικαστική απόφαση που να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της επιμέλειάς τους.

β) Από το διαζευγμένο γονέα, δικαστική απόφαση, με την οποία του ανατίθεται η επιμέλεια αυτών καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτή δεν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί μεταγενέστερα ή, σε περίπτωση λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, δικαστική απόφαση, που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων, ή έγγραφη συμφωνία των γονέων επικυρωμένη από το δικαστήριο. Αν με τη δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συμφωνία απονέμεται η επιμέλεια από κοινού και στους δύο γονείς, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από την οποία προκύπτει ότι η επιμέλεια των τέκνων ασκείται πραγματικά από τον αγοραστή.

γ) Από την άγαμη μητέρα, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πάψει να ασκεί τη γονική μέριμνα ή αυτή δεν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτο.

δ) Από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα, δικαστική απόφαση, με την οποία του ανατίθεται η επιμέλεια καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτή δεν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί μεταγενέστερα.

ε) Από τον εν διαστάσει σύζυγο, συμβολαιογραφικό έγγραφο περί ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων.

στ) Από πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τις διατάξεις του ν. 3719/2008, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία να προκύπτει η δήλωση των ανηλίκων τέκνων ως προστατευόμενων. Επισημαίνεται ότι τα τέκνα δε θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως προστατευόμενα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει το σύμφωνο συμβίωσης ο αγοραστής.

4. Για την αγορά εξ αδιαιρέτου μεριδίου:

α) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφύλακα ότι ο αγοραστής είναι κύριος ποσοστού εξ αδιαιρέτου του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου, το υπόλοιπο του οποίου πρόκειται να αγοράσει, προκειμένου να καταστεί πλήρης κύριος αυτού.

β) Σε περίπτωση μεταβίβασης του εξ αδιαιρέτου μεριδίου πρώτης κατοικίας, από τον ένα σύζυγο προς τον εξ αδιαιρέτου συγκύριο άλλο σύζυγο, πριν από την πάροδο πενταετίας από την αγορά, βεβαίωση του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει κατατεθεί αγωγή έκδοσης διαζυγίου και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι, αν λυθεί ο γάμος πριν την πάροδο της πενταετίας, θα υποβληθεί η οικεία δήλωση και θα καταβληθεί ο αναλογών φόρος.

5. Για την εκ νέου απαλλαγή:

Σε περίπτωση χορήγησης νέας απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, πιστοποιητικό της αρμόδιας για τη χορήγηση της προηγούμενης απαλλαγής Δ.Ο.Υ., ότι υποβλήθηκε η οικεία δήλωση – ανάλογα με την αιτία της πρώτης απαλλαγής – και εξοφλήθηκε ολόκληρος ο επιμεριστικά οφειλόμενος για το ακίνητο φόρος, ή θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στην οποία θα πιστοποιείται η καταβολή του φόρου της πρώτης απαλλαγής.

6. Για την περιφέρεια Θράκης:

Για όσους αγοράζουν ακίνητο στην περιφέρεια της Θράκης κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνει, πλέον των αναφερομένων στις περιπτώσεις 3γ, 3δ και 3ε, ότι:

α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου ή κατοικίας σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων στην περιφέρεια της Θράκης και τα οποία συνολικά πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας τους,

β) τόσο ο ίδιος όσο και ο σύζυγός του δεν έχουν τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά το παρελθόν για την απόκτηση ακινήτου που βρίσκεται στην περιφέρεια της Θράκης,

γ) θα ιδιοκατοικήσει στο αγοραζόμενο ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη από την ημέρα της εγκατάστασής του σε αυτό

δ) θα εγκατασταθεί στο ακίνητο:

i. προκειμένου για αποπερατωμένη κατοικία, εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της αγοράς και

ii. προκειμένου για ημιτελή οικία ή διαμέρισμα, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα της αγοράς.

ε) σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου, προσκόμιση οικοδομικής άδειας εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα της αγοράς.

7. Υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Για την απόδειξη της ιδιότητάς τους απαιτείται δελτίο ταυτότητας, ισχυρό διαβατήριο ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Ομογενείς:

α) Η ιδιότητα του ομογενούς, για τους ελληνικής καταγωγής υπηκόους της Αλβανίας και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αποδεικνύεται με προσκόμιση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που χορηγείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

β) Για τους ομογενείς από την Τουρκία, για τους οποίους δεν εκδίδεται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, η ιδιότητα του ομογενούς αποδεικνύεται από την αναγραφή της ελληνικής εθνικότητάς τους στο Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού που χορηγείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

9. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄):

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναγνωρισμένου πρόσφυγα απαιτείται:

α) Επίσημο αντίγραφο της εκδοθείσας απόφασης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη περί της αναγνώρισης ως πρόσφυγα.

β) Άδεια παραμονής, εκδοθείσα από το τμήμα πολιτικού ασύλου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, η οποία θα είναι σε ισχύ.

γ) Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (δίπτυχο), στο οποίο θα αναφέρεται η ιδιότητά του ως πολιτικού πρόσφυγα.

δ) Πρωτότυπη βεβαίωση από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας περί της αναγνώρισης ως πρόσφυγα, από την οποία θα προκύπτει και η οικογενειακή του κατάσταση. Η βεβαίωση θα επέχει θέση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, σε όποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

10. Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των «επί μακρόν διαμενόντων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄):

Για την απόδειξη της ιδιότητας του «επί μακρόν διαμένοντος» απαιτείται:

α) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002 του Συμβουλίου στην οποία θα υπάρχει η ένδειξη «επί μακρόν διαμένων – ΕΚ». Επί του παρόντος η άδεια διαμονής έχει τη μορφή ειδικής ετικέτας που επικολλάται σε ισχυρό διαβατήριο.

β) Επίσημο αντίγραφο της εκδοθείσας από τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών της Περιφέρειας ή τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απόφασης περί υπαγωγής του στο καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2006.

11. Πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3719/2008:

α) Επίσημο αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την αγορά.

β) Πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης.

γ) Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η δήλωσή τους ως τέκνων γεννηθέντων κατόπιν Συμφώνου Συμβίωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΄Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Άρθρο 3
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων

1. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 1.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με την οποία ο δικαιούχος της απαλλαγής θα βεβαιώνει ότι :

α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου που βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος, που συνολικά πληρούν τις στεγαστικές τους ανάγκες, κατά το χρόνο της απόκτησης της πρώτης κατοικίας. Εφόσον η απόκτηση πρώτης κατοικίας γίνεται αιτία θανάτου, βεβαιώνεται ότι τα πιο πάνω ακίνητα, συναθροιζόμενα και με τα λοιπά αντίστοιχα κληρονομιαία ακίνητα, πλην εκείνου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες του δικαιούχου.

β) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του δεν έχει τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά το παρελθόν,

γ) κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) ο δικαιούχος της απαλλαγής, ο σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του δεν έχουν μεταβιβάσει κατά την προηγούμενη πενταετία με επαχθή ή χαριστική αιτία i) την επικαρπία ή το δικαίωμα οίκησης ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή οικοπέδου, ii) την ψιλή κυριότητα οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, που πληρούσαν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του δικαιούχου, συναθροιζόμενα με τα λοιπά ακίνητα της οικογένειας, εφόσον η απόκτηση πρώτης κατοικίας γίνεται αιτία γονικής παροχής

ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που τυχόν θα του ζητηθούν από τη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 4
Πρόσθετα δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων απαλλαγής κατά την αιτία θανάτου ή γονικής παροχής απόκτηση πρώτης κατοικίας, απαιτείται να συνυποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.

2. Για την απόδειξη της επιμέλειας των τέκνων τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.

3. Για την απόκτηση εξ αδιαιρέτου μεριδίου και για τη συνένωση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 2.

4. Για τη χορήγηση νέας απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 της ενότητας Α του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών, όπως ισχύει, τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2.

5. Για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2.

6. Για τη χορήγηση απαλλαγής σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 2.

Άρθρο 5
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Από το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρθηκαν πιο πάνω: α) το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου της απαλλαγής, β) η ληξιαρχική πράξη γάμου, γ) η ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου και δ) η ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής και εκδίδονται από ημεδαπές διοικητικές αρχές δεν προσκομίζονται από το δικαιούχο, αλλά αναζητώνται υποχρεωτικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄). Εάν ο δικαιούχος το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει ο ίδιος τα ανωτέρω πιστοποιητικά. Δεν υφίσταται υποχρέωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης των πιο πάνω δικαιολογητικών από το Ειδικό Ληξιαρχείο, για τα αντίστοιχα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό. Η αιτούμενη απαλλαγή θα χορηγείται μετά την έκδοση των πιστοποιητικών για τα οποία έχει εφαρμοσθεί η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

Άρθρο 6

Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1051240/385/Α΄0013/ΠΟΛ.1057/21.6.2004 (ΦΕΚ 973 Β΄) και 1036725/147/Α΄0013/ΠΟΛ.1060/7.4.2005 (ΦΕΚ 515 Β΄) καταργούνται.

Άρθρο δεύτερο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ισχύ από τη δημοσίευσή της.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                          
Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Please follow and like us:

Απο 01/07/10 η αυξηση συντελεστών ΦΠΑ.

Σε οποιοδήποτε τιμολόγιο εκδοθεί από 1ης Ιουλίου ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους αυξημένους συντελεστές ακόμη κι αν αφόρα συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενη ημερομηνία, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του δίνει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του μέτρου, που προβλέπει την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου, όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο του μνημονίου που υπεγράφη με την «τρόικα» ( Ε. Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ).

Η αύξηση αφορά όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε ΦΠΑ με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα, για τα οποία οι νέοι συντελεστές ισχύουν ήδη από 03.05.2010.

Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ μετά την αύξηση διαμορφώνονται ως εξής:

α) ο κανονικός συντελεστής από 21%, αυξάνεται σε 23%,

β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 10%, αυξάνεται σε 11%,

γ) ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής, που ισχύει για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 5%, αυξάνεται σε 5,5%.

Ακολούθως, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, από 15%, 7% και 4%, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 8% και 4% .

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

«Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από την 01.07.2010 και εφεξής, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται με ημερομηνία από την 01.07.2010 και εφεξής και αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.

Αντίθετα, στην περίπτωση έκδοσης «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου» (βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόσθηκε κατά την έκδοση του προς ακύρωση στοιχείου, με δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

Παραδείγματα:

– Επιχείρηση στις 04.06.2010 είχε αποστείλει με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε συντελεστή Φ.Π.Α. 21% και το τιμολόγιο δεν εκδόθηκε άμεσα (04.06.2010). Στο τιμολόγιο πώλησης που θα εκδοθεί με ημερομηνία έκδοσης από 01.07.2010 και μετά, θα πρέπει να υπολογιστεί ΦΠΑ με συντελεστή 23%.

– Επιχείρηση την 01.06.2010 είχε αποστείλει με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε συντελεστή Φ.Π.Α. 21%. Εφόσον το Τιμολόγιο Πώλησης:

εκδοθεί μέχρι 30.06.2010 θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 21% ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής του (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά), εκδοθεί, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, την 1η Ιουλίου 2010 (καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση του τιμολογίου) ή μέχρι την 16η Ιουλίου με ημερομηνία όμως έκδοσης την 1η Ιουλίου 2010, θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 23%.

– Επιτηδευματίας βάσει σύμβασης υπογραφείσας στις 12.04.2010, ανέλαβε εκτέλεση δημοσίου έργου. Στη σύμβαση αναγράφεται ότι το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 21%. Το έργο πιστοποιείται στις 20.07.2010. Στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 23%.

– Κατά το μήνα Ιούνιο 2010 πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου, που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 21%. Στο Τιμολόγιο ή στην Εκκαθάριση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι 15.07.2010, με ημερομηνία 30.06.2010 (τελευταία ημέρα του Ιουνίου), θα υπολογισθεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 21%.

– Εταιρεία στις 04.06.2010 πραγματοποίησε, με έκδοση Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής, πώληση αγαθών σε πελάτη της με συντελεστή Φ.Π.Α. 10%. Στις 02.07.2010 επιστρέφονται τα αγαθά λόγω ελαττώματος. Στο πιστωτικό τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογισθεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 11%.

– Επιχείρηση στις 28.06.2010 αποστέλλει με Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής αγαθά σε πελάτη της, αξίας 2.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 21% (420 ευρώ). Λόγω άρνησης του πελάτη της να τα παραλάβει, τα αγαθά επιστρέφονται στις 02.07.2010 και η επιχείρηση εκδίδει «Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο», στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει τα ίδια ποσά, δηλαδή: αξία 2.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 21% (420 ευρώ).

Σημειώνεται ότι, για συναλλαγές που θα τιμολογηθούν από 01.07.2010 και μετά, θα πρέπει να αποδοθεί στο δημόσιο Φ.Π.Α. υπολογισμένος με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν εσφαλμένα με τους παλαιούς συντελεστές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και εφόσον πρόκειται για χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικού τιμολογίου με την -κατά τα παραπάνω- διαφορά του Φ.Π.Α.

Επίσης επισημαίνεται ότι, οι αυξημένοι συντελεστές Φ.Π.Α. θα ισχύουν από 01.07.2010 με βάση τα παραπάνω για όλες τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών, μη εξαιρούμενων των πωλήσεων φαρμάκων (όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ 1076/31.05.2010).

Τέλος, σε σχέση με το ζήτημα της προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών στους νέους συντελεστές, ισχύ έχουν οι οδηγίες που παρασχέθηκαν στα πλαίσια της ΠΟΛ 1018/06.03.2010, ενώ με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει, θα παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικές με τον τρόπο υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων μετά την αύξηση των συντελεστών του φόρου

πηγη www.pathfinder.gr

Please follow and like us:

Ν.3853 – Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

   ΝΟΜΟΣ 3853,ΦΕΚ Α 90/17.6.2010


Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και
άλλες διατάξεις


Αρθρο 1

 ΜΕΡΟΣ Α

Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών και ειδικότερα των
ομορρύθμων εταιριών, των ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), των εταιριών
περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιριών (εφεξής: «Εταιρίες»).Αρθρο 2

 Αρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»:

αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297
Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, τα φυσικά
πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια
για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης
ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), εταιριών περιορισμένης
ευθύνης και ανωνύμων εταιριών. Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση
ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής) ορίζονται οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος
νόμου, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την
«πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του
παρόντος.

ββ) Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης,
ανωνύμων εταιριών, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που για τη σύσταση
συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που
συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

β) «Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.», «Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.» ή «Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.»: Η
προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως
αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, «Κεντρική υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.», η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297
Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, «Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.» και το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ
297 Α) όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, «Τμήμα
Γ.Ε.ΜΗ.».Αρθρο 3

 Αρθρο 3
Γραμμάτιο Ενιαίου
Κόστους Σύστασης Εταιρίας

1. θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το οποίο
περιλαμβάνει:

α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος
νόμου,

β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το ποσό του οποίου αποδίδεται
ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσεως και το οποίο καθορίζεται, όπως και
κάθε άλλο σχετικό με αυτό (το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας) θέμα, με
την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2Α,

γ) το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και

δ) την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων,
όπου κατά περίπτωση απαιτείται.

2. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, καταβάλλεται υποχρεωτικά
από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της
σύστασης εταιρίας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επί
μέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε
αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του σε
περίπτωση μη καταχώρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και
ρυθμίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2Α του
παρόντος.

3. Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνεται:

α) ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο οποίος καταβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας
Στάσης,

β) η αμοιβή του συμβολαιογράφου,

γ) η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται,

δ) το παράβολο προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

4. Με την έναρξη ισχύος του Μέρους Α` του παρόντος, όπως ορίζεται στο άρθρο
21, με το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας καταργούνται:

α) Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο και

β) Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου και του ΤΑΠΕΤ, το οποίο καταβάλλεται κατά
το στάδιο της σύστασης εταιρίας, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία.Αρθρο 4

 Αρθρο 4
Γενικές διατάξεις

1. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες:

α) για την παραλαβή των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση των
Εταιριών,

β) για την καταχώριση των εγγράφων της περίπτωσης α` στις Υπηρεσίες ή στο
Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως τροποποιείται
με τον παρόντα, καθώς και για τη μέριμνα χορήγησης του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και
του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου
5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α) όπως τροποποιείται με τον παρόντα,

γ) να μεριμνούν για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ.,

δ) να μεριμνούν για τη χορήγηση και να λαμβάνουν τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών των Εταιριών,

ε) να μεριμνούν για την εγγραφή της εταιρίας, των φυσικών προσώπων, εταίρων,
διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και για
τη χορήγηση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, όπου αυτή απαιτείται, καθώς
και ασφαλιστικής ενημερότητας,

στ) για την είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και
του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης
καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου,

ζ) για την κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης
Εταιρίας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και
περιλαμβάνονται και ενσωματώνονται τα υπέρ αυτών τέλη, εισφορές και
επιβαρύνσεις στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 3 του παρόντος, καθώς επίσης για την απόδοση του φόρου
συγκεντρώσεως κεφαλαίου στο Δημόσιο,

η) για την ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για τη σύσταση των Εταιριών,

θ) για την παράδοση των συστατικών εγγράφων με τις αναγκαίες βεβαιώσεις των
αρμόδιων αρχών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιριών και

ι) οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιριών,

κ) αα. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης του εδαφίου αα` της παραγράφου α` του άρθρου
2 του παρόντος νόμου μπορούν να προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση
επωνυμίας, καθώς και στην εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο αρμόδιο Επιμελητήριο,
εφόσον έχουν τηρηθεί όσα η κείμενη νομοθεσία απαιτεί κατά περίπτωση για την
έναρξη εμπορικής, οικονομικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, με σκοπό την
ταχύτερη εξυπηρέτηση των φυσικών προσώπων - υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. του
εδαφίου α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως
αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου και των φυσικών
προσώπων - προαιρετικά εγγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ. του εδαφίου γ` της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το
άρθρο 13 του παρόντος νόμου, εφόσον τα φυσικά αυτά πρόσωπα το προαιρούνται.

ββ. Στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ν. 3419/ 2005 (ΦΕΚ 297 Α), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα του
εδαφίου γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3419/ 2005 (ΦΕΚ 297 Α),
κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης του εδαφίου αα` της παραγράφου α` του
άρθρου 2 του παρόντος νόμου και προκειμένου αυτές οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης να
προβούν στις ενέργειες που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, τα φυσικά αυτά
πρόσωπα καταβαλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μιας Στάσης τα τέλη, εισφορές και
επιβαρύνσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την πραγμάτωση των
ενεργειών αυτών.

γγ. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης του εδαφίου αα` της παραγράφου α` του άρθρου 2
του παρόντος νόμου είναι αρμόδιες για την κατανομή των εισπραττόμενων τελών,
εισφορών και επιβαρύνσεων στους δικαιούχους τους.

δδ. Με την κοινή υπουργική απόφαση του εδαφίου Α` της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των τελών,
εισφορών και επιβαρύνσεων στους δικαιούχους τους, τα παραστατικά της απόδοσης
σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής τους σε
περίπτωση μη καταχώρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

α) Καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προύποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες
για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών

Μιας Στάσης και: αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την
υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στις
περιπτώσεις γ` και δ` της παραγράφου 1, στις οποίες περιλαμβάνεται και η
είσπραξη του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και η χορήγηση των σχετικών
εγγράφων, ββ) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την υλοποίηση από τις
Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στην περίπτωση ε` της
παραγράφου 1 και η χορήγηση των σχετικών εγγράφων, γγ) των υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β` βαθμού, για τους σκοπούς του παρόντος.

β) Καθορίζεται η μεταφορά των φυσικών αρχείων, μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας
Στάσης και των Υπηρεσιών και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος
νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και
σχετικό θέμα.

γ) Καθορίζονται και τα θέματα που με ρητή εξουσιοδότηση νόμου προβλέπεται να
καθοριστούν από τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός
τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, με υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος και ισχύει, και
συγκεκριμένα αυτές που προβλέπονται κατά τρόπο και περιεχόμενο στις κάτωθι
διατάξεις:

αα) Παράγραφος 1 εδάφιο γ` του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία
αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α).

ββ) Παράγραφος 3 του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία αντικαθίστανται οι
παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α).

γγ) Παράγραφος 5 του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία αντικαθίστανται οι
παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α).

δδ) Παράγραφος 7 του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία αντικαθίσταται το
άρθρο 8 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α).

εε) Παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία αντικαθίσταται η
παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α).

στστ) Παράγραφος 9 του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία αντικαθίστανται
οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 12 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α).

ζζ) Παράγραφος 10 του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία αντικαθίσταται το
άρθρο 13 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α),

ηη) Παράγραφος 13 του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία αντικαθίστανται
οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α).

θθ) Παράγραφος 14 του άρθρου 13 του παρόντος, με την οποία αντικαθίστανται
τα εδάφια 3 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α),

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που απαιτείται για την έναρξη εφαρμογής του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του
παρόντος νόμου.

Β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετά από σύμφωνη γνώμη
της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, θα
καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προύποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες,
ώστε να δύναται ο συμβολαιογράφος να προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον
παρόντα νόμο υπηρεσίες του «ως Υπηρεσία Μιας Στάσης», ως μέρος των υπηρεσιών
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ
297 Α), καθώς και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που θα λάβουν την
«πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης».

Γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, δύναται: α) να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου
και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρισης ή δυνάμεων να καταχωρηθούν στο
Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297
Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, οι οποίοι δεν
προβλέπονται στο σκοπό του παρόντος νόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 και β)
να προβλέπει και άλλες εταιρικές πράξεις που είναι καταχωρη-τέες στο Γ.Ε.ΜΗ.,
δυνάμενες να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος νόμου.

Δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, δύναται να καθορίζονται οι προύποθέσεις και οι διαδικασίες που
πρέπει να τηρηθούν για να λάβουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών «την
πιστοποίηση υπηρεσιών μιας στάσης».Αρθρο 5

 Αρθρο 5
Διαδικασία σύστασης
προσωπικών εταιριών

1. Για τη σύσταση μιας προσωπικής εταιρίας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης
εταιρίας), οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης,
στις παρακάτω ενέργειες:

α) Καταθέτουν το συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας. Το συμφωνητικό σύστασης
της εταιρίας περιβάλλεται υποχρεωτικώς τον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου, στις περιπτώσεις που ορίζεται από το νόμο.

β) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο
επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρίας ως μέλος σε αυτό.

δ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας.

ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα
το φόρο που αναλογεί.

στ) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη
δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.

ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα
για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των εταίρων
και διαχειριστών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης.

2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη η μέρα και μετά την
ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης υποχρεούται να:

α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης,
ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων
στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.

β) Προβεί, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε
προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η
προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους,
προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.

γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και
του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης
καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, και του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου.

δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς
και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται.

ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, μεριμνήσει για την καταχώριση και
εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν.
3419/ 2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος
νόμου, και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης
που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α),
όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου.

στ) Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση
Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για την εγγραφή της εταιρίας, των εταίρων και
διαχειριστών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

ζ) Προβεί στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.

3. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 2,
προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό
σύστασης δεν πληρούν τις προύποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις
μέσα σε δύο εργάσιμες, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της
προθεσμίας παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην
παράγραφο 2. Αν η προθεσμία των δύο ή δέκα εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη
ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν
τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρείται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και ο Φόρος
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, εν όλω ή εν μέρει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης Α` της
παραγράφου 2 του άρθρου 4.Αρθρο 6

 Αρθρο 6
Διαδικασία σύστασης
εταιριών περιορισμένης ευθύνης

1. Για τη σύσταση μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, οι συμβαλλόμενοι ή ο
μόνος ιδρυτής, προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, στις παρακάτω
ενέργειες:

α) Υπογράφουν το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας σύμφωνα με
τις διατάξεις του κ.ν. 3190/1955.

β) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο
επιμελητήριο και για την εγγραφή της εταιρίας ως μέλος σε αυτό.

δ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας.

ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα
το φόρο που αναλογεί.

στ) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη
δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.

ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα
για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των
διαχειριστών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη η μέρα και μετά την
ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης υποχρεούται να:

α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του
αιτούντος και την πληρότητα των στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.

β) Προβεί, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε
προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η
προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους,
προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.

γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και
του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης
καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, και του φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου.

δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς
και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται.

ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, μεριμνήσει για την καταχώριση και
εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 2
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του
παρόντος νόμου, και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού
Καταχώρισης, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005
(ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου.

στ) Συντάσσει και αποστέλλει σχέδιο ανακοίνωσης για την ανωτέρω καταχώριση
στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ..

ζ) Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση
Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για την εγγραφή της εταιρίας και των
διαχειριστών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

η) Προβεί στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.

3. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περιπτώση α` της παραγράφου 2
προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό
σύστασης δεν πληρούν τις προύποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις
μέσα σε δύο εργάσιμες, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της
προθεσμίας παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην
παράγραφο 2. Αν η προθεσμία των δύο ή δέκα εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη
ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν
τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρείται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και ο Φόρος
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, εν όλω ή εν μέρει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης Α` της
παραγράφου 2 του άρθρου 4.Αρθρο 7

 Αρθρο 7
Διαδικασία σύστασης
ανωνύμων εταιριών

1. Για τη σύσταση μιας ανώνυμης εταιρίας, οι συμβαλλόμενοι ή ο μόνος ιδρυτής
προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, στις παρακάτω ενέργειες:

α) Υπογράφουν το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας σύμφωνα με
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

β) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο
επιμελητήριο και για την εγγραφή της εταιρίας ως μέλος σε αυτό.

δ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας.

ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα
το φόρο που αναλογεί.

στ) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη
δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.

ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα
για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των μελών του
διοικητικού συμβουλίου στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης.

2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη η μέρα και μετά την
ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης υποχρεούται να:

α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του
αιτούντος και την πληρότητα των στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.

β) Προβεί, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε
προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η
προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους,
προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.

γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής
απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, και
του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς
και για την έκδοση των απαιτουμένων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται.

ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, μεριμνήσει για την καταχώριση και
εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 2
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του
παρόντος νόμου, και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού
Καταχώρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005
(ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου.

στ) Συντάσσει και αποστέλλει σχέδιο ανακοίνωσης για την ανωτέρω καταχώριση
στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ..

ζ) Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση
Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για την εγγραφή της εταιρίας και των μελών του
διοικητικού συμβουλίου στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

η) Προβεί στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.

3. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 2,
προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό
σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις
μέσα σε δύο εργάσιμες, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της
προθεσμίας παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην
παράγραφο 2. Αν η προθεσμία των δύο ή δέκα εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη
ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν
τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρείται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και ο Φόρος
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, εν όλω ή εν μέρει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης Α`
παράγραφος 2 του άρθρου 4.Αρθρο 8

 Αρθρο 8
Εκδοση Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου

1. Για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και
7, η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα
ακόλουθα στοιχεία:

α) τον Κωδικό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, που προβλέπονται
στο άρθρο 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το
άρθρο 13 του παρόντος νόμου,

β) την απόδειξη εξόφλησης του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,

γ) τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της
επιχείρησης (τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως
θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης χώρου) και

δ) τα σχετικά έντυπα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τον
αιτούντα για την έκδοση Α.Φ.Μ..

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων και
εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποχρεούται να χορηγεί στον
αιτούντα αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αν τα στοιχεία και τα έγγραφα
αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς
να απαιτείται προηγούμενη αυτοψία στην έδρα της εταιρίας.Αρθρο 9

 Αρθρο 9

Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) δεν
εφαρμόζονται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών
περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρίας
είναι ίσο ή μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.Αρθρο 10

 Αρθρο 10
Εταιρίες που διέπονται
από ειδική νομοθεσία

Αν η ειδική νομοθεσία, που διέπει τη σύσταση εταιρίας προβλέπει την έγκριση
της σύστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από αρμόδια διοικητική αρχή,
οι σχετικές πράξεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην Υπηρεσία Μιας
Στάσης για την καταχώριση τους, μαζί με τα λοιπά στοιχεία καταχώρισης, στο
Γ.Ε.ΜΗ..Αρθρο 11

 Αρθρο 11

Ο έλεγχος νομιμότητας της Διοικήσεως για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας
που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2α του κ.ν. 2190/1920 καταργείται για
όλες τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2α και στην
παράγραφο 2β του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920.Αρθρο 12

 Αρθρο 12
Προτυποποιημένα καταστατικά

"Προτυποποιημένα καταστατικά": 1. Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιριών,
των ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), των εταιριών περιορισμένης ευθύνης
και των ανωνύμων εταιριών, δύναται να γίνει χρήση προτυποποιημένου
καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, αν πρόκειται για
ομόρρυθμες εταιρίες και απλές ετερόρρυθμες εταιρίες ή από την Υπηρεσία Μιας
Στάσης (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για εταιρία ετερόρρυθμη κατά μετοχές,
εταιρία περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμη εταιρία μόνο ως προς τα στοιχεία
που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το
προτυποποιημένο καταστατικό κατά περιεχόμενο ορίζεται με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2 περ. Α` του παρόντος, και κατά περίπτωση,
κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης του άρθρου 2αα, αν πρόκειται για
ομόρρυθμες εταιρίες και ετερόρρυθμες εταιρίες και αν πρόκειται για εταιρία
περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμη εταιρία, συντάσσεται από την Υπηρεσία Μιας
Στάσης του άρθρου

2ββ. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα
άρθρα 5, 6, 7 του παρόντος προκειμένου να γίνει καταχώριση του στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας:

α) Προτείνεται κατά περιεχόμενο από τη Συντονιστική Επιτροπή των
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας και της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

β) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και
κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

γ) Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας για κάθε τύπο εταιρίας θα είναι
προσπελάσιμο από το διαδικτυα-κό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

3. Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο καταστατικό, τεκμαίρεται η
νομιμότητα των διατάξεων του.Αρθρο 13

 ΜΕΡΟΣ Β

Αρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 3419/2005

1 .α) Η περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που
συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα
με το άρθρο 5.»

β) Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών
αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των
νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που
αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή,
εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλή ή
κατά μετοχές) εταιρίας, της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης
εταιρίας, όταν αυτή πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, όπως
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Η καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου καθορίζεται με βάση
την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την
εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία,
η καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από
την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου,
αντίστοιχα.

Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..»

γ) Οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 2 του ν. 3419/ 2005, όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συνιστάται
αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., ενιαίο για τις Διευθύνσεις Α.Ε. και Πίστεως και
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής.

Οι Διευθύνσεις αυτές διαβιβάζουν στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όλες τις πράξεις και τα
στοιχεία που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες,
όπου απαιτείται, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές
εταιρίες και τα υποκαταστήματα τους στην ημεδαπή, για την εξ αποστάσεως και
με ηλεκτρονικά μέσα αρχική καταχώριση (εγγραφή) των ανωτέρω προσώπων στο
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και κάθε μεταγενέστερη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή αυτών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

4. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας («υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.») έχουν την αποκλειστική
αρμοδιότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.. Κατ` εξαίρεση οι
Υπηρεσίες Μιας Στάσης, που προβλέπονται στη νομοθεσία, δύνανται να προβαίνουν
στις προβλεπόμενες από το νόμο καταχωρίσεις στις περιπτώσεις σύστασης της
ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλής ή κατά μετοχές) εταιρίας, της εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης
της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος
Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

2. Το άρθρο 3 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην Αθήνα,
το
οποίο απαρτίζεται από ένα μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο
της διοικητικής ή της πολιτικής ή της νομικής ή της οικονομικής επιστήμης ως
Πρόεδρο, έναν δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο ή στο ιδιωτικό
διεθνές δίκαιο, που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
διπλώματος, έναν ειδικό επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής, που
αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, οι
οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας με τους αναπληρωτές τους, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων
Επιμελητηρίων, που ορίζονται από τους οικείους φορείς με τους αναπληρωτές
τους.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το συντονισμό των Τμημάτων, των
Υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, μεριμνά για την έναρξη
και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., συντονίζει το έργο της μετάπτωσης των
αρχείων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ., μεριμνά για την
ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλα τα Επιμελητήρια της
χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης. Μεριμνά για την εκπαίδευση των χρηστών
του Γ.Ε.ΜΗ.. Παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήματα και
προτείνει προς το αρμόδιο - εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νομοθετικές
παρεμβάσεις. Επιλύει τα ανωτέρω εκδίδοντας κανονισμούς, εγκυκλίους και
αποφάσεις.

3. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θητεία πέντε (5) ετών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι αμοιβές των μελών του
Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της.
Στο Εποπτικό Συμβούλιο παρέχεται διοικητική υποστήριξη από την Κ.Ε.Ε..

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
αυτού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»

3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3419/2005, όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν την αρμοδιότητα των υπηρεσιών
της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και των υπηρεσιών των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την άσκηση
εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρη-τέων πράξεων και στοιχείων,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τις
ανώνυμες εταιρίες, όπου γι` αυτές απαιτείται, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις
ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών
που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, καθώς και τις αρμοδιότητες των
Ειρηνοδικείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς που υπάγονται σε αυτά.

Οι διοικητικές πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των
οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και
οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή
στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή των υπόχρεων
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.

2. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν με ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, ψηφιακά αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρισης, των συνοδευτικών
εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου που υποβάλλεται σε
αυτές, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και τα
διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες
υπηρεσίες. Η ανωτέρω υποχρέωση των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρεται και στις
οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιριών, των ευρωπαϊκών
εταιριών και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών, για τις οποίες υπάρχει
υποχρέωση δημοσίευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ευθύς ως οι αρμόδιες υπηρεσίες ασκήσουν την αρμοδιότητα τους, όπως
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, κατά την παράγραφο 1, κοινοποιούν
αυθημερόν, με ηλεκτρονικά μέσα, τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν στην
αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της
σύμπραξης και συνεργασίας του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, αντίστοιχα, σε ζητήματα διαβίβασης
και ανταλλαγής στοιχείων και δεδομένων που αφορούν τους υπόχρεους.

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την τήρηση, την οργάνωση,
τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και εν γένει λειτουργία και
δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ., τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση
παρατεταμένης αδυναμίας πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή παρατεταμένης αδυναμίας
αποθήκευσης δεδομένων σε αυτό, για τεχνικούς λόγους, τη διασύνδεση του
Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα δημόσια Μητρώα, την πρόσβαση σε αυτό δημόσιων υπηρεσιών και
φορέων, τη συνεργασία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. με άλλες
υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και
το συσχετισμό στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων που αφορούν
τους υπόχρεους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό
«Εθνικό
Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3
της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ/16.9.2009 (EEEK L 258). Στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, η μερίδα και κάθε άλλη
πληροφορία απαραίτητη για τη δημόσια χρήση του Γ.Ε.ΜΗ..»

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3419/ 2005, όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που καταχωρίζονται
στη Μερίδα και αφορούν την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) των φυσικών προσώπων,

β) των εμπορικών εταιριών και ενώσεων προσώπων,

γ) των υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ` της παραγράφου 1
του άρθρου 1,

δ) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ`
και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

ε) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στην περίπτωση θ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 1.

2. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο
του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του
πρακτορείου.

β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη
μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου.

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός
Καταχώρισης.

δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες
χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, εφόσον, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρίας ή την έναρξη
εργασιών επιτηδευματία.

ε. Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση
πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας
ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα καταχωρίζονται το
ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η
διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των
επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου.

στ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες περατώνονται,
αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην
προηγούμενη περίπτωση.

ζ. Τα στοιχεία των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση τους από την πτωχευτική
νομοθεσία.

η. Τα στοιχεία των εκκρεμών αιτήσεων πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή
άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών,

θ. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην ημεδαπή,
καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά το καθένα από αυτά.

ι. Ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων
του υπόχρεου στην αλλοδαπή.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με
την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.»

6.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η εγγραφή και κάθε
περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται, ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο ή οποιονδήποτε έχει ειδικό
έννομο συμφέρον, καθώς και από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, όπως προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, οι αιτήσεις καταχώρισης, που αφορούν τους
υπόχρεους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, υποβάλλονται
απευθείας στη Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο υπόχρεο, με εξαίρεση την
αρχική καταχώριση κατά το στάδιο της σύστασης εκείνων των ανωνύμων εταιριών,
που σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν προβλέπεται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης του
εγγράφου σύστασης και άδειας λειτουργίας από την αρμόδια διοικητική αρχή.»

β) Στο άρθρο 7 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως
εξής:

«8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τις
καταχωρίσεις που διενεργούν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης
των ομόρρυθμων εταιριών, των ετερόρρυθμων εταιριών (κάθε μορφής), των
εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιριών, όπως προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.»

7. Το άρθρο 8 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προύποθέτει την
προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο, σχετικού τέλους στην αρμόδια υπηρεσία
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται το ύψος του
τέλους καταχώρισης, που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και η διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης του τέλους καταχώρισης, τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία
ελέγχου τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το ανωτέρω τέλος αποτελεί έσοδο
της αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..»

8. Η παράγραφος 5 το άρθρου 11 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«5. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να
διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες
υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και
τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται
οι όροι, οι προύποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης των
ανωτέρω στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου.»

9. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 12 του ν. 3419/2005, όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Αν η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αρνείται να προβεί στην
αιτούμενη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί
να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει την εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή ή
άλλη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αρμόδιο να διατάξει την αιτούμενη ενέργεια,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της
περιφέρειας όπου εδρεύει η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν στην
ίδια περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι το
Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία. Αν έχουν
ιδρυθεί στην ημεδαπή, από τον ίδιο υπόχρεο, περισσότερα του ενός
υποκαταστήματα, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο στο οποίο προσφεύγει, κατ`
επιλογή του, ο υπόχρεος.

3. Η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου καθορίζει επακριβώς το περιεχόμενο της
εγγραφής, καταχώρισης ή μεταβολής, καθώς και το αντικείμενο της διαγραφής. Με
επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου, η απόφαση διαβιβάζεται με
ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία οφείλει να ενεργήσει
αυθημερόν, κατά το διατακτικό της απόφασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται
η διαδικασία και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά το
προηγούμενο εδάφιο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

10. Το άρθρο13 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών -
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από την έναρξη
λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 18.

2.α) Αν η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή
διαγραφή αφορά ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ευρωπαϊκές
εταιρίες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών
εταιριών στην ημεδαπή, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ, ζ` και η` της
παραγράφου 1 του άρθρου 1, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
αποστέλλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της
καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής και του χρόνου διενέργειας αυτών.
Προϋπόθεση της αποστολής της ανακοίνωσης αποτελεί η προηγούμενη καταβολή από
τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών
Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Σε περίπτωση
αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής, σύμφωνα με το
άρθρο 11, η υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει τη σχετική ανακοίνωση
στο Εθνικό Τυπογραφείο και επιβάλλει τα σχετικά τέλη στον υπόχρεο.

β) Προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος
Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού
Μητρώου, ακόμη και σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 11, δεν απαιτείται εξαιρετικά για τις
περιπτώσεις δημοσίευσης της περιληπτικής αναφοράς του περιεχομένου της
καταχώρισης σύστασης ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο
Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού
Εμπορικού Μητρώου, η οποία (δημοσίευση) γίνεται ατελώς.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έκδοση και την κυκλοφορία
του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού
Εμπορικού Μητρώου και τη διαδικασία δημοσίευσης, σε αυτό, των καταχωρίσεων
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποφασισθεί η τήρηση του Τεύχους
Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού
Μητρώου σε ηλεκτρονική μορφή και να καθορισθούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες.»

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις
διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..»

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ε ξής:

«1. Από την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και με την καταχώριση σε αυτό των
νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρίες, τις
ετερόρρυθμες εταιρίες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρίες, τις
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρίες
που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1
και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του
άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα:».

13. α) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, όπως
ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με:

(αα) την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και

(ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων για τα οποία
επιβάλλεται υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας.

β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής
Δημοσιότητας». Σε ειδικό κατάλογο του διαδικτυακου τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον
τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο
Επωνυμιών και η Μερίδα.

γ) Οι δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στις
κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο
«Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών
Περιορισμένης Ευθύνης». Σε ειδικό τμήμα του Τεύχους αυτού προβάλλονται οι
προσκλήσεις και κάθε άλλης μορφής επικοινωνία της εταιρίας με τους μετόχους
της, οι ανακοινώσεις σχετικά με τους μετασχηματισμούς των εταιριών
(μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κ.λπ.) και γενικά οι πράξεις για
τις οποίες υπάρχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση δημοσιότητας.

δ) Πληροφορίες, στοιχεία και μεταβολές που προβλέπονται από τον Πτωχευτικό
Κώδικα δημοσιεύονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής
Δημοσιότητας/Τεύχος Πτωχευτικού Κώδικα».

2. α) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του που υποβάλλεται σε έγγραφη ή
ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.,
να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα, αποσπάσμα τα των πράξεων και
στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικά. Με τον ίδιο τρόπο
οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα,
αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο
Φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας».

β) Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 1.1.2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική
μορφή.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των παραγράφων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος
έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

3. Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην
παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή
στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται το ύψος του
τέλους αυτού, που αποτελεί έσοδο της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή της Κ.Ε.Ε., αντίστοιχα.»

14. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως
ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων και
κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος
του προστίμου.»

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας
καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών εταιριών και εταιριών
περιορισμένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα
ανωνύμων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών
ομίλων οικονομικού σκοπού. Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα διατηρούνται μόνο ως
αρχεία ανάκλησης δεδομένων και μέχρι την πλήρη μεταφορά - μετάπτωση τους στο
Γ.Ε.ΜΗ..

Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου
στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ»,
«Κεντρικό
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης»,
«ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ..

Οπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» ή «ΤΑΕΠΕ», νοείται στο εξής το «Τεύχος
Ανωνύμων
Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου».

Οπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά στο Γ.Ε.ΜΗ.
στοιχεία (π.χ. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς το Γ.Ε.ΜΗ. να έχει τεθεί σε λειτουργία ως
προς το πρόσωπο του εγγραφόμενου, νοείται ως αναφορά στο προί-σχύον καθεστώς
ή στην αντίστοιχη ρύθμιση του προϊσχύοντος καθεστώτος.»Αρθρο 14

 Αρθρο 14
Εναρμόνιση θεμάτων ατμολεβητών με την
Οδηγία 97/23/ΕΚ «Εξοπλισμοί υπό πίεση»

1. Οι ατμολέβητες κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται, προκειμένου να
διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν από κατασκευαστικούς οίκους ή
εργοστάσια αντίστοιχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οικ. 16289/330/99 κοινής
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Υφυπουργού
Ανάπτυξης (ΦΕΚ987 Β), με την οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία
97/23/ΕΚ.

2. Καταργούνται τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 29 του β.δ. 277/1963 (ΦΕΚ 63 Α).

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται:

α. Η κατάταξη των ατμολεβητών σε κατηγορίες.

β. Οι απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εγκατάστασης των
ατμολεβητών, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την
εγκατάσταση τους, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα επίβλεψης
της λειτουργίας και της συντήρησης τους.

γ. Οι κυρώσεις, που επιβάλλονται στους υπευθύνους για τη μη συμμόρφωση τους
στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους ατμολέβητες, η διαδικασία και
τα όργανα επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, το β.δ. 277/1963 (ΦΕΚ 63 Α)
καταργείται στο σύνολο του.


Please follow and like us:

ΠΟΛ.1092/14.6.2010 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 76 καθώς κ

ΠΟΛ.1092/14.6.2010

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 76 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

Αθήνα, 14-06-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ – Β΄ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
TMHMA A΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3638389 210 3610065 210 3375205-207

ΠΟΛ.1092

ΘEMA: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 76 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

ΓΕΝΙΚΑ

Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 58 Α΄) με ημερομηνία 23/4/2010 δημοσιεύτηκε ο νόμος3842/2010. Με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 81 αυτού του νόμου επέρχονται αλλαγές στο νόμο 2523/1997.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων σας παρέχουμε τις πιο κάτω οδηγίες και διευκρινίσεις ανά άρθρο και παράγραφο του νέου άρθρου.

Άρθρο 75

Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Κυρώσεις – Ποινές

Παράγραφος 1

Ορισμός νέων ορίων προστίμων

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται οι υποπεριπτώσεις αα΄, αβ΄, και αγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και:

Α) ορίζεται νέο ύψος προστίμου για ορισμένες παραβάσεις και

Β) στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατοντάδα το ισχύον ύψος προστίμου ανά κατηγορία βιβλίων.

Ειδικότερα:

Α) Το ύψος του προστίμου (ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1) που εφαρμόζεται για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ τηςπαραγράφου 8 του άρθρου 5 ορίζεται σε:

– Τετρακόσια (400) ευρώ για τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και για τους τηρούντες βιβλία Α΄ κατηγορίας.

– Οκτακόσια (800) ευρώ για τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας.

– Χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

Έτσι το συνολικό πρόστιμο που επιβάλλεται για τις αυτοτελείς παραβάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 (δηλαδή παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. όπως παραβάσεις μη έκδοσης Δελτίων Αποστολής, μη έκδοση στοιχείου αξίας κάτω των 1.200 ευρώ έκαστου, μη έκδοση του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων) και για τις αυτοτελείς παραβάσεις της περίπτωσης η΄ της ιδίας παραγράφου και άρθρου (μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής) υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της παραπάνω νέας βάσης υπολογισμού επί τον αριθμό των διαπιστούμενων παραλήψεων (αριθμός μη εκδοθέντων στοιχείων ή μη καταχωρίσεων κ.λπ).

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις παραβάσεων μη έκδοσης στοιχείων ή μη καταχωρίσεων ή ελλιπών καταχωρίσεων στα πρόσθετα βιβλία για τις οποίες δεν καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις αλλά μία γενική παράβαση, δεν εφαρμόζεται η πιο πάνω βάση υπολογισμού και το πρόστιμο υπολογίζεται με τη βάση υπολογισμού που ισχύει για τις γενικές παραβάσεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η μη έκδοση δελτίων αποστολής από αγρότες ειδικού καθεστώτος που δεν διαπιστώνεται στη διακίνηση και έχει εκδοθεί το τιμολόγιο αγοράς, η μη έκδοση στοιχείων διακίνησης εφόσον έχει εκδοθεί και έχει καταχωρηθεί στα βιβλία το αντίστοιχο στοιχείο αξίας και η μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία συναλλαγών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα στοιχεία αξίας.

Β) Το ύψος του προστίμου (ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1) που εφαρμόζεται για τις λοιπές (πλην των ανωτέρω αναφερόμενων στην περίπτωση Α΄) παραβάσεις (γενικές παραβάσεις ανεξαρτήτως συντελεστή βαρύτητας και λοιπές αυτοτελείς) ορίζεται σε:

– Τριακόσια (300) ευρώ για τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και για τους τηρούντες βιβλία Α΄ κατηγορίας.

– Εξακόσια (600) ευρώ για τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας.

– Εννιακόσια (900) ευρώ για τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος

Η αναφερόμενη στις περιπτώσεις Α΄ και Β΄ της παρούσης παραγράφου Βάση Υπολογισμού ισχύει, σύμφωνα με την περίπτωση ιζ΄ τουάρθρου 92 του νόμου 3842/2010, για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 1/6/2010, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους. Δεν ισχύει δηλαδή για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2010 και διαπιστώνονται μετά από την ημερομηνία αυτή οπότε γι΄ αυτές επιβάλλεται το πρόστιμο με βάση υπολογισμού αυτή που οριζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 το όριο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ σε χίλια διακόσια (1.200) ευρώ. Η αντικατάσταση του ποσού αυτού γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους λόγω της αλλαγής της Βάσης Υπολογισμού ένα (1) που εφαρμόζεται για ορισμένες αυτοτελείς παραβάσεις.

Έτσι μετά την αντικατάσταση αυτή, για τις παραβάσεις που ορίζονται: α) στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους που αποκρύφθηκε εφόσον αυτή είναι άνω των 1.200 ευρώ. Εάν η αξία αυτή είναι μικρότερη των 1.200 ευρώ ανά στοιχείο επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο με τη νέα Βάση Υπολογισμού 1, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση Α΄ της προηγούμενης παραγράφου . β) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας του εικονικού ή πλαστού κ.λπ. στοιχείου που λήφθηκε ή εκδόθηκε κατά περίπτωση ή της αξίας της ανύπαρκτης αγοράς ή του εξόδου που καταχωρήθηκε χωρίς δικαιολογητικό στοιχείο εφόσον η πιο πάνω αξία είναι άνω των 1.200 ευρώ. Εάν αυτή είναι ίση ή κάτω των 1.200 ευρώ τότε για κάθε μία πράξη επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο με τη βάση υπολογισμού (1) όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση Α΄ της προηγούμενης παραγράφου.

Χρόνος έναρξης ισχύος

Αναλόγως με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 1 το νέο όριο των 1.200 ευρώ ισχύει για τις παραβάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5, που διαπράττονται από την 1/6/2010.

Παράγραφοι 3 και 4

Διοικητικός συμβιβασμός

Α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 75 προστίθεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν.2523/1997 νέο δεύτερο εδάφιο και ορίζεται νέος τρόπος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς του προστίμου για ορισμένες κατηγορίες παραβάσεων που είναι ουσιώδεις ή ιδιαίτερα ειδεχθείς.

Κατηγορία παραβάσεων

Η παραπάνω διάταξη αφορά το πρόστιμο που επιβάλλεται για τις:

– Αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5.

– Παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής ή της αξίας του στοιχείου ή της καταχώρισης.

Περιορισμός προστίμου

Το πρόστιμο που επιβάλλεται για τις πιο πάνω παραβάσεις μειώνεται κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς στο ένα δεύτερο (1/2).

Προϋπόθεση της μείωσης αυτής είναι:

– Όταν το ύψος του προστίμου είναι μέχρι 1.200 ευρώ η εφάπαξ καταβολή του ενός δευτέρου αυτού εάν π.χ. το πρόστιμο είναι 1.200 ευρώ πρέπει να καταβληθούν 600 ευρώ.

– Όταν το ύψος του προστίμου είναι άνω των 1.200 ευρώ η καταβολή του 30% του ενός δευτέρου του ποσού του προστίμου. Παράδειγμα για πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ το πρόστιμο μειώνεται στις 6.000 ευρώ εφόσον καταβληθεί άμεσα το 30% των 6.000 ευρώ δηλαδή 1.800 ευρώ.

Χρόνος καταβολής

Το πιο πάνω ποσό πρέπει να καταβληθεί κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ημερών οπότε στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική μνεία για την υποχρέωση της καταβολής στο πρακτικό συμβιβασμού.

Στην περίπτωση που δεν καταβληθεί το εν λόγω ποσό δεν επιτυγχάνεται διοικητικός συμβιβασμός και το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο χωρίς καμία μείωση.

Χρόνος έναρξης ισχύος

Ο νέος ανωτέρω αναφερόμενος τρόπος διοικητικού συμβιβασμού ισχύει για τις εν λόγω παραβάσεις που διαπράττονται από την 1/6/2010.

Διοικητικός συμβιβασμός προστίμων λοιπών παραβάσεων

Για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις λοιπές πλην των ανωτέρω αναφερόμενων παραβάσεων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.2523/1997.

Στο τέλος της παρούσης επισυνάπτεται νέο σχέδιο εντύπου «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ.» προσαρμοσμένο με τις νέες διατάξεις περί Διοικητικού Συμβιβασμού.

Β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2523/1997. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους συνεπεία του νέου οριζόμενου τρόπου συμβιβασμού που ορίζεται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3 για ορισμένες κατηγορίες παραβάσεων.

Έτσι σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 δεν συντελείται διοικητικός συμβιβασμός εάν δεν καταβληθεί:

– Το ένα δεύτερο (1/2) του προστίμου ή το τριάντα τοις εκατό (30%) του οφειλόμενου προστίμου που επιβάλλεται για ορισμένες παραβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 3.

– Το ένα πέμπτο (1/5) του οφειλόμενου προστίμου για τις λοιπές παραβάσεις.

Καταβολή του υπολοίπου οφειλόμενου προστίμου.

Το ποσό που απομένει μετά από την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5) ή του 30% του οφειλόμενου ποσού καταβάλλεται σε δόσεις κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 74 του κ.ν. 2238/1994.

Εάν καταβληθεί ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου προστίμου δηλαδή το 1/3 του επιβαλλόμενου προστίμου ή το ½ του επιβαλλόμενου προστίμου για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 3 κατά περίπτωση, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τις ίδιες προαναφερόμενες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

Χρόνος έναρξης ισχύος

Τα αναφερόμενα στο χρόνο έναρξης ισχύος της προηγούμενης παραγράφου 3 εφαρμόζονται αναλόγως.

Παράγραφος 5

Μη εφαρμογή του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας του άρθρου 9 του ν.2238/1997 επί επιτηδευματιών που υποπίπτουν σε ουσιώδες ή ειδεχθείς παραβάσεις εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής θεσπίζεται ποινή μη εφαρμογής του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται σε βάρος φυσικών προσώπων οι ακόλουθες παραβάσεις:

-Αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α’ και η’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ( παράλειψη έκδοσης στοιχείου του ΚΒΣ, μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων).

-Παραβάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση των στοιχείων του ΚΒΣ που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ και έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων και λήψη εικονικών ή νόθευση αυτών κλπ).

Όταν φορολογούμενος υποπίπτει στις πιο πάνω παραβάσεις δεν δικαιούται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994. Συνεπώς, θα του επιβληθεί φόρος με συντελεστή 10% (δέκα τοις εκατό) επί του ποσού μέχρι των 12.000 ευρώ δηλωθέντος εισοδήματος, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης με την οποία επιβάλλεται φόρος στους φορολογούμενους που δεν προσκομίσουν το απαιτούμενο ελάχιστο ποσό αποδείξεων βάσει του εισοδήματός τους. Διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται το αφορολόγητο ποσό που δικαιούται ο φορολογούμενος για τα τέκνα που τον βαρύνουν (περίπτωση α της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου) Περαιτέρω, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος την παράβαση που αφορά τη διαρρεύσασα χρήση (για την οποία υποβάλλεται η δήλωση) εφόσον του έχει κοινοποιηθεί μέχρι τη λήξη υποβολής της δήλωσης (Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί ειδική ένδειξη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος). Η απώλεια του αφορολογήτου ποσού και η υπαγωγή του σε φορολογία λαμβάνει χώρα και όταν έχει ασκηθεί προσφυγή από το φορολογούμενο εναντίον της πράξης επιβολής του προστίμου. Στη συνέχεια, το φορολογητέο εισόδημα της χρήσης εντός της οποίας διαπράχθηκε η παράβαση επαναπροσδιορίζεται από τη φορολογούσα Αρχή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τωνάρθρων 66,67 και 68 του ν.2238/1994. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση δικαίωσης του φορολογουμένου, ενεργείται νέα εκκαθάριση κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό.

Χρόνος έναρξης ισχύος

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για τις ανωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις που διαπράττονται από 1/6/2010 δηλαδή για τη διανυόμενη χρήση (π.χ. 1/1 – 31/12/2010) και τις μετέπειτα.

Άρθρο 76

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών

Αδικήματα φοροδιαφυγής

Παράγραφος 1

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επήλθαν μεταβολές στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997 σχετικά με την προβλεπόμενη ποινή της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιτηδευματιών σε ορισμένες περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων και φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, επιβάλλεται πλέον υποχρεωτικά εκ του νόμου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Ελέγχου, για διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα, η αναστολή λειτουργίας του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επιτηδευματία, κάθε φορά που :

α. παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με τη χρήση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων ή

β. διαπιστώνεται από διαφορετικούς κάθε φορά φορολογικούς ελέγχους για τουλάχιστον δύο φορές, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, ότι :

– δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς το προβλεπόμενο από το π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείο κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή

– δεν έχουν καταχωρηθεί στα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή

γ. διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο για τουλάχιστον τρείς (3) διαφορετικές συναλλαγές (παραβάσεις) ότι :

– δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς το προβλεπόμενο από το π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείο κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή

– δεν έχουν καταχωρηθεί στα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη του προβλεπόμενου συνοδευτικού στοιχείου θεωρείται ως μη έκδοση του στοιχείου αυτού.

Τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν.3842/2010, ισχύουν για παραβάσεις των ως άνω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄, που διαπιστώνονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, δηλαδή από 23/4/2010 και μετά. Σημειώνεται δε ότι ειδικά για τις παραβάσεις της περίπτωσης β΄ οι ως άνω διατάξεις ενεργοποιούνται με μόνη την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποτροπή η οποία διαπιστώνεται από 23/4/2010 και μετά , ανεξάρτητα αν η προηγούμενη ή οι προηγούμενες της υποτροπής παραβάσεις διαπιστώθηκαν ενδεχομένως πριν την ημερομηνία αυτή. Δηλαδή, ειδικά στις εν λόγω περιπτώσεις (παραβάσεις περίπτωσης β΄) η διαδικασία αναστολής των επαγγελματικών εγκαταστάσεων ενεργοποιείται για παραβάσεις που είτε έχουν ήδη διαπιστωθεί έστω και για μία φορά πριν τις 23/4/2010 και διαπιστώνεται εκ νέου παράβαση από την ημερομηνία αυτή και μετά είτε βεβαίως διαπιστώνονται για τουλάχιστον δύο φορές από την εν λόγω ημερομηνία και μετά, με την προϋπόθεση όμως, σε κάθε περίπτωση, ότι οι ως άνω παραβάσεις διαπιστώθηκαν μέσα στην ίδια ή την αμέσως επόμενη κάθε φορά χρήση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, σε περίπτωση επανάληψης, αλλά και κάθε νέας επανάληψης, οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες παραβάσεις εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του Υπουργού Οικονομικών, επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία για μεγαλύτερο πλέον χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για διάστημα μέχρι και έξι (6) μηνών. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της παραπάνω τριετίας λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ή της προηγούμενης, κατά περίπτωση, απόφασης για την αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία, ανεξάρτητα από την εγκατάσταση στην οποία διαπιστώθηκε η κάθε παράβαση και ότι οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή ανεξάρτητα από τυχόν επιτευχθείσα διοικητική επίλυση των επιβαλλόμενων οικείων προστίμων του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ή από την άσκηση προσφυγής από τον υπόχρεο κατά των σχετικών αποφάσεων επιβολής προστίμου.

Εξάλλου, σε σχέση με την εκτέλεση της υπουργικής απόφασης αναστολής λειτουργίας, τονίζεται ότι αυτή εκτελείται και στις περιπτώσεις εκείνες που από το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης μέχρι το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης έχει επέλθει αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί στον ίδιο χώρο με ίδιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών και συμμετέχουν σε αυτή ένα ή περισσότερα από τα αρχικά της μέλη, δηλαδή μέλη που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

Τονίζεται επίσης ότι η εκτέλεση της παραπάνω απόφασης ουδεμία ασκεί επιρροή στις ενοχικές σχέσεις του επιτηδευματία με τους μισθωτούς που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας.

Ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 1135781/4484/17.12.97 (ΦΕΚ Β’ 6/1998), η οποία κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1019/20.1.1998, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 1106210/3960/ΔΕ-Γ’/7.11.2000 (ΦΕΚ Β’ 1442/2000) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Δημόσιας Τάξης.

Σημειώνεται ότι για τις διαπιστούμενες κατά τα ανωτέρω παραβάσεις από 23/4/2010 και μετά οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα δεν θα αποστέλλουν σχετικά δεδομένα στη Δ/νση Ελέγχου για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, καθότι αυτά θα αντλούνται από σχετικές βάσεις δεδομένων μέσω και με τη συνδρομή της Γ.Γ.Π.Σ.

Συνεπώς, εφεξής δεν θα αποστέλλονται πλέον οι μέχρι τώρα προβλεπόμενες από τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1317/2.12.1997 και 1019/20.1.1998 μηνιαίες καταστάσεις με τα στοιχεία παραβάσεων του άρθρου 13, παρ. 1 του ν.2523/1997.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Έστω ότι για επιχείρηση πώλησης αγαθών διαπιστώθηκε κατά το 2009 (χρήση 2009) παράβαση μη έκδοσης μιας απόδειξης λιανικής πώλησης και ότι για την ίδια επιχείρηση διαπιστώνεται εκ νέου όμοια παράβαση τον Ιούνιο του 2010 (χρήση 2010).

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα ανασταλεί η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης μέχρι ένα (1) μήνα.

Παράδειγμα 2ο

Έστω ότι για επιτηδευματία με υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. διαπιστώθηκε από ελέγχους που έγιναν το Μάιο και τον Ιούνιο του 2010 η μη καταχώρηση συναλλαγών στα πρόσθετα βιβλία (π.χ. μη καταχώρηση πελατών, ασθενών, μαθητών, οχημάτων κ.λπ., ανάλογα με την περίπτωση) για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί στοιχεία εσόδων (π.χ. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών).

Στην περίπτωση αυτή έχουν επίσης εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα.

Παράδειγμα 3ο

Έστω ότι για επιχείρηση πώλησης αγαθών διαπιστώνεται από έλεγχο που γίνεται τον Ιούνιο του 2010 η μη έκδοση τριών αποδείξεων λιανικής πώλησης σε τρείς διαφορετικούς πελάτες.

Ομοίως, και στην περίπτωση αυτή έχουν επίσης εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα.

Παράδειγμα 4ο

Έστω ότι για τον επιτηδευματία του 2ου παραδείγματος διαπιστώνεται εκ νέου το έτος 2011, μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του, ότι δεν έχει καταχωρήσει στα πρόσθετα βιβλία συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία δεν είχε εκδοθεί στοιχείο εσόδων.

Στην περίπτωση αυτή θα ανασταλεί εκ νέου η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του επιτηδευματία για διάστημα αυτή τη φορά μέχρι έξι (6) μηνών.

Παράγραφος 2

Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής κατ’αρχήν αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 19 του ν.2523/1997, ώστε να καταλαμβάνει και τις νέες περιπτώσεις αδικημάτων φοροδιαφυγής που θεσπίζονται με τις ίδιες διατάξεις, πέραν των ήδη προβλεπόμενων περιπτώσεων πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.

Περαιτέρω, με τις εν λόγω διατάξεις, προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο ως άνω άρθρο 19 του ν.2523/1997, με την οποία θεσπίζεται ως αδίκημα φοροδιαφυγής, τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) μηνών, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση των προβλεπόμενων από το π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή η μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ίδιου π.δ. συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, όπως πλέον ισχύουν, για την αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιτηδευματιών. Σε περίπτωση επανάληψης αλλά κάθε νέας επανάληψης οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες παραβάσεις εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του Υπουργού Οικονομικών, η ποινή είναι αυστηρότερη καθόσον προβλέπεται πλέον για τον υπόχρεο επιτηδευματία φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Οι διαπραττόμενες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα παραβάσεις, συνιστούν αυτοτελή και ανεξάρτητα ποινικά αδικήματα από τα λοιπά προβλεπόμενα αδικήματα του ν.2523/1997 όπως ισχύει και συνεπώς υφίσταται αυτοτελής υποχρέωση για σύνταξη και υποβολή στον αρμόδιο εισαγγελέα μηνυτήριας αναφοράς από τη φορολογική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και διαπιστώνει τις παραπάνω παραβάσεις (Δ.Ο.Υ. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή Ελεγκτικό Κέντρο), μετά επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. και των οικείων αποφάσεων επιβολής προστίμου, εφαρμοζομένων και εν προκειμένω των διατάξεων του άρθρου 21, παρ.2 κλπ του ν.2523/1997 όπως ισχύουν (σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ.1274/31.12.1999). Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις παραβάσεων της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου της παρούσας, καθώς και στις περιπτώσεις επανάληψης της παράβασης εντός τριών ετών από την έκδοση απόφασης αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε. ή Ελεγκτικό Κέντρο, η αρμόδια για τον υπόχρεο επιτηδευματία Δ.Ο.Υ. ενημερώνει την υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. ή το Ελεγκτικό Κέντρο που διαπίστωσε την κατ΄ επανάληψη διαπιστωθείσα παράβαση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν.2523/1997, προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές που διαπίστωσαν την παράβαση να ενεργήσουν τα δέοντα ως αρμόδιες υπηρεσίες για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς.

Επισημαίνεται ότι για να τύχει εφαρμογής για τις ως άνω εν γένει περιπτώσεις η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 περί άρσης του αξιοποίνου λόγω συμβιβασμού, απαιτείται συνολικός διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός των οικείων προστίμων του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, στις περιπτώσεις δε διάπραξης περισσότερων της μίας παραβάσεων ο συμβιβασμός απαιτείται να επιτυγχάνεται για όλες τις παραβάσεις αυτές. Συνεπώς, ο συμβιβασμός των προστίμων για ορισμένες μόνο παραβάσεις ή βεβαίως η άσκηση σχετικής προσφυγής από τον υπόχρεο, δεν αίρουν την υποχρέωση της φορολογικής αρχής για τη σύνταξη και αποστολή μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράγραφος 3

Έναρξη ισχύος των ως άνω νέων ποινικών διατάξεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι ανωτέρω νέες ποινικές διατάξεις εφαρμόζονται για αδικήματα που διαπράττονται από την 1.6.2010 και μετά. Δηλαδή, οι εν λόγω ποινικές διατάξεις εφαρμόζονται για τις προαναφερόμενες παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι οποίες αναφέρονται και στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997, όπως πλέον αυτή ισχύει, που διαπράττονται από την παραπάνω ημερομηνία και μετά, για τις οποίες πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου για την αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιτηδευματιών και ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της οικείας απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την αναστολή λειτουργίας.

Λοιπά σχετικά θέματα

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 76 του ν.3842/2010, έχει ήδη αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου, στην επιλογή «Θέματα Ποινών», φόρμα προς συμπλήρωση με τον τίτλο «Μηνιαίο Δελτίο Μηνυτήριων Αναφορών άρθρου 76, παρ.2 ν.3842/2010», η οποία θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία των υποβαλλόμενων κάθε μήνα στον αρμόδιο εισαγγελέα μηνυτήριων αναφορών από τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και θα αποστέλλεται από τις υπηρεσίες αυτές ηλεκτρονικά στη Δ/νση Ελέγχου μέχρι την 5η ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα. Επί μη υποβολής μηνυτήριων αναφορών θα αποστέλλεται η παραπάνω φόρμα με την ένδειξη μηδέν.

Επισημαίνεται ότι στη Δ/νση Ελέγχου θα αποστέλλονται τα σχετικά δεδομένα αποκλειστικά με την ανωτέρω διαδικασία και δεν θα κοινοποιούνται οι ίδιες οι υποβαλλόμενες στον αρμόδιο εισαγγελέα μηνυτήριες αναφορές.

Σε ότι αφορά την αποστολή στοιχείων για τις μηνυτήριες αναφορές που θα υποβάλλονται από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., για το θέμα αυτό θα δοθούν αρμοδίως σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες αυτές από τις κεντρικές υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Με την ευκαιρία αυτή παρακαλούμε εφεξής να μην κοινοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα στα Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού τα έγγραφά τους που αφορούν τη λήψη των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν.

Σε σχέση επίσης με το ίδιο θέμα της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/1997 επισημαίνουμε και πάλι, σε συνέχεια των εγκυκλίων ΠΟΛ.1084/19.6.2009 και 1076120/12585/ΔΕ-Γ/3-8-09, ότι τα ανωτέρω έγγραφα των Δ.Ο.Υ και των Ελεγκτικών Κέντρων, πέραν της ενημέρωσης όλων των Δ.Ο.Υ., απευθύνονται πλέον, ύστερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3763/2009, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να ενημερωθούν εκ μέρους της τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα και όχι στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Κατόπιν αυτών και επειδή παρατηρείται ότι πολλές υπηρεσίες συνεχίζουν να αποστέλλουν τα ως άνω έγγραφα στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, επανερχόμεθα και εφιστούμε όλως ιδιαιτέρως την προσοχή για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω εγκυκλίων και την αποστολή των σχετικών εγγράφων στους ορθούς αποδέκτες.

Άρθρο 81

«Επιβολή προστίμων όταν οι παραβάσεις αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα και εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου»

Παράγραφος 1

Γενικά

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται στο ν.2523/1997 νέο άρθρο 9 Α «Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου». Με το άρθρο αυτό που έχει τρεις παραγράφους, θεσπίζεται για πρώτη φορά η άμεση επιτόπια έκδοση της Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) για ορισμένες παραβάσεις εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο.

Παράγραφος 1 του Άρθρου 9 Α

Α. Έκταση εφαρμογής – προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής το μέτρο της επιβολής του προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου εφαρμόζεται για παραβάσεις που διαπιστώνονται:

α) Από τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια της διενέργειας οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου (προληπτικού, τακτικού, προσωρινού),

β) Στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία. Δεν καταλαμβάνει δηλαδή η επιτόπια έκδοση Α.Ε.Π. παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια ελέγχου στο δρόμο για τη διακίνηση των αγαθών που δεν επιβεβαιώνονται με άμεσο επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση του επιτηδευματία και

γ) οι παραβάσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα και να είναι αδιαμφισβήτητες ώστε ο καταλογισμός τους να μην επηρεάζεται από την υποκειμενική συμπεριφορά του υπόχρεου και από την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το είδος της παράβασης και το ύψος του επιβλητέου προστίμου.

Β) Διαδικασία έκδοσης – επίδοσης

Τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν επιτόπου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία την Έκθεση Ελέγχου και εκδίδουν την Απόφαση Επιβολής Προστίμου.

Η Έκθεση Ελέγχου και η Απόφαση Επιβολής Προστίμου επιδίδονται στον υπόχρεο. Η επίδοση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στα πρόσωπα που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό. Επ΄ αυτού σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του Κώδικα αυτού, αν ο υπόχρεος φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου απουσιάζει από την επαγγελματική εγκατάσταση που διενεργείται ο έλεγχος, η Έκθεση ελέγχου και η Απόφαση Επιβολής Προστίμου παραδίδονται σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο που εργάζεται στον ίδιο χώρο. Επί άρνησης παραλαβής της Έκθεσης ελέγχου και της Απόφασης Επιβολής Προστίμου, επιδίδονται με θυροκόλληση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 55 και 56 του Κώδικα αυτού ακολουθουμένης της διαδικασίας που ορίζεται από τα άρθρα αυτά (σύνταξη έκθεσης – πρακτικού επίδοσης κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ιδίου πιο πάνω Κώδικα, αν η επίδοση διενεργηθεί σε ημέρα αργίας ή κατά τη διάρκεια της νύκτας (από 7 το βράδυ έως 7 το πρωί), η επίδοση είναι άκυρη, εκτός αν συναινέσει ενυπόγραφα το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση. Στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν συναινεί η Έκθεση Ελέγχου και η Απόφαση Επιβολής Προστίμου δεν θυροκολλούνται εκείνη τη χρονική στιγμή. Η επίδοση ή η θυροκόλληση γίνεται κατά περίπτωση μετά το πέρας του χρονικού ορίου απαγόρευσης της κοινοποίησης (βραδινές ώρες, αργία κ.λπ.).

Επίσης σημειώνεται ότι για την επιτόπια έκδοση της Α.Ε.Π. κάθε συνεργείο ελέγχου πρέπει να έχει μαζί του στελέχη Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου που καθένα θα έχει πρωτόκολλο με διακεκριμένη αρίθμηση ανά συνεργείο και θα είναι σφραγισμένα με την υπηρεσιακή σφραγίδα, παράλληλα δε πρέπει να τηρείται βιβλίο πρωτοκόλλου στη Δ.Ο.Υ.

Στο τέλος της παρούσας επισυνάπτεται σχέδιο εντύπου Απόφασης Επιβολής Προστίμου προσαρμοσμένο με τις πιο πάνω διατάξεις.

Παράγραφος 2 του Άρθρου 9 Α

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής κατονομάζονται οι παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις οποίες θεωρείται ότι μπορεί να εκδοθεί άμεσα η Απόφαση Επιβολής Προστίμου επειδή αυτές είναι στα πλαίσια που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.

Οι παραβάσεις αυτές είναι:

α) Μη επίδειξη των πιο κάτω πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

· Βιβλίο πόρτας (ξενοδοχεία κ.λπ.) περίπτωση α΄ της παραγράφου 5

· Μητρώο μαθητών (φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.λπ.) περίπτωση β΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο ασθενών (κλινικές) περίπτωση γα΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο επίσκεψης ασθενών (διαγνωστικά κέντρα) περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο επίσκεψης ασθενών (γιατροί) περίπτωση ια΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο πελατών (κέντρα αισθητικής κ.λπ.) περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο πελατών (φυσικοθεραπευτήρια κ.λπ.) περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο εκπαιδευόμενων οδηγών (Σχολή Οδηγών) περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο διάθεσης λαχείων (πράκτορας κρατικών λαχείων) περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο αποθήκευσης (εκμεταλλευτής αποθηκευτικού χώρου) περίπτωση ηβ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο στάθμευσης (παρκινγκ κ.λπ.) περίπτωση θ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο στάθμευσης (σκαφών θαλάσσης ) περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο εισερχομένων (συνεργεία κ.λπ.) περίπτωση ι΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο εισερχομένων σκαφών θαλάσσης (συνεργεία σκαφών θαλάσσης) περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο κίνησης οχημάτων (επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων) περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο εντολών (μεσίτες αστικών συμβάσεων) περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών (πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.λπ.) περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο έργων (μηχανήματα έργου) περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 της παραγράφου 10

Στα πιο πάνω βιβλία δεν κατονομάζεται η μη επίδειξη του βιβλίου επισκευής αγαθών που ορίζεται με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 5 της παραγράφου 10.

β) Η μη καταχώριση στα πιο κάτω πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

· Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής (παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.)

· Βιβλίο πόρτας (ξενοδοχεία) περίπτωση α΄ της παραγράφου 5

· Μητρώο μαθητών (φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.λπ.) περίπτωση β΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο ασθενών (κλινικές) περίπτωση γα΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο επίσκεψης ασθενών (διαγνωστικά κέντρα) περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο επίσκεψης ασθενών (γιατροί) περίπτωση ια΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο πελατών (κέντρα αισθητικής κ.λπ.) περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο επισκευής αγαθών (επισκευαστής ηλεκτρικών κ.λπ. συσκευών) περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο πελατών (φυσικοθεραπευτήρια κ.λπ.) περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο διάθεσης λαχείων (πράκτορας κρατικών λαχείων) περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο αποθήκευσης (εκμεταλλευτής αποθηκευτικού χώρου) περίπτωση ηβ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο στάθμευσης (παρκινγκ κ.λπ.) περίπτωση θ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο στάθμευσης (σκαφών θαλάσσης ) περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο εισερχομένων (συνεργεία κ.λπ.) περίπτωση ι΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο εισερχομένων σκαφών θαλάσσης (συνεργεία σκαφών θαλάσσης) περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο κίνησης οχημάτων (επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων) περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο έργου (εκμεταλλευτής μηχανημάτων έργου) περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο εντολών (μεσίτες αστικών συμβάσεων) περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 5

· Βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών (πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.λπ.) περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 5

γ) Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών

δ) Μη έκδοση τιμολογίου ή δελτίου αποστολής ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

ε) Μη έκδοση φορτωτικής ή δελτίου κίνησης του άρθρου 13α.

Επισήμανση: Επισημαίνεται: α) ότι οι παραπάνω περιπτώσεις παραβάσεων για τις οποίες θα πρέπει να εκδίδεται άμεσα η Απόφαση Επιβολής Προστίμου είναι ενδεικτικές, χωρίς να αποκλείεται η άμεση έκδοση της ΑΕΠ και επί διαπίστωσης άλλων παραβάσεων πλην των ανωτέρω, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 (διαπίστωση στην επαγγελματική εγκατάσταση κ.λπ., β) ότι και για την άμεση έκδοση της ΑΕΠ επί διαπίστωσης των πιο πάνω παραβάσεων πρέπει να συντρέχουν υποχρεωτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 (διαπίστωση της παράβασης στην επαγγελματική εγκατάσταση, αδιαμφισβήτητο της παράβασης). Έτσι, π.χ., επί μη επίδειξης των πρόσθετων βιβλίων θα πρέπει να ερευνώνται και άλλοι παράμετροι, όπως αν έχει θεωρηθεί – τηρηθεί το πρόσθετο βιβλίο.

Παράγραφος 3 του Άρθρου 9 Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, η Έκθεση Ελέγχου και η Απόφαση Επιβολής Προστίμου υπογράφονται από όλους τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο και σ’ αυτές γίνεται περιγραφή της παράβασης που διαπράχτηκε και αναγράφεται αφενός η διάταξη του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που παραβιάστηκε και αφετέρου το πρόστιμο του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 που επιβάλλεται. Συνεπώς, η ως άνω Έκθεση Ελέγχου και η Απόφαση Επιβολής Προστίμου δεν υπογράφονται εν προκειμένω και από άλλα όργανα πέραν των υπαλλήλων που διενεργούν τον έλεγχο, π.χ. από τον προϊστάμενο και τον επόπτη ελέγχου της υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν. Επίσης, ευνόητο είναι ότι δεν απαιτείται εν προκειμένω η έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος Ελέγχου ( Υ.Σ.Ε.).

Περαιτέρω, όταν ο έλεγχος διενεργείται από υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., αντίτυπο της Έκθεσης Ελέγχου και της Απόφασης Επιβολής Προστίμου, μετά την επίδοσή τους στον υπόχρεο ή τη θυροκόλλησή τους λόγω της άρνησης παραλαβής τους, πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στην αρμόδια για τον υπόχρεο Δ.Ο.Υ. για τα περαιτέρω, δηλαδή τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, τη βεβαίωση του προστίμου κ.λπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997.

Επίσης, σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά Απόφασης Επιβολής Προστίμου που έχει εκδοθεί από υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., αυτή κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) είτε στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται είτε στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, δηλαδή το Σ.Δ.Ο.Ε. Όταν η προσφυγή εμπεριέχει και αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, αυτή κοινοποιείται από το Σ.Δ.Ο.Ε. άμεσα στην αρμόδια για τον υπόχρεο Δ.Ο.Υ., η οποία ενημερώνει το Σ.Δ.Ο.Ε. για την επίτευξη ή μη της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, προκειμένου το τελευταίο, στη περίπτωση που δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς, να διαβιβάσει την προσφυγή και το σχετικό διοικητικό φάκελο στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 126, 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομία

Χρόνος έναρξης ισχύος

Οι διατάξεις του νέου άρθρου 9 Α του ν.2523/1997 ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν.3842/2010 από 1/6/2010 για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Please follow and like us:

Νέες εργασιακές σχέσεις (σχέδιο προεδρικού διατάγματος)

ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ….. “Ρυθμίσεις Εργασιακών θεμάτων για τις ανάγκες εφαρμογής προγράμματος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονομίας.” ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ….. “Ρυθμίσεις Εργασιακών θεμάτων για τις ανάγκες εφαρμογής προγράμματος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονομίας.” Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 2 καθώς και τα προσηρτημένα παραρτήματα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ (Κεφάλαιο Γ)του ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»(Α 65). Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας»( Α 163), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τις διατάξεις των εδαφίων α & β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1387/83 «Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις»(Α 110), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των παραγράφων 1&2 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 «Προώθηση απασχόλησης και άλλες διατάξεις»(Α 286). Την με αριθμό 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»(Β 2234) Την υπ’ αριθμ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η θέσπιση των αναγκαίων ρυθμίσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του δεύτερου άρθρου του Ν. 3845/2010, «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη ως Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» ΑΡΘΡΟ 2 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και στους απασχολούμενους με ειδική σύμβαση μαθητείας. Άρθρο 3 Διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας Η διαδικασία προσφυγής στις υπηρεσίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. καθορίζεται ως ακολούθως: A) Μεσολάβηση Τον ορισμό μεσολαβητή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαδικασία της μεσολάβησης αρχίζει με την κατάθεση σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά οπότε και κοινοποιείται στο άλλο μέρος και στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία των μερών και των οριζόμενων εκπροσώπων τους, τα αιτήματα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν ή οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ικανοποίησή τους, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις. Ο μεσολαβητής και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από τα μέρη από ειδικό κατάλογο μεσολαβητών, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας τους ορίζονται με κλήρωση. Για το σκοπό αυτό, ύστερα από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, καλούνται τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένη ώρα για την επιλογή μεσολαβητή και αναπληρωτή και, σε περίπτωση διαφωνίας, για την ανάδειξή του με κλήρωση. Με τον ορισμό του μεσολαβητή και του αναπληρωτή του συντάσσεται πρακτικό ανάληψης της μεσολάβησης. Ο μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των μερών, σε εξετάσεις προσώπων, σε πραγματογνωμοσύνη ή σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τους όρους εργασίας ή την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, συνεπικουρούμενος από πραγματογνώμονες της επιλογής του. Ο εργοδότης και κάθε αρμόδια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να δώσουν στο μεσολαβητή κάθε πληροφορία και να υποβοηθήσουν το έργο του. Ειδικότερα για τους εργοδότες ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ.4 του άρθρου 4 του ν. 1876/1990. α) Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ο μεσολαβητής έχει δικαίωμα να κοινοποιήσει σ’ αυτά δική του πρόταση. β) Αν τα μέρη δεν αποδεχτούν την πρόταση του μεσολαβητή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Η πρόταση του μεσολαβητή είναι δυνατό να δημοσιεύεται από αυτόν στον ημερήσιο και τον περιοδικό τύπο. γ) Εφ’ όσον η πρόταση γίνεται δεκτή, καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη από το μεσολαβητή να την υπογράψουν, οπότε αυτή εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία όλες οι διατάξεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. B) Διαιτησία Προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται α) Σ΄ οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών. β) Μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος, εφ΄ όσον το άλλο αρνήθηκε τη μεσολάβηση. Η απόφαση του διαιτητή εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση. Ο διαιτητής επιλέγεται με κοινή συμφωνία των μερών από ειδικό κατάλογο διαιτητών και, σε περίπτωση ασυμφωνίας, με κλήρωση και οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντα του εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο. Ο διαιτητής μελετά όλα τα στοιχεία και πορίσματα που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης και έχει τα ίδια δικαιώματα με το μεσολαβητή. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα (30) ημερών αν δεν προηγήθηκε. Άρθρο 4 Αύξηση ορίου ομαδικών απολύσεων 1. Τα όρια, των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του ν.1387/83 (Α΄110) ,όπως ισχύει, πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής: α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους . β) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους. Άρθρο 5 Ύψος και τρόπος καταβολής αποζημίωσης Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δύο μηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη, ως εξής: α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) μήνες ως δέκα (10) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ένας (1) μήνας πριν την απόλυση, β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα ως δεκαπέντε (15) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δεκαπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα ως είκοσι (20) χρόνια , απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι (20) χρόνια συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας. Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/20 και 3198/55. Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. Κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με την παρούσα καταργείται. Άρθρο 6 Μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας Εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται και βρίσκονται σε στάδιο πριν τη συνταξιοδότηση, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον είναι αδύνατη η τοποθέτησή τους σε θέση εργασίας κατά τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης να συμμετέχει με : α) Το πενήντα (50) τοις εκατό του κόστους για ασφαλισμένους 57-60 ετών. β) Το ογδόντα (80) τοις εκατό του κόστους για ασφαλισμένους 60-64 ετών. Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, ο ΟΑΕΔ μπορεί να καλύπτει το λοιπό κόστος αυτασφάλισης των ασφαλισμένων της παρ.1. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων ηλικίας 57-64 ετών, ο ΟΑΕΔ με απόφαση του Διοικητή του, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, μπορεί να επιδοτεί έως είκοσι (20) τοις εκατό του κόστους των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. (α) Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα (10) τοις εκατό του συνολικού αριθμού των απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. (β) Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε μεταξύ των απολυομένων να μην παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω ηλικίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Όροι απασχόλησης και αμοιβή νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, ηλικίας κάτω των 25 ετών Το κατώτατο ημερομίσθιο και ο κατώτατος μισθός, των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά, καθορίζονται ως εξής: α) Για τους νέους ηλικίας έως είκοσι ενός (21) ετών ποσοστό ογδόντα (80) τοις εκατό του κατωτάτου ορίου μισθού ή ημερομισθίου της οικείας συλλογικής ρύθμισης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε). β) Για τους νέους ηλικίας από είκοσι ενός (21) ετών έως είκοσι πέντε (25) ετών ποσοστό ογδόντα πέντε (85) τοις εκατό του κατωτάτου ορίου μισθού ή ημερομισθίου της οικείας συλλογικής ρύθμισης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε). Το υπολειπόμενο ποσό αναπλήρωσης του κατωτάτου ορίου μισθού ή ημερομισθίου των εδαφίων (α) και (β) και το αντίστοιχο ποσό ασφάλισης, δύναται να καταβάλλεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Στους ανωτέρω εργαζόμενους, καταβάλλονται και τα επιδόματα που προβλέπονται κάθε φορά από την οικεία συλλογική ρύθμιση ή από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται, η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής του ποσοστού αναπλήρωσης που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών του ποσοστού αναπλήρωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ΄Αρθρο 8 Σύμβαση μαθητείας Μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας, μέχρι ενός (1) έτους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι εν λόγω μαθητευόμενοι λαμβάνουν το εβδομήντα (70) τοις εκατό του κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ( Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Για τους έχοντες συμπληρώσει το 16ο έτος η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) την εβδομάδα. Απαγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται από την 22α ώρα μ.μ. έως και 6η την π.μ. Τα άτομα αυτά, με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝOΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕOΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚOΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Please follow and like us:

Πράσινος Τουρισμός

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών  και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών μονάδων, με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)  που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης …

Τι χρηματοδοτείται

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 1. Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού
 2. Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
 3. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 4. Αμοιβές συμβούλων και άλλες υπηρεσίες
 5. Ενημέρωση και προβολή

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ”Πράσινος Τουρισμός” ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15.000€ -400.000€.
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Αναλυτικά:

 • 19.766.920 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 1.584.852 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης» (Κεντρική Μακεδονία)
 • 1.571.479 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης» (Δυτική Μακεδονία)
 • 2.828.826 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Στερεά Ελλάδα)
 • 2.690.960 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής»
 • 1.556.963 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Νότιο Αιγαίο)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

από 1/7/2010 έως 10/9/2010

Ολόκληρο το πρόγραμμα ΕΔΩ

Please follow and like us:

Πρασινος τουρισμος

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών  και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών μονάδων, με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)  που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης …

Τι χρηματοδοτείται

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 1. Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού
 2. Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
 3. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 4. Αμοιβές συμβούλων και άλλες υπηρεσίες
 5. Ενημέρωση και προβολή

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ”Πράσινος Τουρισμός” ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15.000€ -400.000€.
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Αναλυτικά:

 • 19.766.920 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 1.584.852 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης» (Κεντρική Μακεδονία)
 • 1.571.479 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης» (Δυτική Μακεδονία)
 • 2.828.826 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Στερεά Ελλάδα)
 • 2.690.960 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής»
 • 1.556.963 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Νότιο Αιγαίο)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

από 1/7/2010 έως 10/9/2010

Ολόκληρη η προδημοσιυεση εδω

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com