Πράσινη επιχείρηση 2010

Print Friendly, PDF & Email

Πράσινη Επιχείρηση 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) 2007-2013
Προδημοσίευση του Προγράμματος: «Πράσινη Επιχείρηση 2010»

Αποδέκτες: Υφιστάμενες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Όροι και προϋποθέσεις: Επιλέξιμες θεωρούνται όλες οι εταιρικές επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και ατομικές (που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας) οι οποίες:

•έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις
•έχουν ΚΑΔ 2008 που αντιστοιχεί σε μεταποιητικές επιχειρήσεις με κωδικό 10-33, όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 (Δραστηριότητες συσκευασίας) και 96.01 (Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων) του τομέα υπηρεσιών
•λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας ή σχετικό απαλλακτικό
•δεν είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02)
•το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (2007, 2008 και 2009)
Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιοχρησίας franchising καθώς επίσης και οι κοινοπραξίες.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
1. Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 25%
2. Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού: 100%
3. Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών): 20%
4. Προμήθεια λογισμικού: 10%
5. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια: 10%
6. Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις): 5%
7. Αμοιβές συμβούλων: 10%

Κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών:
•Διαχείριση/ ανακύκλωση/ διάθεση αποβλήτων
•Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
•Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών
•Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
•Ενσωμάτωση προτύπων
•Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
•Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Είδος ενίσχυσης: Ο προϋπολογισμός είναι από 30.000ευρώ έως 200.000ευρώ. Η Δράση έχει συνολική Δημόσια Δαπάνη 30.000.000ευρώ.

Χρηματοδοτικό Σχήμα έργου:
•Ιδία συμμετοχή (τουλάχιστον) 25%
•Δημόσια Χρηματοδότηση: από 35% έως 45%
•Τραπεζική Συμμετοχή: Το υπολειπόμενο ποσοστό

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης: καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
-35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για την Περιοχή Α΄( Αττική, Θεσσαλονίκη πλην Β.Ε.Π.Ε. και των νησιών των νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄
-40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για την Περιοχή Β΄(Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας)
-45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για την Περιοχή Γ΄(Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος)

Έναρξη υποβολής προτάσεων: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα.


(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com